ЗДДС, чл.163а

1_ИТ-00-35/29.05.2009 г.
ЗДДС, чл. 163а
Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция ……., изразяваме следното становище:
Съгласно представената от вас фактическа обстановка предстои ви сключване на договор със строителна фирма за комплексно обслужване на строителен обект. Една от услугите е сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъцитеот строителния обект. Тъй като вашето дружество не разполага с необходимия ресурс и не разполага с лиценз за осъществяване на такава дейност, наема специализирана фирма, която като вашподизпълнител ще ви издаде фактура без начислено ДДС с посочено основание чл. 163 а , ал. 2 от ЗДДС. Въпросът, който поставяте е, следва ли вашето дружество да начисли ДДС на строителната фирма, при положение, че не вашето дружество извършва посочената услуга, а я „префактурира” ?
При условие, че е налице договореност между вашето дружество и строителната фирма за извършване от ваша страна на услугите по събиране и извозване на строителни отпадъци, за целите на ДДС е налице доставка на услуга от вашето дружество към строителната фирма, даже и когато реалното извършване на същите да се осъществява от наетия за целта от вас подизпълнител . Ако услугата по сметосъбиране и сметоизвозване е уговорена отделно от останалите услуги по комплексното обслужване на строителния обект, тогава е налице следното данъчно третиране:
1. Дейностите по сметосъбиране попадат в обхвата на услуги, за които е приложима системата на т.нар. “обратно начисляване“ на ДДС. Доколкото дейността по сметоизвозване на отпадъците е свързана с дейността по сметосъбирането им и при условие, че цената за двата вида услуги е определена общо, то за дейността по сметоизвозване е приложима разпоредбата на чл. 128 от ЗДДС. В този случай дейността по сметоизвозване се счита за съпътстваща доставка към основната доставка по сметосъбиране, т, е. за общо договорената услуга по сметосъбиране и сметоизвозване е приложима системата на “обратно начисляване“. Тогава за тази доставка данъкът е изискуем от строителната фирма, на основание чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС , ако строителната фирмае регистрирано по ЗДДС лице.При издаване на фактуратаотразявате и основанието за неначисляване на ДДС . Ако строителната фирма не е регистрирано по ЗДДС лице тогава данъкът е изискуем от вас, на основание чл. 82, ал. 1 от ЗДДС, и в издадената фактура трябва да го начислите .
2.Когато за сметоизвозването е определено индивидуално заплащане,отделно от сметосъбирането, то за дейността по сметоизвозване системата на т.нар. “обратно начисляване“ не е приложима, тъй като транспортните услуги на отпадъци не попадат в кръга от услуги, изброени в § 1, т. 46, 47 и 48 от ДР на ЗДДС. За тази доставка данъкът е изискуем от вашето дружествои трябва да го начислите с издадената фактура по чл. 114 от ЗДДС .
хмед г.и.п.отдел ”ДОП”: ……………………… ‘

Оценете статията

Вашият коментар