ЗДДС, чл.173, aл. 1,ППЗДДС, чл.107

5_ 53-02-38
ЗДДС – чл.173, ал.1
ППЗДДС – чл.107
В запитването си сочите, че «Х» ЕООД е акредитиран представител на«У» – регистриран за целите на ЗДДС по повод извършвани доставки по договор с МРРБ. При така изложената фактическа обстановка са зададени следните въпроси:
1. Каква е процедурата за прилагане на нулева ставка на данъка при издаване на фактури към МРРБ от акредитирания представител?
2.Към кой трябва да се издават фактурите от доставчици в България – към акредитирания представител в България или към «У»?Ако има издадени фактури от български доставчици към «Z» до момента на регистриране на акредитирания представител трябва ли да бъде издадено кредитно известие и да бъде издадена фактура към акредитирания представител с адрес и ДДС номер в България?
3.Има ли право акредитирания представител «Z» на данъчен кредит при закупуване на части и материали по проекта от доставчици в България регистрирани по ДДС? Ако има такова право каква е процедурата по възстановяване и срока?
4. Трябва ли «Y» да издава фактура към акредитирания представител «Z»за доставено оборудване от Германияпо проекта , а акредитирания представител да издаде фактура на български към МРРБ?
5. Необходимо ли е акредитирания представител да открива собствена банкова сметка в България?
6. Каква е процедурата по закриване на акредитирания представител след приключване на проекта?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси, Ви уведомявам следното:
По първи въпрос:
Съгласно чл.173 от ЗДДС ( в сила от 01.01.2007г.) за доставки, които са освободени от данък върху добавената стойност по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република Блъгария е страна, ратифицирани и обнорадвани по съответния ред, се прилага нулева ставка на данъка, включително за частта от доставката, която е финансирана със средства от републиканския или общинските бюджети или със заеми, по които гарант е държавата.
За изясняване прилагането на режима по чл.173, ал.1 от ЗДДС, правилникът за прилагане на ЗДДС въвежда две понятия – «основен изпълнител» и «координиращ орган», като определянето кое лице е координиращ орган и кое лице е основен изпълнител е от важно значение при прилагането на процедурата за освобождаване.Координиращият орган и основният изпълнител са страните по сделката ( доставката), за която е предвидено освобождаване от ДДС по силата на международния договор.
Съгласно чл.107, ал.5 от ППЗДДС «координиращ орган» е българско или чуждестранно юридическо лице или организация, което е получател на доставки на стоки и/ или услуги по международния договор и изпълнява програма или проект, финансирани със средствав изпълнение на международен договор, спогодба, споразумение, конвенция или др. Статута на координиращ орган се удостоверява в ТД на НАП – София, с писмен документ, подписан от лицата, определени от всяка от държавите да изпълняват съответния международен договор, спогодба, споразумение, конвенция или др. ( чл.107, ал.6 от ППЗДДС).
«Основен изпълнител» е лице, което е доставчик на стоки и/ или услуги по договор, по който координиращия орган е възложител и който е сключен в изпълнение на международен договор. Следва да се има предвид, че нулевата ставка по чл.173, ал.1 от ЗДДС се прилага само по отношение на доставки по договора, извършени от основния изпълнител, като същият документира тези доставки с издаване на съответния данъчен документ – фактура, съгласно разпоредбата на чл.113, ал.1 от ЗДДС. Съгласно чл.114, ал.1, т.12 от ЗДДС във фактурата задължително следва да бъде вписано основанието за прилагането на нулевата ставка.
По отношение на доставчиците на основния изпълнител, техните контрагенти или трети лица се прилагат общите разпоредби на ЗДДС и освобождаване на основание чл.173, ал.1 от ЗДДС не се прилага.
За прилагане на чл.173, ал.1 от ЗДДС,доставчикът, в качеството му наосновен изпълнител по договора, е длъжен да поиска становище от компетентната теритотиална дирекция на Националната агенция за приходите за основанието за освобождаването.
Процедурата за получаване на становище за прилагане на нулева ставка е уредена с разпоредбите на чл.107 от ППЗДДС. Регистрираното по закона лице – основен изпълнител следва да подаде искане до ТД на НАП – София,което трябва да съдържа:
1. наименование, дата на обнародване, дата на влизане в сила на международния договор, спогодба, споразумение, конвенция или др., в които е предвидено освобождаване на облагаеми доставки от данък върху добавената стойност или от данък, налог или вземане с еквивалентен на косвен данък ефект;
2. наименование на програмата или проекта, във връзка с които се осъществяват доставките, за които се иска потвърждаване на наличието на основанията за ползване на режима по чл. 173, ал. 1 от закона.
3. заверено от основния изпълнител копие на договора, сключен в изпълнение на програма или проект по т. 2, съгласно който данъчно задълженото лице е основен изпълнител, а възложител или получател е координиращият орган;
4. наименование, седалище, адрес на управление, идентификационен номер и идентификационен номер по ДДС на лицето – основен изпълнител по договора по т. 3;
5. наименование, седалище, адрес на управление, идентификационен номер на координиращия орган по т. 3, а когато същият е чуждестранно лице – наименование, седалище и адрес на управление.
В 14-дневен срок от получаване на искането ТД на НАП – София, изпраща до регистрираното лице потвърждение, че са налице основания за ползване на режима по чл. 173, ал. 1 от закона.
По втори въпрос:
Съгласно чл.114, ал.1, т.8 от ЗДДС фактурата издавана по повод доставка на стоки и/ или услуги задължително следва да съдържаидентификационен номер по чл. 94, ал. 2 на получателя, съответно номера по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – когато получателят е нерегистрирано по този закон лице, идентификационен номер за целите на ДДС – когато получателят е регистриран в друга държава членка, друг номер за идентификация на лицето, когато такъв се изисква съгласно законодателството на държавата, където е установен получателят;
Предвид това, че чуждестранното лице има регистрация по ЗДДС и във връзка счл.114, ал.1, т.8 от ЗДДС във фактурите следва да се посочва идентификационния номер, под който лицето е вписано в специалния регистър на НАП.
По трети въпрос:
Като всяко регистрирано по ЗДДС лице, за основния изпълнител – чуждестранно лице с регистрация по този закон възниква право на данъчен кредит при условията на чл.69, ал.1 от ЗДДС, включително и за стоките и услугите по чл.70 от ЗДДС, които се използват единствено за извършване на доставките по съответния договор с координиращия орган.
Ако за определен данъчен период, резултатъте данък за възстановяване по смисъла на чл.88, ал.3 от ДДС, то основният изпълнител по договора по чл.173, ал.1 от ЗДДС има право данъкът да му бъде възстановен при условията и срока определени с чл.92 от ЗДДС. Съгласно чл.92, ал.3 от ЗДДС, данъкът ще бъде възстановен в 30-дневен срок от подаването на справката-декларация, когато: лицето е извършило за последните 12 месеца преди текущия месец облагаеми доставки с нулева ставка и доставки по чл. 22, 23 и чл. 24, ал. 3 с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получател е лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, на обща стойност повече от 30 на сто от общата стойност на всички извършени от него облагаеми доставки и доставки по чл. 22, 23 и чл. 24, ал. 3 с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получател е лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, за същия период.
По четвърти въпрос:
Съгласно чл.13, ал.3 от ЗДДС за възмездно вътреобщностно придобиване се смята и получаването на стоки на територията на страната от регистрирано по този закон лице, които ще се използват за целите на неговата икономическа дейност, когато стоките са изпратени или транспортирани от или за негова сметка от територията на друга държава членка, в която лицето е регистрирано за целите на ДДС и където стоките са произведени, извлечени, обработени, закупени, придобити или внесени от него в рамките на неговата икономическа дейност.
Доколкото това вътреобщностно придобиване не попада в изрично изброените в чл.65 от ЗДДСосвободени вътреобщностни придобивания,ще е налице задължение за начисляване на данък върху добавената стойност.
Данъчното събитие за този вид вътреобщностно придобиваневъзниква на датата, на която приключва транспорта на стоките на територията на страната ( чл.63, ал.2 от ЗДДС), а данъкът е изискуем на 15-ден на месеца, следващ месеца през който е приключил транспорта на територията на страната (възникнало данъчното събитие). Регистрирано лице, за което данъкът е станал изискуем е длъжно да го начисли като:
– издаде данъчен документ, в който посочи данъка на отделен ред – в случаите на вътреобщностни придобивания следва не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем да се издаде протокол по чл.117 от ЗДДС;
– включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен периодв справка- декларацията по чл.125 от ЗДДС за този данъчен период;
– посочи издадения данъчен документ в дневника за продажби за съответния период
( периода, през който е издаден).
Съгласно чл.64, ал.2 от ЗДДС данъчната основа ( стойността, върху която се начислява данъкът) е равна на данъчната основа, формирана за целите на вътреобщностната доставка в държавата членка, от която стоките се изпращат или транспортират.
Преди да бъде отговорено на следващите въпроси следва да имате предвид, че акредитиран представител е лицето, което представлява чуждестранното лице по всички негови данъчни правоотношения, възникнали на основание ЗДДС, а не самото чуждестранно лице чрез регистрацията по ЗДДС. Съгласно чл.135, ал.1 от ЗДДС акредитиран представител на чуждестранно лице може да бъде само българско дееспособно физическо лице с постоянно местожителство в страната или местно юридическо лице, което не е в процедура по ликвидация или не е обявено в несъстоятелност и няма изискуеми и неплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите. Също такаследва да се има предвид, че акредитиранят представителотговаря солидарно и неограничено за задълженията по ЗДДС на регистрираното чуждестранно лице.
В ЗДДС, както и в правилника за неговото прилагане няма изрична разпоредба задължаваща чуждестранно лице, което е регистрирано за целите на ДДС в Рбългария да открива собствена банкова сметка. Възстановяването на данъка върху добавената стойност може да се извърши и по банкова сметка на акредитирания представител, при условие, че чуждестранното лице е дало своето съгласие за това.
По отношение на въпроса отнасящ се прекратяване на регистрацията по ЗДДС на чуждестранното лице се прилагат разпоредбите на чл.134 от ЗДДС.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗДДС, чл.80,ЗДДС, чл.79, aл. 3

В Дирекция ”ОДОП” – постъпи писмено запитване с вх. № …../18.05.2013 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка:Дружеството е данъчно задължено лице с основна

Прилагането на §1, т.30 от ДР на Закона за счетоводството /ЗСч/ и чл.92, ал.4 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/

Изх.№ИТ-00-17/08.02.2019 г. Чл.92 от ЗКПО ОТНОСНО: Прилагането на §1, т.30 от ДР на Закона за счетоводството /ЗСч/ и чл.92, ал.4 от Закона за корпоративното подоходно

данъчно третиране на суми за авансови вноски, внасяни при липса на задължение за такива по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/.

2_1108/22.08.2013г. ЗКПО – чл.83, ал.3; ЗКПО – 88; ЗКПО – чл.89; ДОПК – чл.169, ал.4.ОТНОСНО: данъчно третиране на суми за авансови вноски, внасяни при липса