ЗДДС, чл.176а

Изх. № 20-00-130
……..…….. 2012 г.
чл. 176а от ЗДДС

Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
Във връзка с подадено заявление от дружеството за регистрация по чл. 96 от ЗДДС, след проверка приходната администрация издава отказ за регистрация на основание чл. 176а от ЗДДС, тъй като съдружниците в „Л” ООД са притежавали дружествени дялове в „Б” ООД, дружество, което има задължения за ДДС на стойност над5 000.00 лева, установени с ревизионен акт.
Към запитването е приложен договор за продажба на дружествени дялове на „Б” ООД притежавани от съдружниците на „Л” ООД, съгласно които за сумата в размер общо на 1 лев се прехвърлят дружествените дялове на трето лице, което декларира, че е уведомено за това, че придобиваното дружество има данъчни задължения към НАП и е в процес на данъчна ревизия, като вече има издаден ревизионен доклад.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Следва ли да се приема, че съдружниците в дружеството имат неуредени задължения, след като тези задължения са установени с ревизионен акт, издаден след като дружествените дялове са били продадени на трето лице?
2.Следва ли органът по приходите, издал отказа за регистрация, да изложи конкретни мотиви при прилагането на чл. 176а от ЗДДС?
3. Следва ли органът по приходите да обсъди и вземе предвид обстоятелството, че новия едноличен собственик на капитала е станал правоприемник на задълженията, в т. ч. и на задълженията към НАП, за които е бил уведомен при придобиването на дяловете.
4. След като вече е постановен отказ за регистрация по ЗДДС, подлежи ли на санкция дружеството в случай, че не подаде заявление за регистрация в определения от закона срок?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи, втори и трети въпрос:
С Решение № г. директорът на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”при ЦУна НАП се е произнесъл, по повод на Ваша жалба срещу Отказ за регистрация по ЗДДС № г. В решението е ангажирано и становище по поставените въпроси.
По четвърти въпрос:
На задължителна регистрация по ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000.00 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец, съгласно чл. 96, ал. 1 от същия закон. В разпоредбата на ал. 5 от цитираната норма е указано, че задължението за регистрация възниква независимо от срока, за който е постигнат облагаемия оборот, но не и за период по-дълъг от определения в ал. 1.
Съгласно чл. 73, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС) след изтичане на календарния месец, дружеството е длъжно да определи за предходните 12 месеца преди текущия облагаемия си оборот по смисъла на чл. 96, ал. 2 от закона. В случай, че са налице обстоятелствата за задължителна регистрация, дружеството следва да подаде заявление за регистрация по чл. 96 от ЗДДСдо14число на следващия месец.
Разпоредбата на чл. 176а от ЗДДС не е с императивен характер, а дава възможност на органите по приходите да извършат преценка и да регистрират или не лицето, за което са изпълнени условията за задължителна регистрация.
Органът по приходите може както да откаже регистрация, така и да регистрира лицето по ЗДДС.
С оглед на изложеното до тук, при наличие на облагаем оборот над 50 000.00 лв., следва да бъде подадено заявление за регистрация в срока по чл. 96 от ЗДДС, независимо че при предходна проверка от страна на приходната администрация е издаден отказ за регистрация.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка и приложени документи. В случаите, когато в производство, възложено по реда наДОПК се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от Данъчно- осигурителен процесуален кодекс (ДОПК).

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »