ЗДДС, чл.176б,ЗДДС, чл.176а

Изх. №24-00-5
Дата: 28.03.2008 год.
Настоящето указание се издава на основание чл.10, ал.1, т. 4 от ЗНАП във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) публикуван в ДВ бр. 108 от 2007 г. и целта му е да даде насоки на органите по приходите при извършване на проверки за регистрация по ЗДДС по повод текста на чл.176а и 176бот ЗДДС.
1.Обща част
Със създаването на новите чл. 176а и 176б в ЗДДС, се допълват и разширяват възможностите на приходната администрация за противодействие на злоупотребите с ДДС.
Нормата на чл. 176а от ЗДДС дава възможност на компетентният орган по приходите да откаже регистрация на лице, с изключение на регистрацията за вътреобщностно придобиване /ВОП/ по чл. 99, ал. 1 от ЗДДС, което не е предоставило в указания срок обезпечение. Съгласно ал. 2, ограничението за регистрация не се прилага по отношение на регистрацията за ВОП, тъй като лицата, регистрирани за ВОП, нямат право на данъчен кредит съгласно чл. 70, ал. 4 от ЗДДС и не начисляват ДДС (освен за самите ВОП) съгласно чл. 113, ал. 9 от ЗДДС.
Обезпечението може да е в пари, в държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок една година.
Обезпечение в пари – означава, че лицето следва да е внесло български левове (като законно платежно средство в Република България) по посочена от органа по приходите сметка. Сметката следва да е открита от ТД след изрични указания от дирекция ФС на ЦУ на НАП.
Обезпечение в държавни ценни книжа – означава, че лицето следна да е учредило залог върху държавни ценни книжа по реда на глава четвърта от Наредба № 5 от 4 октомври 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа.
Обезпечение с безусловна и неотменяема банкова гаранция. Предоставянето на безусловна и неотменяема банкова гаранция означава, че банката се задължава безусловно и неотменяемо към Териториалната дирекция, компетентна за извършването на производство спрямо лицето по смисъла на чл.8 от ДОПК. Чл. 442 от ТЗ дава легалното определение на института банкова гаранция. С банковата гаранция банката писмено се задължава да плати на посоченото в гаранцията лице определена сума пари съобразно условията, предвидени в нея. ЗДДС предвижда банковата гаранция да е неотменяема и безусловна. Това означава, че гаранцията не може да се отмени от лицето, предоставило гаранцията. Безусловността на гаранцията пък означава, че органът по приходите може да поиска изпълнение във всеки един момент от банката, предоставила гаранцията. Приемат се банкови гаранции само от търговски банки, с действащ лиценз, издаден от БНБ, за банкова дейност на територията на РБългария, в това число и за гаранционни сделки, съгласно Закона за кредитните институции, които са подписани от лица, които имат правото да задължават банката чрез предоставената гаранция. От текста на банковата гаранция следва да е ясно за кое лице е. Срокът на действие на безусловната и неотменяема банкова гаранция не може да е по-кратък от 1 година.
Основанията, на които органът по приходите може да поиска предоставяне на обезпечение във връзка с подадено заявление за регистрация по ЗДДС са, че един или няколко от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници (съгласно изменението на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС чрез създадената нова т. 51 – повече от 33 % от дяловете или акциите с право на глас) или акционерите му:
1.са или са били към момента на възникване на задълженията собственици,
прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление
или контрол на лица с неуредени задължения за данък върху добавената стойност над
5000 лв., или
2.имат неуредени задължения за данък върху добавената стойност в размер над
5000 лв. в качеството си на физически лица, или
3.са лица, срещу които е образувано наказателно производство или са осъждани
за престъпления против данъчната система.
Качеството собственик или управляващо лице с неуредени задължения следва да е налице или към момента на регистрацията, или към момента на възникването на задълженията, т.е към момента на осъществяване на фактическите състави, обуславящи данъчно задължение за данък върху добавената стойност за съответните данъчни периоди, а не към момента на установяването, което би могло да се случи много по-късно, например при ревизия след няколко години. Същото ограничение за регистрация се налага и спрямо лица, чиито собственици и управляващи лица дължат ДДС над 5 000 лв. в качеството си на физически лица, т.е включително като еднолични търговци, както и спрямо лица, срещу чиито собственици или управляващи е образувано наказателно производство или са осъждани за престъпления против данъчната система. Изискването за висящо производство, съответно за осъдителна присъда, следва да е налице към момента на издаването на административния акт по регистрацията.
Неуредени задължения съгласно § 1, т. 52 от допълнителните разпоредби на ЗДДС са установените изискуеми задължения на лицето, с изключение на обезпечените в пълен размер, разсрочените и отсрочените задължения. Неуредеността на задълженията в горните хипотези следва да е налице и към момента на издаването на административния акт по регистрацията.
2. Действия на органите по приходите за прилагане на разпоредбите начл.176аи 176ботЗДДС.
Всички обстоятелства, необходими за прилагане на разпоредбата на чл.176а и 176б от
ЗДДС следва да се изяснят служебно от органа по приходите, а не се декларират от лицето.
2.1 Входана проверката за регистрацияпоЗДДСсеизвършвапроверка дали
собствениците,управителите,прокуристите,
мажоритарнитесъдружници
или
акционерите, членове на органи за управление или контрол имат задължения за данък
върху добавената стойност над 5000 лв. и дали в момента са или са били такива на лица с
неуредени задължения за ДДС
•Информация
за
собствениците,
управителите,
прокуристите,
мажоритарнитесъдружнициилиакционерите,членовенаорганиза
управление или контрол ,на лицето, подало заявление за регистрация по
ЗДДС се получава от СУП, модул „Регистрация“.
•Информациязатовасобствениците,управителите,прокуристите,
мажоритарнитесъдружнициилиакционерите,членовенаорганиза
управление или контрол на лицето, подало заявление за регистрация по
ЗДДС дали имат участия в други дружества може да се получи от СУП,
модул „Регистрация“, „Свързани лица“..
•Информация за задълженията за данък върху добавената стойност над 5000
лв. на тези лица, включително и в качеството си на физически лица се
получава от ДОС на СУП.
•Информация за обезпечените в пълен размер задължения, разсрочените и
отсроченитезадължения можедабъдеполученаот данъчно-
осигурителната сметка на лицето в СУП. За тези задължения е поставен
съответен маркер.
2.2 Предвид, че към настоящият момент не съществува възможност за текущ обмен на
информация между ТД на НАП и съдилищата, прокуратурите, следствията и дознанието
и то на територията на цялата страна, с оглед установяването на обстоятелството по
чл.176а, т.З от ЗДДС, и поради факта, че тази информация следва да е налична на
органите по приходите в срока за извършване на проверката – до 7-дни след подаване на
заявлението за регистрация по ЗДДС тази разпоредба се прилага само за известните на
администрацията случаи.
В подкрепа на изложеното е и самата разпоредба на закона. Съгласно чл.176 а от ЗДДС компетентният орган по приходите отказва регистрация на лице, което не е предоставило в указания срок обезпечение в пари, в държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок една година и за което са налице данни , че тези лица са такива, срещу които е образувано наказателно производство, т.е са привлечени като обвиняеми или са осъждани за престъпления против данъчната система.
2.3. В случаите, в които в хода на проверката за регистрация по ЗДДС се установи
наличие на основание за изискване на обезпечение, ОП извършващ проверката връчва
писмено искане /обр.Кд-40/ на задълженото лице, с което изисква представянето на
обезпечение. В искането, задължително се посочва:
•основанието за изискване на обезпечение;
•размера на обезпечението;
•срока, в който лицето следва да предостави доказателства за направеното
обезпечение и който не може да бъде по-кратък от 7 дни.
Размерът на обезпечението е определен в алинея 2 на чл. 176б от ЗДДС. Той е равен на сумата на неуредените задължения, по повод на които се изисква обезпечението. Когато се касае за лица, срещу които е образувано наказателно производство за престъпления против данъчната система размерът на обезпечението е определен в твърда сума – 250 хил. лв.
Когато ОП е изискал обезпечението по чл. 176а от ЗДДС , срокът за извършване на проверката се променя от 7 на 30 дни от подаване на заявлението за регистрация, съгласно разпоредбата на чл.101, ал.5 от ЗДДС. В този случай искането следва да бъде издадено в 7-дневния срок за извършване на проверката.
2.4.Съгласно чл. 176а, ал. 3 от ЗДДС компетентният орган по приходите прекратява
регистрацията на лице, регистрирано по реда на чл. 132 от закона,което нее
предоставиловуказаниясрокобезпечениетозасрокеднагодина,когато
преобразуването,отчуждаванетоили апортьтсеизвършваотлице с неуредени
задължения за данък върху добавената стойност над 5000 лв. Това означава практически,
че доколкото регистрацията по чл. 132 от ЗДДС е задължителна органът по приходите
винаги ще регистрира лицето и едва след това ще го дерегистрира, ако не е представило
исканото обезпечение.
2.5.Органът по приходите може да откаже приемането на предложеното обезпечение,
когато обезпечението не отговаря на условията на закона и не гарантира задълженията
на лицето, за които е направено:
Обезпечение с банкова гаранция
-не е представен оригинал на банковата гаранция
-срокът на представената банкова гаранция е по-малък от 1 година
-банковата гаранция не е безусловна и неотменяема,
-банката не се задължава да плати сумата по гаранцията, обезпечава-
ща задълженията на длъжника
-издател не е банка с действащ лиценз, издаден от БНБ, за банкова дейност
натериторията на РБългария, в това число и за гаранционни сделки, съгласно
Закона за кредитните институции
-за подписите липсват спесимени или подписите не отговарят на представе-
ните
-размерът на гаранцията не е посочен в лева, а като левовата равностойност на чуждестранна валута.
По преценка органът по приходите може да направи проверка при банката, издател на банковата гаранция, за да установи дали банковата гаранция обезпечава задълженията на лицето.
Обръщаме Ви внимание, че банковата гаранция е ценна книга и след предоставянето й следва да се съхранява като такава.
Обезпечение в брой:
Сумата не е постъпила по банковата сметка на ТД, определена за това.
2.6. В случаите, когато лицето е представило обезпечение, регистрирано е по ЗДДС и впоследствие се установи, че размерът на задълженията е по-малък от даденото обезпечение може да се иска намаление на основание чл. 176б, ал. 3 от ЗДДС. Съгласнотази норма обезпечението може да бъде освободено или намалено и преди изтичането на едногодишния срок, ако след регистрацията на лицето отпаднат, съответно се променят основанията, въз основа на които е определен размерът на изисканото обезпечение. Установяване на основания за освобождаване или намаляване на обезпечение:
– по инициатива на лицето – същото може да подаде уведомление за отпадане на
основанието за искане на обезпечение или намаляване на размера на
обезпечението. Към уведомлението лицето следва да приложи документ доказващ съответните обстоятелства;
– по инициатива на орган по приходите – след изтичане на едногодишния срок от
регистрацията на лицето.
В тези случаи орган по приходите съставя протокол и уведомява:
-банката – ако лицето е предоставило банкова гаранция;
-отдел ФС на ТД – ако лицето е направило обезпечението в брой по съответната
сметка в ТД;
-Централния депозитар – ако лицето е направило обезпечението в държавни
ценни книжа.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//

Оценете статията

Вашият коментар