ЗДДС, чл.20, т. 17

.№ ………………
Дата, ………………….
До
………………..
На ваши: Изх. № ….. г., № ….. г., № ……. г.
Уважаема г-жа ……………….,
Във връзка с поставените въпроси на основание чл. 10, ал. 1, т.10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
От описаната в горецитираните писма и представената към тях допълнителна информация схема на работа, касаеща описание на „продукт” за обработка на входящи плащания по ДДС – сметки е видно следното:
Съгласно договор банката се задължава да открие и поддържа „специална” банкова сметка (Спийд-колект Сметка) на всеки клиент ползващ „продукта”. Тази „специална” сметка ще се идентифицира чрез един основен IBAN номер, който ще определи банката, заедно с допълнителни IBAN номера.
С този продукт се осигурява еднозначно идентифициране чрез един основен IBAN номер, генериран от банката, (съдържащ номер на компанията, клиент на …….. – клон София), заедно с множество допълнителни IBAN номера – генериран от клиента (съдържащ индивидуален клиентски номер на контрагента на компанията, от който последната получава плащанията) на всички идентифицирани плащания, постъпващи в сметката на компанията от всеки индивидуален контрагент.
Тази специална сметка се използва само за целите на „продукта”, като в нея ще постъпват само входящи плащания от страната, с които чрез доброволно нареден банков превод от съдоговорител на клиента през междубанковата електронна система, поддържана от БОРИКА, се плащат фактурирани и платими сметки.
Доколкото чрез с така описаната схема на структурата на специалната сметка по продукта:
– не е налице противоречие с нормативните изисквания за откриването и воденето на банкови сметки и отчетността по тях;
– се осигурява гарантиран контрол при обслужването и плащанията, като еднозначно идентифицираните входящи плащания, наредени по допълнителния IBAN номер, ще бъдат заверени по основния IBAN номер на клиента,
Считам че:
1.Така описаната структурата на специалната сметка по продукта отговаря на изискванията на чл.20, т.17 от ЗДДС и чл.114 от ППЗДДС;
2.Откритата при условията и по реда за откриване на банкова сметка въз основа на издаденото от приходната администрация разрешение за откриване на “ДДС-сметка“ е сметката с основен IBAN номер, по която ще постъпват всички входящи плащания, наредени по допълнителните IBAN номера. Това означава, че в случаите, когато по една сметката с основен IBAN номер, банката открие „специална” сметка с допълнителен IBAN номер регистрираните по ЗДДС лица не следва да подават отделно Искане за издаване от приходната администрация на разрешение за откриване на “ДДС-сметка“ по чл. 115, ал.3 от ППЗДДС;
3.Информацията по чл. 120 ППЗДДС, която банката предоставя на приходната администрация при условия и по ред, определени от Изпълнителния директор на НАП, касае само данните от “ДДС-сметката“ с основен IBAN номер (Основен номер на Спийд-колект Сметката), като механизмът на водене на сметките следва да осигурява на приходната администрация съответните данни, които банката подава.
Следва да имате предвид също така, че с влизането в сила на „новия” ЗДДС (Обн. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г.) отпадат изискванията, поставени с разпоредбите от действащия ЗДДС и правилника за неговото прилагане, касаещи ДДС-сметката. Основанието за това е разпоредбата на §2 от ПЗР на ЗДДС (Обн. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г.).
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
//’

Оценете статията

Вашият коментар