fbpx

ЗДДС, чл.21, aл. 1,ЗДДС, чл.21, aл. 2,ЗДДС, чл.21, aл. 3,ЗДДС, чл.21, aл. 2, т. 3, буква в,ЗДДС, чл.95, aл. 2,ЗДДС, чл.82, aл. 1

Изх. №26-Л-12
Дата:26.03.2008 год.
Относно : Облагане на извършван и услуги по смисъла на ЗДДС
По повод Ваше запитване постъпилов ЦУ на НАПс вх. № 26-Л-12 / 18.02.2008 г., изразявам следното становище:
Запитването е направено във връзка с извършване на услуги по извършване на ремонт и почистване на топлообменна апаратура и пещи от чуждестранно юридическо лице, установено на територията на друга държава членка на ЕС, по които сте получател.
Поставеният въпрос по същество е свързан с облагането на извършваните услуги по смисъла на ЗДДС .
Предвид така изложената фактическа обстановкаи съобразявайки
относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал.1,т.10 от Закона за Националната агенция за приходите, по така поставените въпроси изразявам следното становище:
На облагане с данък върху добавената стойност подлежат всички облагаеми доставки на услуги, съгласно чл. 2 от ЗДДС, които са с място на изпълнение на територията на страната и не са с предмет на освободени доставки. Следователно съществен елемент на облагане на доставките на услуги е мястото на изпълнение на тези доставки.
Общите принципи при определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга са уредени в чл.21 от ЗДДС и са обвързани с мястото, където доставчикът с установил своята независима икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва доставката, а в случаите, когато няма такова място или обект – с мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване.
Същевременно изключенията от основното правило по чл.21, ал. 1 от ЗДДС са регламентирани в чл. 21, ал. 2 и ал.З от ЗДДС.
Разпоредбата на чл. 21, ал. 2, т. З, б.”в” от ЗДДС определя мястото на изпълнение при доставка на услуга при работа по движима вещ там, където фактически се извършва.
От изложената фактическа обстановка в запитването Ви е видно, че услугите, по които сте получател са свързани с движими вещи, предвид обстоятелството, че топлообменна апаратура и тръбните пещи са включени в единния класификатор на основните средства, в раздел производствено оборудване, с код 4368400 и 4368800 и попадат в обхвата на посочената разпоредба. Следователно при определяне мястото на изпълнение на тези доставки следва да се приложи нормата на чл. 21, ал. 2, т. 3. б.” в” от ЗДДС. Това означава, че мястото на изпълнение на тези доставки на услуги е на територията на страната.
В тази връзка, доколкото доставчикът по тази доставка на услуга е данъчно задължено лице, установено извън територията на страната, за него ще възникне основание за регистрация по ЗДДС по чл.95, ал.2 от ЗДДС, при достигане на облагаем оборот по смисъла на чл.96 от ЗДДС, от 50 000 лв.
След регистрацията по ЗДДС на доставчика, на основание чл. 82, ал.1 от ЗДДС данъкът, който е изискуем за тази доставка следва да се начисли от него по реда и условията предвидени в закона.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top