ЗДДС, чл.21, aл. 2

.№ 5_20-00-470/ 11.08.2010г.
ЗДДС, чл.21, ал.2
В запитването е посочено, че дружеството извършва доставки на услуги към данъчно задължено лице, установено извън Общността. Поставените в тази връзка въпроси са следните:
1. Как следва да бъде отразена в дневник за продажбите доставката на услуга – лицензи за софтуерен продукт, изпратени по електронен път до получател, установил независимата си икономическа дейност на територията наРепублика Македония.?Може ли да се приеме, че посоченият случай попада в разпоредбите на чл.21, ал.2 от ЗДДС – мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получател е данъчно задължено лице е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност и съответно на това основание да се посочи като основание за неначисляване на ДДС?
2. В случай, че тази разпоредба на закона е неприложима в разглеждания случай, кое от посочените основания в дневника за продажбите би следвало да се посочи?
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба Ви уведомявам следното:
За режима на данъчното облагане по ЗДДС от значение е видът на предоставянатауслуга. Общото правило за определяне мястото на изпълнение на доставка на услуга, когато получател по същата е данъчно задължено лице се съдържа в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС и това е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, къдетополучателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. В зависимост от вида на услугата, когато получател по същата е данъчно задължено лице,изключения от това правило са предвидени в чл.21,ал.4 от ЗДДС и чл.23, ал.1 от ЗДДС.
В конкретния случай за определяне мястото на изпълнение на доставката е приложима разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС, тъй като посочената услуга не е с предмет посочен в чл. 21,ал.4 от ЗДДС и чл.23, ал.1 от ЗДДС.
Предвид това, че получател на услугата е данъчно задължено лице, установило независимата си икономическа дейност извън страната и услугата не се предоставя на негов постоянен обект намиращ се в страната, то мястото на изпълнение е извън страната. В този случай, на основание чл.26, ал.6, т.2 от ЗДДС на датата на възникване на данъчното събитие възниква основание за освобождаване от начисляване на данък, тъй като доставката е с място на изпълнение извън територията на страната. На основание чл.114, ал.1, т.12 от ЗДДС във връзка с чл. 79,ал.2, т.3 от ППЗДДСследва да се посочи основанието за неначисляване на данъка – чл.21, ал.2 от ЗДДС.
Изадедените от Вашето дружество фактуриза доставки на услуги с място на изпълнение на територията на Република Македония следва да бъдат отразени в колона
23 «Данъчна основа на доставките по чл.69, ал.2 от ЗДДС, вкл. данъчна основа на доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава членка» от дневника за продажби, съответно клетка 18 от справка-декларацията

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Определяне на минималния месечен размер на осигурителния доход съгласно приложение № 1 към Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.

КСО: чл. 6, ал. 2 и 3;ЗБДОО за 2019 г.: чл. 9, т.1 – приложение 1; ОТНОСНО: Определяне на минималния месечен размер на осигурителния доход

Дължими осигурителни вноски за периода на първите три работни дни от временната неработоспособност, когато служителят няма необходимия осигурителен стаж за изплащане на парично обезщетение.

Изх. № 26-Т-74Дата:11.07.2017 год. КСО, чл. 40, ал. 1; КСО, чл. 40, ал. 5; КСО, чл. 6, ал. 2; КСО, чл. 6, ал. 1; КСО,

Данъчно третиране по ЗДДС на предоставяне по занятие на парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи и продажба на заложена вещ от заложни къщи и регистриране на продажбите по реда на Наредб

Изх. №04-19-744Дата: 22.12.2009 год. ЗДДС, чл. 12; ЗДДС, чл. 46, ал. 1, т.1; Наредба Н-18/2006 г., чл. 27; Наредба Н-18/2006 г., чл. 29; Наредба Н-18/2006