ЗДДС, чл.21, aл. 2

2_ №1618/12.11.2012 г.
Чл.21, ал.2 от ЗДДС
В Дирекция ОУИ е постъпило Ваше писмено запитване,в което е описана следната фактическа обстановка:
Българско дружество, регистрирано по ЗДДС извършва транспортни услуги от Италия до Холандия и от Холандия до Италия, като за целта закупува гориво в Италия, което не се транспортира до територията на България. За нуждите на дейността дружеството е получател по доставки в Италия за наем на ремарке, ремонт на автомобила, като за отделни дейности са влагани резервни части, както и комисионни такси. За получените услуги дружеството притежава фактури с нулева ставка на данъка, като не е посочено основание за неначисляване на ДДС.
В тази връзка са поставени следните въпроси:
1.Следва ли да се счита за ВОП и да се състави Протокол по чл.117, ал.1 от ЗДДС закупеното гориво в Италия?
2. Следва ли да се начисли ДДС по реда на чл.82, ал.2 от ЗДДС за получените услуги за ремонт на товарен автомобил, платен наем и комисионни?
При така изложената фактическа обстановка,предвид действащите разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/, изразявам следното принципно становище:
По първи въпрос:
Съгласно разпоредбите на ЗДДС за да се определи начина на облагане на доставките трябва правилно да се определи мястото на изпълнение на съответната доставка.
По силата на чл.17, ал.1 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността или при фактическото предоставяне на стоката по чл. 6, ал. 2. от с.з.
При зареждане на гориво на територията на друга държава членка, което се потребява на територията на тази държава членка, мястото на доставката е извън територията на страната и не е налице ВОП по смисъла на чл.13 от ЗДДС. По отношение на облагането се прилага относимата разпоредба от законодателството на съответната държава членка.
За получените фактури за гориво от италиански доставчици за Вас не възниква задължение да ги отразите в дневника за покупки, респективно в СД, тъй като фактурите не са издадени по реда на ЗДДС и съответно не са данъчни документи по смисъла на чл.112 от ЗДДС
Следва да имате предвид, че с Наредба №Н-9 от 16 декември 2009 г. за възстановяване на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава членка – на общността се определят условията и редът за подаване на искане за възстановяване на ДДС на данъчно задължени лица, установени в страната и регистрирани по ЗДДС, за закупени от тях стоки, получени услуги или осъществен внос на територията на друга държава – членка на общността.Искането за възстановяване, подписано с квалифициран електронен подпис, се подава до компетентен орган за възстановяване в държавата членка по възстановяване, посредством създадено за целтаWEB- базирано приложение на страницата на НАП. Повече информация можете да намерите на интернет страницата на НАП.
По втори въпрос:
По силата начл.21, ал.2 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
По отношение на доставката за наем на ремарке следва да имате предвид, че съгласно чл.23, ал.1 от ЗДДСмястото на изпълнение при доставка на услуга по краткосрочно отдаване под наем (в продължение на не повече от 30 дни) , е мястото, където превозното средство фактически се предават на разположение на получателя.
Съгласно гореизложеното, ако сте получател по доставка за краткосрочно отдаване под наем на превозно средства, мястото на доставката ще е там, където се предава превозното средство. Ако сте получател по доставка по дългосрочно отдаване под наем – над 30 днии доставчикът е данъчно задължено лице, мястото на доставката ще се определи по правилата на чл.21, ал.2 от ЗДДС и ще е на територията на страната.
По отношение на доставките за ремонт на превозните средства, при които има вложени резервни части, следва да имате предвид следното:
Съгласно чл.128 от ЗДДСкогато основна доставка се съпътства от друга доставка и плащането е определено общо се приема , че е налице една основна доставка. В този смисъл, когато за извършения ремонт савложените резервни части и е определена обща цена, налице ще е доставка на услуга, за коята по правилата на чл.21, ал.2 от ЗДДС мястото на изпълнение ще е на територията на страната ако доставчикът е данъчно задължено лице.
При условие, че резервните части се заплащат отделно или са закупени от трето лице, мястото ще се определи по правилата на чл.17, ал.1 от ЗДДСи ще е там, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността в случая в Италия.
По отношение на заплатените комисионни такси :
Тъй като не уточнявате за какви точно такси и комисионни става въпрос, следва да имате предвид, че съгласночл.26, ал.3 от ЗДДС данъчната основана доставките се увеличава със съпътстващите разходи, начислени от дотавчика на получателя като комисионни, застраховки и др., пряко свързани с доставката.
Ако комисионната е във връзка с отделна доставка на услуга, например при комисионен договор, мястото на изпълнение ще се определи по правилата на чл.21, ал.2 от ЗДДС.
Съгласно чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката при доставка на услуги – когато получателят е данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6.
Разпоредбата на чл. 117, ал.1, т.1 от ЗДДС указва, че протокол се издава задължително в случаите по чл. 82, ал. 2 – от регистрираното лице – получател по доставката.
Във връзка с гореизложеното, за получените услуги данъкът е изискуем от Вас като получател по доставката.В протокола който ще издадете, като основание за начисляване на данък следва да посочите разпоредбата на чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС. На основание чл.124, ал.2 от ЗДДС същият следва да отразите в дневника за продажбите през данъчния период в който е издаден.

Оценете статията

Вашият коментар