ЗДДС, чл.21, aл. 2,ЗДДС, чл.21, aл. 4, т. 4, буква а,ЗДДС, чл.41, aл. 1, т. 1, буква б,ЗДДС, чл.117, aл. 1, т. 1

2_430-1/11.04.2014г.
ЗДДС чл.21, ал.2
ЗДДС чл.21, ал.4, т.4, б.“а“
ЗДДС чл.41, ал.1, т.1, б.“б“
ЗДДС чл.117, ал.1, т.1
В Дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх. № ……., в което е описана следната фактическа обстановка:
Служител от организацията е записан в магистърска програма в Шефилдския университет с място на обучение гр. Букурещ – Румъния. Организацията поема разходите за обучението и получава фактура за първото плащане. Фактурата е издадена от гръцкия филиал на университета без начислен ДДС и без посочено основание за неначисляване. Университетът е регистриран за целите на ДДС в Гърция.Според обяснения от университета доставката на образователната услуга в Гърция е освободенаи подлежи на деклариране във VIES системата.
Във връзка с получената фактура възникват следните въпроси:
1. Попада ли в освободените доставки по ЗДДСполучената услуга?
2. Как следва да се включи фактурата в дневниците по ЗДДС и VIES декларацията?
При така изложената фактическа обстановка, предвид действащите разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ППЗДДС/, изразявам следното становище:
За да се определи данъчното облагане на доставката на услуга най-напред следва да се определи къде е мястото ? на изпълнение.
Общото правило за определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в чл.21 от ЗДДС и е в зависимост от статута на получателя на услугата.
Когато получателят е данъчно незадължено лице, мястото на изпълнение на доставката на образователна услуга се определя по правилата на чл.21, ал.4, т.4, б. «а» от ЗДДС и това е мястото, където фактически се извършва услугата.
Когато получателят е данъчно задължено лице се прилага чл.21, ал.2 от ЗДДС, съгласно които, мястото на изпълнение е там, където получателят е установил независимата си икономическа дейност.
По смисъла на чл.11, ал.2 от ЗДДС получател за целите на закона е лицето, което получава услугата.
Тъй като в случая става въпрос за образователна услуга и към запитването не е приложен сключен договор с университета,следва да се прецени кой е получателя на самата услугата- дали сдружението или студента.
Ако сдружението обучава свой служител за целите на дейността си и е получател на услугата като данъчно задължено лице по смисъла на чл.3 от ЗДДС, мястото на изпълнение на доставката на образователна услугаще е на територията на страната.
Облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС, която е с място на изпълнение на територията на страната и е извършена от данъчно задължено лице, с изключение на освободените доставки по Глава четвърта.
Съгласно чл. 41, ал.1, т.1, б.“б“ от ЗДДС освободена доставка е университетското образование, както и следдипломното обучение предоставяни от висши училища по Закона за висшето образование.
Следователно, университетското образование следва да отговарят на Закона за висшето образование, а съгласно чл.1 от този закон тойурежда устройството, функциите, управлението и финансирането на висшето образование в Република България.
От гореизложеното може да се направи извода, че получената образователна услуга не е сред регламентиранитев чл.41 от ЗДДС освободени доставки, тъй като не отговаря на Закона за висшето образование. Доставката е облагаема на основание чл.12 от ЗДДС.
По силата чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС за получената облагаема услуга смясто на изпълнение на територията на страната, от данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната, следва да се начисли ДДС от получателя по доставката.
Данъкът се начислява чрез издаване на Протокол по чл.117, ал.1, т.1 от ЗДДСв 15 дневен срок от датата,на която същият е станал изискуем.
Получените доставки, за които данъкът е изискуем по получателя по реда на чл.82, ал.2 от ЗДДС ще се включват в дневника за покупките с право на данъчен кредит, ако услугата се използва за извършване на облагаеми доставки:
в колони 10- данъчна основа на получените доставки по чл.82, ал.2-5 с право на данъчен кредит
в колона 11- ДДС с право на пълен данъчен кредит
Съгласно чл.125, ал.2 от ЗДДСVIES-декларация се подава за извършени от лицето вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка.
VIES-декларация не се подава за получени услуги по чл.21, ал.2 с място на изпълнение на територията на страната.
Ако получателят на услугата е данъчното незадължено лице – студент, мястото на изпълнение на доставката е там, където фактически са предоставя услугата – в Румъния. В този случай за сдружението не възникват задължения по ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар