ЗДДС, чл.21, aл. 2,ЗДДС, чл.82, aл. 2, т. 3,ЗДДС, чл.3,ЗДДС, чл.21, aл. 1

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило с вх. № 20-21-272/ 27.11.2012г. в Дирекция «ОУИ»-
е изложена следната фактическа обстановка:
СНЦ «
» е координиращ бенецифиент по проект «…», осъществяван с подкрепата на финансовия инструмент LIFE на Европейския съюз.
На 01.11.2012г. е проведена встъпителна среща в гр.София за представяне на проекта. На срещата са присъствали представители на МОСВ, ЕВНБългария, различни НПО, както и асоциирания бенецифиент /партньор/ от Испания, представляван от двама служители.
Съгласно одобрения от Европейската комисия бюджет на проекта, пътните разходи на участниците в срещата се възстановяват /т.е. са за сметка на проекта/ срещу представяне на разходо-оправдателни документи /фактури, билети и др./. Пътните на партньорите от Испания /………../ са разделени между ……… и СНЦ «….».
Съгласно представените фактури /инвойси/, СНЦ «..» възстановява на двете испански лица сумата от 364 EUR за нает лек автомобил за транспорт между два града в Испания и нощувката в Мадрид, част от пътуването им до България.
СНЦ «…» е регистрирано по ЗДДС по чл.97а от закона от 03.10.2011г.
Поставен е следният въпрос:
Трябва ли като получател по двете фактури СНЦ «..» да си самоначисли ДДС, съгласно чл.97а от ЗДДС?
Предвид фактическата обстановка, във връзка с поставения от Вас въпрос изразяваме следното становище:
От съществено значение за определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга, по реда на ЗДДС, е да се определи статута на лицата – данъчно задължени/данъчно незадължени лица, както и естеството на извършваната услуга. В този смисъл, следва да се има предвид следното:
Общият ред за определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентиран с разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от ЗДДС, според която, когато получател на услугата е данъчно незадължено лице, мястото на изпълнение на доставката, е където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят от постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на доставчика. Съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Изключенията по отношение определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга са регламентирани в чл. 21, ал. 4 и сл., чл. 22-24 от ЗДДС.
По отношение на статута на лицата следва да се има предвид разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС, съгласно която, данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея.Независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него – чл. 3, ал. 2 от същия закон.
Данъчно задължено лице, което извършва и освободени доставки и/или доставки или дейности извън рамките на независимата икономическа дейност, както и данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на данък върху добавената стойност, са данъчно задължени лица за всички получени услуги, по силата на чл. 3, ал. 6 от ЗДДС.
Доколкото в писменото запитване сте посочили наемане на лек автомобил за превоз между две точки в Испания и нощувка в Мадрид, следва да се има предвид следното:
Съгласно чл.23, ал.1 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга по краткосрочно отдаване под наем/краткострочно предоставяне за ползване на превозни средства е мястото, където превозните средства фактически се предават на разположение на получателя. Краткосрочно отдаване под наем/краткосрочно предоставяне за ползване е непрекъснатото държане или ползване на превозното средство в продължение на не повече от 30 дни.
Относно нощувката в Мадрид, съгласно чл.21, ал.4, т.1, буква «в» от ЗДДС, мястото на изпълнение е мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот, включително при настаняване в хотели.
Предвид горните норми, мястото на изпълнение на доставката по наем на автомобил е на територията на Испания и мястото на изпълнение на доставката по нощувка е на територията на Испания. И при двете хипотези не са изпълнени условията на чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС и за Вас като получател по доставките не възниква задължение за «самоначисляване» на ДДС.
Съгласно чл.86, ал.3 от ЗДДС, не се начислява данък при доставка с място на изпълнение извън територията на страната.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »