ЗДДС, чл.21, aл. 3, т. 2, буква б

2_138/15.01.2009 г.
ЗДДС чл.21, ал.3, точка2, б. „б”
В Дирекция „ОУИ”….. е постъпило запитване, в което излагате следната фактическа обстановка:
Във връзка с внасяне на стоки от страни от европейския съюз дружеството прави разходи за рекламиране на тези стоки в България, които разходи фактурира на партньора си, който е ДЗЛ със седалище от европейския съюз.
Поставяте следните въпроси:
1.При фактуриране на разходи за реклама от дружеството на ДЗЛ от европейския съюз, със седалище от европейския съюз налице ли е облагаема доставка и с каква данъчна ставка;
2. В случай, че С.. Импорт закупи реклама от друго българско лице на същите тези стоки, които ще се внасят от европейския съюз и в последствие я препродава на ДЗЛ от европейския съюз, има ли право дружеството на ДК?
3.В случай, че С… Импорт извършва реклама в България на фирма от европейския съюз, която е ДЗЛ и със седалище в европейския съюз, без да внася стоки от тази фирма, облагаема ли е доставката и с каква ставка;
4.В случай, че С… Импорт купува транспортна услуга от ДЗЛ от европейския съюз, чието седалище е в страна от европейския съюз и извършва реклама в България на същото това лице, за което му издава фактура, то тази доставка облагаема ли е и с каква ставка?
От запитването не става ясно защо обвързвате покупката на стоки и услуги с извършваната от Вас реклама. Не сте приложили договори или кореспонденция за изразяване на конкретен отговор на поставените от Вас въпроси.
С оглед изложеното в запитването, предвид не достатъчно ясната фактическа обстановка и относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС, изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл.12 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
При извършване на рекламни услуги по чл.21, ал.3, т.2, буква „б” от ЗДДС, мястото на изпълнение на същите е мястото, където се намира седалището или постоянният обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект – мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване, ако получателят е лице, установено извън Общността, или данъчно задължено лице, установено в държава членка, различна от държавата, където е установен доставчикът.
В конкретния случай, ако получателят на рекламната услуга е лице със седалище от европейския съюз, предвид разпоредбата на чл.21, ал.3, т.2, буква „б” от ЗДДС, мястото на изпълнение на услугата ще е там където е седалището на получателя, т.е. извън територията на страната.
Доставките с място на изпълнение извън територията на страната не са определени в ЗДДС нито като облагаеми, нито като освободени доставки. Същите доставки, ако биха били облагаеми, ако са извършени на територията на страната, на основание разпоредбата на чл.69, ал.2 от ЗДДС, ще се считат за облагаеми доставки само за целите на упражняване на данъчен кредит.
Предвид гореизложеното правото на приспадане на данъчен кредит за закупени стоки или услуги, във връзка с извършени рекламни услуги, с място на изпълнение извън територията на страната, можете да упражните, при спазване на визираните в чл.71 от ЗДДС условия.

1.1/5

Вашият коментар