ЗДДС, чл.21, aл. 2

2_138/21.01.2010 г.
ЗДДС, чл.21, ал.2
Видно от запитването, ======ООД планира да сключи агентски договор с чуждестранна компания, която не е членка на ЕС.Съгласно този договор дружеството ще извършва продажба на сувенири в ЕС чрез интернет магазин. =======ООД има регистриран сайт …… Посочвате, че сувенирите ще пристигат директно от чуждестранната компания до физически лица отБългария и други страни от ЕС чрез пощенски и куриерски услуги, като за извършенатаработа дружеството ще получава комисионно възнаграждение. Посочвате също, че съгласно условията на договора всичките суми от клиентите ще постъпват в =========ООД, а от своя страна дружеството ще превежда сумата на чуждестранната компания като си задържа своята комисионна.
При така описаната фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1.Какви фактури следва да издава========ООД на чуждестранната компания от която получава стоките: със стойността на комисионната или със стойността на цялата получена от клиента сума? Облагат ли се тези суми по ЗДДС;
2.Правилно ли ще бъде ако чуждестранната фирма издаде фактура за цялата стойност на физическото лице клиент, сумата постъпи от клиента директно в ======ООД, като дружеството си задържи комисионната и издаде фактура само за нея, а останалата част от сумата се върне на чуждестранната фирма;
3.Какъв е максималния размер на разрешения внос на стоки за юридическо или физическо лице на територията на България или друга страна членка на ЕС до който не подлежи същите да се облагат с ДДС?
Видно от запитването на дружеството предстои да сключи агентски договор с чуждестранна компания, която не е членка на ЕС, съгласно който дружеството ще извършва продажба на сувенири в ЕС чрез интернет магазин. В запитването не е изрично посочено как дружеството ще извършва продажбите – от името и за сметка на възложителя, или от свое име за чужда сметка, но от поставените въпроси става ясно, че намерението на дружеството е по-скоро да осъществявапосредническа дейност, от името и за сметка на възложителя, за която дружеството ще получава комисионно възнаграждение, не е посочено че чуждестранната компания ще прехвърля собствеността върху стоките на дружеството.
С оглед изложеното в запитването и предвид факта, че към настоящия момент дружеството все още няма сключени договори за доставките, които ще осъществява, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС изразявам следното принципно становище:
По първи и втори въпрос:
Съгласно чл.21, ал.2 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Видно от запитването дружеството ще предоставя посредническа услуга на данъчно задължено лице – чуждестранна компания, която не е членка на ЕС, т.е. мястото на извършване на доставката е извън територията на страната.
Съгласно разпоредбата на чл.113, ал.1 от ЗДДС фактура се издава за извършена от лицето доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това, освен в случаите когато доставката се документира с протокол.
В чл.113, ал.4 от ЗДДС е посочено, че фактура се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане – не по късно от 5 дни от датата на получаване на плащането.
Когато =======ООД извършва услугите от името и за сметка на възложителя, следва да издаде фактура на възложителя, за извършената от него посредническа услуга, за която получава комисионно възнаграждение.В зависимост от договореностите между страните дружеството би могло да издаде и фактура на клиента за доставката на стоките, от името на чуждестранната фирма.
За извършената доставка на посреднически услуги, с място на изпълнение извън територията на страната, предвид разпоредбата на чл.79, ал.2 от ППЗДДС дружеството следва да издаде фактура,в която не се начислява данък. Във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък от закона се вписва “чл. 113, ал. 9“ – за доставките на нерегистрирани по закона лица.
По трети въпрос:
Съгласно чл. 56 от ЗДДС начисляването на данъка при внос по чл. 16 се извършва от митническите органи, като размерът на данъка се взема под отчет по реда, определен за митническото задължение.
В чл. 58, ал.1, т.12, б. “а“ от ЗДДС е посочено, че освободен от данъке вносът на стоки, в рамките на разрешения безмитен внос, когато се внасят стоки на обща стойност не повече от 30 лева.

Оценете статията

Вашият коментар