ЗДДС, чл.21, aл. 4, т. 1,ЗДДС, чл.86, aл. 3

2_1567/18.10.2012г.
ЗДДС чл.21, ал.4, т.1 и чл.86, ал.3
Българско дружество, регистрирано за целите на ЗДДС, е сключило договор за извършване на строителни услуги, с възложител фирма от Румъния, за строеж на обект на територията на Румъния. Във връзка с изпълнението на договора е сключен договор с подизпълнител българска фирма, регистрирана за целите на ЗДДС. В издаваните фактури подизпълнителят е начислил ДДС, като е приложил данъчна ставка 20 на сто.
С писмо, с изх.№…………. дружеството ни уведомява, че действително запитване, с изх. номер …………..2012 г., касае фирма „…………………….”ЕООД, като прилага договор от ……………г. за СМР на сграда, находяща се в Букурещ, с възложител „Н……………” АДи изпълнител„Ф…………..”ЕООД.
В запитването сте поставили следните въпроси:
1. Правилно ли подизпълнителят е начислил ДДС за извършената от него услуга?
2. В коя клетка на ДДС декларацията трябва да бъде отразена извършената доставка?
3.Как следва да бъдат отразени в счетоводството на подизпълнителя закупените в България и вложените в обекта на територията на Румъния материали?
Във връзка с изложената в запитването фактическа обстановка, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС изразявам следнотостановище:
Предвид допълнително представения към запитването договор от ………..2012 г. възложителят „Н…………..”АД, гр……….. възлага на „Ф” ЕООД изпълнение на СМР на обект – сграда, находящ се в гр.Букурещ, съгласно представени от възложителя проекти, които не са приложени към договора.
Съгласно чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга е
мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот.
При изпълнението на СМР на конкретен обект на територията на Румъния от „Ф…………… ЕООД мястото на доставката на строителна услуга, предвид разпоредбата на чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДСе на територията на Румъния, т.е. извън територията на страната и на основание чл.86, ал.3 от ЗДДС не се начислява данък.
Доставките следва да се посочат в колона 23 на дневника за продажби и колона 18 на СД за данък върху добавената стойност.
Предвид разпоредбата на чл.69, ал.2 от ЗДДС за закупените стоки от подизпълнителя, които ще се вложат при извършване на СМР на територията на Румъния, дружеството може да упражни право на приспадане на данъчен кредит на основание чл.69, ал.2 от ЗДДС.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »