ЗДДС, чл.22, aл. 3,ППЗДДС, чл.23, aл. 3

106/15.01.2010 г.
ЗДДС чл.22, ал.3
ППЗДДС чл. 23, ал.3
Постъпило е Ваше писмено запитване,в което излагате следната фактическа обстановка:
Вашето дружество е спедитор на българска регистрирана по ЗДДС фирма, като организирате транспорт Акита-Солун, при който фактурирате навло Акита-Солун, терминални в Солун, митнически формалности в Солун.
В тази връзка е зададен е следния въпрос: Предвид промените в ЗДДС от 01.01.2010 година къде ще е мястото на изпълнение на доставката и с каква данъчна ставка следва да бъде обложена?
При така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададения от Вас въпрос изразявам следното становище:
За да се приложи определен режим на облагане с данък върху добавената стойност на доставките на услуги е необходимо правилно да се определи мястото на изпълнение на съответната доставка. В зависимост от това, доставките с място на изпълнение на територията на страната са облагаеми и приложимата ставка е 20 на сто /0 на сто/, а тези с място на изпълнение извън територията на страната не подлежат на облагане с ДДС.
Основният принцип за определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стокисполучател – данъчно задължено лице и с дата на данъчното събитие възникнала през 2010 год. е разписан в чл.22, ал.3 от ЗДДС. Посочената разпоредба регламентира, че мястото на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки в рамките на Общността или извън нея, предоставена на данъчно задължено лице, се определя по реда на чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗДДС. Съобразно нормата на чл.21, ал.2 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. При гореописаната фактическа обстановка мястото на изпълнение на извършената от Вас услуга ще е на територията на България, тъй като получателят е регистрино по ЗДДС лице.
По отношение на данъчната ставка на извършената от Вас спедиторска услуга,оказана във връзка с международен транспорт междутрета страна/територия и друга държава членка, приложение следва да намери разпоредбата на чл.23, ал.3, т.2 от ППЗДДС, съгласно която нулева данъчна ставка се прилагаза доставки на спедиторски услуги, когато получателят е данъчно задължено лице, установено на територията на страната, и услугите са оказвани във връзка с международен транспорт междутрета страна/територия и друга държава членка.

Оценете статията

Вашият коментар