ЗДДС, чл.26, aл. 3, т. 2,ЗДДС, т. 15, параграф 1,ЗКПО, чл.19

2_2005/03.12.2010г.
ЗДДС – чл.26, ал.3, т.2
ЗДДС – §1, т.15 от ДР
ЗКПО – чл.19
Във Ваше писмено запитване вх………….. по регистъра на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – …….. е описана следната фактическа обстановка:
Дружеството е новорегистрирана фирма с предмет на дейност засяване, отглеждане и продажба на биокултури. Фирмата е в процес на регистрация като земеделски производител. Подадени са документи за получаване на субсидии от ДФ „Земеделие” за засята единица площ.
Поставени са следните въпроси:
1.Следва ли да се начисли ДДС върху получените субсидии?
2.Субсидиите доход ли са по ЗКПО и следва ли да се обложат с данък върху печалбата?
При така изложената непълна фактическа обстановка /липсват данни каква точно е схемата за плащане на субсидии от ДФ”Земеделие”/ предвид действащата нормативна уредба изразяваме следното принципно становище:
По ЗДДС:
Съгласно разпоредбата на чл.26, ал.3, т.2 от ЗДДС, данъчната основа при доставка на територията на страната се увеличавасвсички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката.
Според §1, т.15 от ДР на ЗДДС “субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка“ са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяни стоки или услуги. По смисъла на същото определение не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за:
а/ покриване на загуби;
б/ финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.
В случай, че получаваните суми не са обвързани с цената на предоставяните стоки или услуги на трети лица, а са предназначени единствено за покриване на загуби, финансиране на разходи или за придобиване или ликвидация на активи, същите не попадат в хипотезата на чл.26, ал.3, т.2 от ЗДДС и с тях не се увеличава данъчната основа на доставката, съответно, при получаването им не се издава данъчен документ по смисъла на чл.112, ал.1 от ЗДДС, както и не следва полученото финансиране /субсидия/ да се облага с ДДС и да се отразява в дневника за продажби.
По ЗКПО:
Тъй като в запитването не е посочено каква е счетоводната база за изготвяне и представяне на годишните финансови отчети, в настоящото становище допускаме, че дружеството прилага националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.
Разпоредбата на т.3.4. от Счетоводен стандарт 20 „Отчитане на правителствените дарения и оповестяване на правителствената помощ” предвижда правителствените дарения, получени от предприятията като компенсация за минали разходи или загуби, да се признават за приход през периода на получаването им.
В ЗКПО не е регламентирано специално данъчно третиране на посочените приходи, поради което тези приходи се признават за данъчни цели и участват при формиране на данъчния финансов резултат за годината на получаването им. На основание чл.19 от ЗКПО данъчната основа за определяне на корпоративния данък е данъчната печалба, която подлежи на облагане с 10% корпоративен данък /чл.20 от ЗКПО/.
Във връзка с гореизложеното следва да имате предвид и данъчното облекчение по чл.189 б, ал.1 от ЗКПО, според което корпоративният данък се преотстъпва в размер до 60% на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски производители, за данъчната им печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция. За да се приложи чл.189 б от ЗКПО е необходимо да бъдат изпълнени изискванията на същата норма, както и всички общи условия и изисквания на глава 22 от ЗКПО и §43 от ПЗР на ЗИДЗКПО /обн.Д.В. бр.95 от 2009г./.
Съгласно § 41 от ПЗР на ЗИДЗКПО /обн.Д.В. бр.95 от 2009г. в сила от 01.01.2010г./ данъчното облекчение по чл.189 б се прилага след постановяване на положително решение от Европейската комисия /ЕК/ за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи. При условие, че ЕК постанови положително решение до 31.03.2011г., данъчното облекчение може да се приложи и за 2010г. Преотстъпване на авансови вноски за корпоративен данък на земеделските производители не се допуска до датата на положителното решение на ЕК.

Оценете статията

Вашият коментар