ЗДДС, чл.26, aл. 3

2_830/31.05.2011 г.
26, ал.3 от ЗДДС
В Дирекция =========== е постъпило Ваше писмено запитване вх. ======., в което без да излагате конкретна фактическа обстановка,молите за писмено разясняване и осчетоводяване на данък туризъм или как и къде точно се отразява във фактурата и касовата бележка, въз основа на ЗДДС, Закон за счетоводството иЗМДТ.
В отговор на поставените от Вас въпроси, изразяваме следното становище по приложението на разпоредбите на ЗДДС, ЗМДТ и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства:
В Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ от 01.01.2011 г. е в сила нов раздел VІІ – Туристически данък, в които са регламентирани, определянето, внасянето, документирането и декларирането на турстическия данъкиданъчно задължените лица.В разпоредбата на чл. 61р, ал.1 от ЗМДТе посочено, чес туристически данък се облагат нощувките, а съгласно ал.4 на същата разпоредбатуристическият данък задължително се посочва отделно в документа, издаден от лицето, предлагащо нощувка към лицето, ползващо нощувката.
В § 26, ал.1 и 2 от ЗМДТ е посочено, че Общинският съвет определя размерите на туристическия данък за 2011 г. до 31 януари 2011 г.
Съгласно ЗДДСданъчната основа при облагаема доставка се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по ЗДДС /чл. 26, ал. 2 ЗДДС/. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер.
На основание чл. 15 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойностданъците и таксите по ЗМДТ се включватв определената по реда на чл. 26 или чл. 27 от закона данъчна основа на доставките, за които те са дължими.
Така определената данъчна основа се увеличава с всички други данъци и такси,когато такива са дължими за доставката, със съпътстващите разходи, начислени от доставчика на получателя, като например комисиона,застраховка и други, пряко свързани с доставката и с всички други суми, посочени в чл. 26, ал.3 от ЗДДС.
Следва да имате предвид, че съгласно чл.113, ал.3, т.1 от ЗДДС фактура може да не се издава за доставки, по които получателят е данъчно незадължено физическо лице.
В Наредба Н-18/2006 г. няма конкретна разпоредба, която регламентира отразяването на туристическия данък, но функционалните възможности на фискалните устройства позволяват същият да се програмира в оперативната памет, така че да фигурира на отделен ред с наименование и стойност във фискалната касова бележка.
От горецитираните нормативни разпоредби е видно, че при предоставяне на нощувка, туристическият данък се посочва отделно в издаденият документ и данъчната основа на облагаемата доставка по ЗДДС, следва да бъде увеличена с неговия размер.
НАП не е компетентна по въпросите, свързани с осчетоводяване на туристическия данък. Същите може да поставите в Дирекция „Данъчна политика”, отдел „Счетоводна практика”.

Оценете статията

Вашият коментар