ЗДДС, чл.27, aл. 3, т. 1, буква а,ЗДДС, т. 83, параграф 1,ЗДДС, чл.79, aл. 4,ЗДДС, чл.45, aл. 7,ЗДДС, т. 34, параграф 1,ЗДДС, чл.79, aл. 3, т. 1,ЗДДС, чл.45, aл. 3,ЗДДС, чл.79, aл. 2

2_896/27.11.2017г..
ЗДДС чл.45, ал.3 и ал.7
ЗДДС чл.27, ал.3,т.1, б.“а“
ЗДДС§1, т.34 и т.83 от ДР
ЗДДС чл.79, ал.2, ал.3 т.1и ал.4
В Дирекция ОДОП …… е постъпило Ваше запитване.
В запитването Ви е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството Ви е построило сграда, като е използвало налични фирмени и кредитни средства, една част получени от банка, а друга част внесени от съдружници от техните лични средства. Сградата е завършена през 2012 г. и през месец април същата година е получила удостоверение за ползване. Продадени са част от апартаментите и с тези постъпления е покрит кредита към банката.
До настоящия момент обаче няма върнати средства на собствениците и тъй като няма продажби и не могат да им се върнат парите, се интересувате дали е възможно тези финансови задължения да им се върнат с материален актив, като им се прехвърлят части от ДМА актива, под формата на апартаменти с нотариален акт за продажба.
Ако това е възможно и им се издаде фактура, дали и необходимо във фактурата да се начисли ДДС, при условие че са изминали 5 години и по законово основание сградата е вече стара по смисъла на ЗДДС.
Съобразявайки относимата нормативна уредба, по поставените от Вас въпроси изразяваме следното становище по прилагане на разпоредбите на ЗДДС:
В правомощията на отдел ДОП при ДОДОП …. е да изразява становища свързани с приложението на данъчното законодателство, с оглед на което отговорът по първия зададен от Вас въпрос не е от компетентносттана НАП.
По отношение на доставката на части от сграда:
Разпоредбата на чл.45, ал.3 от ЗДДС определякато освободена доставка – доставката на сгради или на части от тях, които не са нови.
Определението за “сгради, които не са нови“, се извежда по аргумент за противното от определението, дадено в § 1, т. 5 от ДР на ЗДДС. С посочената разпоредба е дадена дефиниция за “нови сгради“, а именно: които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, са с етап на завършеност “груб строеж“ или за които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, не са изтекли 60 месеца считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване по реда на Закона за устройство на територията.
На основание чл.45, ал.7 от ЗДДСдружеството като доставчик може да изберете доставката насгради или на части от тях, които не са нови да бъде облагаема. В този случай, при определянето на данъчната основа на доставката на сграда или части от нея, следва да съобразите изискването на чл.27, ал.3,т.1, б.“а“ от ЗДДС, тъй като доставката е между свързани лица. Дефиниция на свързани лица е дадена в §1, т.34 от ДР на ЗДДС, във вр. § 1, т. 3 от ДР на ДОПК. Съгласно §1, т.3, б.“е“ от ДР на ДОПК свързани лица са дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.
При продажба на стара сграда или части от нея, за която е упражнено право на приспадане на данъчен кредит, извършена от Вас като освободена доставка ще възникне задължение за корекция на ползвания данъчен кредит по реда на чл.79, ал.2 от ЗДДС.
Корекцията на данъчния кредит следва да се извърши на основание на чл. 79, ал. 3, т. 1 от ЗДДС, предвид това че сградата е дълготраен актив по смисъла на §1, т.83 от ДР на ЗДДС.
На основание чл.79, ал.4 от ЗДДСначисляването на данъкасе извършва в данъчния период, през който е възникнало съответното обстоятелство, чрез съставяне на протокол за определяне размера на дължимия данък и отразяването му в дневника за продажбите и справка-декларацията за този данъчен период.’

Оценете статията

Вашият коментар