ЗДДС, чл.3, aл. 2

2_ 2953-1/07.01.10г.
ЗДДС, чл.3, ал.2
В Дирекция „ОУИ” гр. …. е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № ..г., в което сте посочили, че упражнявате свободна професия, като адвокат и сте регистрирано по ЗДДС лице.
Поставили сте следните въпроси:
1.Следва ли да начислявате и внасяте ДДС, в случаите когато извършвате разпоредителни сделки с личното си движимо и недвижимо имущество?
2.Извършването на разпоредителни сделки с личното Ви имущество попадат ли в обхвата на независимата икономическа дейност по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗДДС?
На основание изложената фактическа обстановка изразяваме следното принципно становище:
По смисъла на чл.3, ал.1 от ЗДДС данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. В случаите, когато физическо лице подлежи на вписване в специалния регистър по реда на ЗДДС, независимо в какво юридическо качество то осъществява независима икономическа дейност – търговец, селскостопански производител, свободна професия, частен съдебен изпълнител и т.н., за целите на облагането с ДДС данъчно задължено лице е физическото лице и съответно физическото лице е правният субект, който подлежи на регистрация по ЗДДС. В този смисъл е и разпоредбата на §1, ал. 2 от ДР на ППЗДДС, според която физическите лица са длъжни да се идентифицират за целите на закона с получения при регистрацията си идентификационен номер по ДДС за всички извършвани от тях доставки, представляващи независима икономическа дейност.
Легално определение на понятието независима икономическа дейност едадено в чл.3, ал.2 от ЗДДС, според което независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.
От запитването е видно, че сте регистриран по ЗДДС в резултат на упражнявана от Вас свободна професия – адвокат.В чл.5 от Закона за адвокатурата са посочени условията, на които следва да отговоря едно лице, за да бъде вписано като адвокат.
Предвид посочените разпоредби няма пречка, като физическо лице да осъществявате и друга дейност, незабранена от Закона за адвокатурата, която да отговаря на изискванията за независима икономическа дейност по смисъла на ЗДДС. В конкретния случай, извършването на множество на брой разпоредителни сделки с движимо и недвижимо имущество, с цел получаване на редовен доход е дейност, която представлява независима икономическа дейност по смисъла на ЗДДС. Като регистрирано по ЗДДС лице, за извършваните от Вас облагаеми доставки ще възникнезадължение за начисляване на данъка.
В случаите, когато извършвате разпоредителни сделки с личното си имущество /движимо или недвижимо/ еднократно, а не редовно или по занятие, тази дейност няма да има характер на независима икономическа дейност по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС. В този случай сделките ще попадат извън обхвата на ЗДДС, няма да представляват доставки по смисъла на ЗДДС и единствено при наличие на тази хипотеза няма да възникне задължение за начисляване на ДДС.
Независимо от гореизложеното и предвид изложената непълна фактическа обстановка преценката доколко извършваните от Вас разпоредителни сделки с движимо и недвижимо имущество представлява независима икономическа дейност следва да се извърши от орган по приходите при последващ данъчен контрол.’

Оценете статията

Вашият коментар