ЗДДС, чл.3, aл. 5, т. 1, буква м,ЗДДС, чл.130,ЗДДС, чл.25, aл. 5,ЗДДС, чл.27, aл. 4, т. 1,ЗДДС, чл.25, aл. 4

1296/17.10.2013
Чл.3, ал.5, т.1, б.”м” ЗДДС;
Чл.130 ЗДДС;
Чл.25, ал.4 ЗДДС;
Чл.25, ал.5 ЗДДС;
Чл.27, ал.4, т.1 ЗДДС.
В писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …….. с вх. № ………г. сте изложили следната фактическа обстановка:
През 2011г. между Община ……. – концедент и „…………” АД – концесионер е сключен договор за строителствопо смисъла на чл.2, ал.3, т.1 от Закона за концесиите във връзка с чл.2, ал.1 от същия закон. Предмет на концесията е проектиране и изграждане на всички улици на територията на селищно образувание „……….”, съобразно одобрения ПУП на урбанизираната територия и тяхното управление и поддържането им след въвеждане в експлоатация на риск на концесионера, както и възстановяване на обектите в случай на непреодолима сила.
През 2012г. и в настоящата 2013г. в изпълнение на задълженията си по договора , концесионерът е изградил част от улиците в селищното образувание.
Съгласно чл.15, ал.1 от договора всички новоизградени улици, предмет на концесионния обект имат характер на недвижими вещи съобразно правилата на Закона за собствеността и стават собственост на Концедента от момента на тяхното изграждане, но се експлоатират от Концесионера от същия начален момент до прекратяване действието на настоящия договор.
Поставили сте следните въпроси:
1. Разпоредбите на чл.3, ал.5, т.1, буква „м”, чл.9, ал.3, т.3 и ал.4, чл.27, ал.4 от ЗДДС и § 43 от ПЗР на ЗДДС дават ли основание да се счита, че за Община …….. е налице облагаема доставка?
2. Възниква ли право на приспадане на данъчен кредит за Община ……. по издадената от „……..” АД фактура за извършените от концесионера инвестиции?
3. Счита ли се, че правното тълкуване се прилага и за следващите периоди на същия договор?
Предвид изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ изразявам следното становище:
От изложеното в запитването и приложения към него Договор за концесия за строителство от ……….г. е видно, че Община …… /концедент/ предоставя право на експлоатация на упоменатите в чл.1, ал.1 на договора обекти от обществен интерес – публична общинска собственост на „……………” АД /концесионер/ за срок от … години. Предметът на договора включва проектиране и изграждане на всички улици на територията на селищно образувание „………” и тяхното управление и поддържане след въвеждане в експлоатация от концесионера, чрез извършване на строително-монтажни работи.
В договора е посочено, че инвестициите, които концесионерът се задължава да извърши се определят по вид и размер в План-програма за минимално необходимите инвестиции за експлоатация на концесионния обект, а в началото на всяка календарна година страните изготвят и подписват Инвестиционен план, конкретизиращ вида и размера на инвестициите за съответната година.
Посочено е също, че концесионерът по договора се задължава да завърши и въведе поетапно в експлоатация улиците – обект на концесията, в съответствие с договорените срокове за изграждане и развитие.
Според договора всички новоизградени от концесионера улици имат характер на недвижими вещи съобразно правилата на Закона за собствеността и стават собственост на концедента от момента на тяхното изграждане, но се експлоатират от концесионера от същия начален момент до прекратяване действието на договора. За активите, които не са част от концесионния обект, но чието ползване е неразривно свързано с концесията е посочено, че са собственост на концесионера и правото на собственост се прехвърля на концедента при прекратяване действието на договора.
За целите на ЗДДС предоставеното въз основа на концесионен договор от ………….г.. право да се експлоатира концесионния обект представлява независима икономическа дейност и Община ….. в този случай действа в качеството на данъчно задължено лице. Основание за такова данъчно третиране на доставките дава направеното в чл.3, ал.5, т.1, б.”м” от ЗДДС допълнение, съгласно което в сила от 01.01.2011г. местните органи са данъчно задължени лица за извършваните от тях доставки по предоставяне на концесия за строителство, за услуга или за добив. Тези доставки на услуги, които не са сред изрично посочените в Глава четвърта на ЗДДС освободени доставки, извършениса от данъчно задължено лице и са с място на изпълнение на територията на страната подлежат на облагане с данък върху добавената стойност на основание чл.12, ал.1 от ЗДДС.
В този смисъл отдаването за използване на публична общинска собственост чрез концесия за строителство представлява облагаема доставка, по която Община ……… е изпълнител.
Предвид обстоятелството, че възнаграждението, което Община …… получава срещу предоставеното право на експлоатация на обектите на концесионния договор е определено изцяло в строително-монтажни работи по изграждане на улици на територията на селищно образувание „……” от концесионера, между страните по договора за концесия възникват две насрещни доставки, за които са приложими визираните в чл.130 от ЗДДС правила на облагане при условията на бартер.
Тъй като предоставената от Община ……доставка е с непрекъснато изпълнение всеки период, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на която е дължимо плащане, в конкретния случай инвестиция от страна на концесионера./чл.25, ал.4 от ЗДДС/. При условие, че в договора за концесия е определена конкретна дата за дължимост на инвестиции от концесионера в рамките на една календарна година, тази дата обуславя възникване на данъчно събитие на доставката на услуга, извършена от концедента.
Когато за период, по-дълъг от една година не е налице дължимост за плащане респ. инвестиция се счита, че данъчното събитие за доставката, по която Община ……. е изпълнител настъпва в края на всяка календарна година /чл.25, ал.5 от ЗДДС/. Разпоредбата следва да намери приложение по отношение тези договорени инвестиции, които концесионерът ще извърши в рамките на3 и 5 години.
В чл.27, ал.4, т.1 от ЗДДС е указано, че данъчната основа на доставката от концедента към концесионера е договореното възнаграждение, включително определеното в стоки и услуги, при спазване изискванията на чл.26, ал.2, 3, 4 и 5; възнаграждението, определено в стоки или услуги е равно на размера на договорената инвестиция, без компенсацията, ако такава е дължима от концедента на концесионера съгласно договора за концесия.
По отношение на данъка, който съгласно договора за концесия е станал изискуем през периода 1 януари 2011г. – 31 декември 2012г. и за който Община ….. не е издала фактури е приложим § 43 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ЗДДС /ДВ, бр.94 от 30.11.2012г./ и концедентът следва да начисли данък в 6-месечен срок от влизане в сила на закона т.е. до 30.06.2013г.
По фактурите, издадени от концесионера „……………..” АД за извършените съгласно договора инвестиции, за които данъкът е станал изискуем, ще възникне право на приспадане на данъчен кредит на основание чл.69, ал.1 от ЗДДС, доколкото Община ……… е данъчно задължено лице и използва получените услуги за извършване на възмездни облагаеми доставки по договора за концесия за строителство. ‘

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

данъчно третиране на сделките с виртуални валути по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

3_580/19.03.2018 г. ЗКПО, чл. 3, ал. 2ЗКПО, чл. 34, ал. 2ЗКПО, § 1, т. 3 от ДР ЗКПО, § 1, т. 26, б. „а“ от

определяне размера на месечния осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски за лице, което е осигурено върху доходи от дейност на различни основания по чл. 4 от КСО

3_1677/23.05.2012 г. КСО, чл. 6, ал. 10ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 6Относно: определяне размера на месечния осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски