fbpx

ЗДДС, чл.3

1_175/05.11.2010
ЗДДС – чл. 3
По повод Ваше запитване, постъпило в дирекция „ОУИ” –…….. изразявам следното становище:
Описана е фактическа обстановка, по повод която е зададен следният въпрос: Следва ли при извършване на заверки по чл.83 от ЗННД, които правят кметовете на населените места и кметските наместници, да се начислява ДДС в размер на 20% върху сумата по чл.85, ал.3 от същият закон? Това представлява ли нарушение на правилата за конкуренция според чл.3, ал.5, т.2 от ЗДДС?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададеният от Вас въпрос, изразявам следното становище:
На основание чл.83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД), когато в населеното място няма нотариус или районен съд, функциите на нотариус се изпълняват от:
?ако населеното място не е общински център-кметът на населеното място;
?ако населеното място е общински център – кметът, заместник-кметът, секретарят на общината, както и кметският наместник удостоверяват подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване, подписа и съдържанието на пълномощно по чл.37 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), както и верността на преписи и извлечения от документи и книжа.
Видно от текста на чл.85 от ЗННД, нотариални такси се събират за извършване на нотариални действия и извършване от нотариус на други действия. За извършване на едно и също нотариално действие от нотариус и от държавен орган се събира еднаква по размер нотариална такса. Размерите на нотариалните такси се определят по тарифа, приета от Министерския съвет на Република България по предложение на министъра на правосъдието след съгласуване с Нотариалната камара. На основание, чл. 86, т. 2 от ЗННД нотариалните такси се внасят в приход на общинския бюджет, когато се касае за нотариални действия, извършени от органи на местната администрация.
Не са данъчно задължени лица държавата, държавните и местните органи за всички извършвани от тях дейности или доставки в качеството им на орган на държавна или местна власт, включително в случаите, когато събират такси, вноски или възнаграждения за тези дейности или доставки, с изключение на конкретно изброените в разпоредбата на чл.З, ал.5 от ЗДДС.
Предвид на това, че се касае за доставки, извършвани от лица, които не са данъчно задължени, то тези дейности следва да се документират чрез издаване на първичен счетоводен документ, който съдържа най-малко реквизитите, посочени в чл.7, ал.1 от ЗСч. На основание чл. 5, т. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, не са задължени да издават фискални касови бележки местните органи за всички извършвани от тях дейности или доставки в качеството им на орган на държавна или местна власт, за които последните не са данъчно задължени лица по смисъл на ЗДДС.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top