ЗДДС, чл.30

2_167/26.01.2010 г.
ЗДДС, чл.30
1. Следва ли да се начислява ДДС на услуги, свързани с осъществяване на международен транспорт към трети страни, от доставчик ДЗЛ към получател ДЗЛ, предвид разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС или е в сила нередактирания текст на чл.30 от ЗДДС, по силата на който същите са облагаеми със ставка нула?
Видно от запитването, в същото са поставени въпроси, без те да са свързани с конкретна фактическа обстановка, във връзка с осъществяваната от дружеството дейност, предвид което, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС изразявам следното принципно становище:
От запитването става ясно, че дружеството ще предоставя транспортни услуги до трети страни с получатели ДЗЛ лица.
Съгласно чл.22, ал.3 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки в рамките на Общността или извън нея, предоставена на данъчно задължено лице, се определя по реда на чл. 21, ал. 2 и 3.
Съгласно чл.21, ал.2 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
В запитването не е посочено от къде започва превоза. Поставените въпроси са във връзка с извършване на международен транспорт към трети страни от доставчик ДЗЛ към получател ДЗЛ, предвид чл.21, ал.2 от ЗДДС и чл.30 от с.з., което предполага, че превозът започва от място на територията на страната.
Разпоредбата на чл.30 от ЗДДС се прилагакогато превозът се извършва:
1. от място на територията на страната до територията на трета страна или територия или до територията на островите, образуващи автономните области Азори и Мадейра, или
2. от територията на трета страна или територия или от територията на островите, образуващи автономните области Азори и Мадейра, до място на територията на страната, или
3. между две места на територията на страната, когато е част от превоз по т. 1 и 2.
Във връзка с гореизложеното, възниква необходимостта от правилно определянемястото на извършваната транспортна услуга, предвид нормата на чл.22, ал.3 от ЗДДС, във връзка с чл.21, ал.2 от с.з.
Следва да имате предвид, че разпоредбите на чл.30 от ЗДДС и нулева ставка на данъка се прилагат когато извършваните транспортни услуги са с място на изпълнение на територията на страната. Когато същите са с място на изпълнение извън територията на страната разпоредбата на чл.30 не намира приложение.
При извършване на доставка на транспортна услуга, с място на изпълнение извън територията на страната, съгласно разпоредбата на чл.79, ал.2 от ППЗДДС дружеството следва да издаде фактура, в която не се начислява данък. Във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък от закона следва да се впише “съответната разпоредба от закона или правилника – за доставки на услуги по чл.21, ал.2 от закона.

Оценете статията

Вашият коментар