КСО, чл.4, aл. 6,КСО, чл.6, aл. 3,КСО, чл.4, aл. 1, т. 1,КСО, чл.4, aл. 3, т. 1,КСО, чл.4, aл. 3, т. 2,КСО, чл.4, aл. 3, т. 4,КСО, чл.4, aл. 3, т. 5,КСО, чл.4, aл. 3, т. 6

2_1668/10.11.2011 г.
КСО – чл.4, ал.1, т.1,
чл.4, ал.3, т.1, 2, 4 – 6
ал.6; чл.6, ал.3
ОТНОСТНО: Социално осигуряване налице, което работи по трудово правоотношение и
на което е отпусната пенсия.
В запитването коментирате, разпоредбата на чл.4, ал.1, т.1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Считате, че като пенсионер, работещ по постоянен трудов договор не следва да Ви се удържат осигурителни вноски за фонд „Пенсии”, „Безработица” и „Общо заболяване и майчинство”.
Предвид действащата нормативната уредба изразявам следното принципно становище:
Кръгът на лицата, които подлежат на осигуряване е определен в чл.4 и чл.4а от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.1, т.1 от КСО, задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица са работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа, през един календарен месец, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране.
Осигурителните вноски за работниците и служителите се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3, а за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход – минималната месечна работна заплата за страната и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход за съответната година (чл.6, ал.3 от КСО).
В алинея 6 на чл.4 от КСО е указано, че лицата по чл.4, ал.3, т.1, 2, 4 – 6, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание.
От изложеното следва, че възможност да не правят осигурителни вноски съществува само за определени категории лица. Работниците и служителите, подлежащи на осигуряване по реда на чл.4, ал.1, т.1 от КСО не са сред изброените в чл.4, ал.6, поради което подлежат на задължително осигуряване за всички фондове на държавно обществено осигуряване, а именно:
1. фонд “Общо заболяване и майчинство“ за общо заболяване и майчинство, което включва осигуряването за временна неработоспособност, временно намалена работоспособност и майчинство;
2. фонд “Пенсии“ за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт;
3. фонд “Трудова злополука и професионална болест“ за трудова злополука и професионална болест, което включва инвалидност, смърт, временна неработоспособност и временно намалена работоспособност, поради трудова злополука и професионална болест;
4. фонд “Безработица“ за безработица.

Оценете статията

Вашият коментар