ЗДДС, чл.31

2_ 682/27.05.2013г.
ЗДДС, чл.31
Изпълнителна агенция “…………………” е централна администрация на изпълнителната власт в съответствие с чл.38, ал.1, т.5 от Закона за администрацията. Същата не е ДЗЛ съгласно чл.3, ал.5 от ЗДДС.
Изпълнителна агенция “……………….” е възложител на обществена поръчка по ЗОП с предмет “Покупка на специализиран плавателен съд ………….”. Специализираният плавателен съд ще извършва хидрографски проучвания в общия българо румънски участък на реката.
В тази връзка поставяте следния въпрос:
1. Следва ли да се начисли ДДС и в какъв размер от страна на изпълнителя по доставката ако същият е:
-доставчик от РБългария;
-доставчик от държава членка на ЕС;
-от държава извън европейския съюз
Във връзка с изложената в запитването фактическа обстановка, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС, изразявам следнотостановище:
За определяне на режима на доставката със стока от съществено значение е определянето на мястото на изпълнение на доставката.
В чл.17, ал.2 от ЗДДС законодателят е указал, че мястото на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя.
При определяне на мястото на доставката на плавателен съд на територията на страната приложимаще е разпоредбата на чл.31, т.7 от ЗДДС, предвид която облагаема доставка с нулева ставка едоставката на плавателни съдове, с изключение на тези за спортни и развлекателни цели или за лични нужди.
Когато мястото на доставката на плавателния съд, с който ще се извършват хидрографски проучвания по река Дунав е на територията на страната са възможни следните хипотези:
-доставчик българска или чужда фирма, регистрирана по ЗДДС – приложима е разпоредбата на чл.31, т.7 от ЗДДС и ставката на данъка ще е нулева;
-доставчик от държава членка, който няма регистрация по ЗДДС в България – доставката формира оборот за регистрация на доставчика по ЗДДС;
-доставчик от трета страна, който няма регистрация по ЗДДС в България – доставката формира оборот за регистрация на доставчика по ЗДДС.
Когато мястото на доставката на плавателния съд, с който ще се извършват хидрографски проучвания по река Дунав е извън територията на страната:
-доставчик българска фирма – за оборота от продажбата е приложимо законодателството на съответната държава, в която се прехвърля собствеността върху стоката, няма начисление на български ДДС;
-доставчик от държава членка, регистрирано по ДДС лице в съответната държава, който няма регистрация по ЗДДС в България- за доставчика е приложимо законодателството на съответната държава членка, за получателя не са приложими разпоредбите за ВОП, предвид чл.13, ал.4, т.4 от ЗДДС;
-доставчик от трета страна, който няма регистрация по ЗДДС в България – за доставчика е приложимо законодателството на съответната трета страна, за получателят внос, който е освободен от ДДС, при условията на чл.58, т.8 от ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар