вида на извършената доставка – доставка на услуга, свързана с корабостроителна дейност или доставка на стока – плавателен съд.

2_ 682-2/11.06.2013г.
ЗДДС чл.31, чл.17, ал.2
Доставката на кораба е част от реализацията на проект “…………….”, включен в оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г. Агенцията счита, че т.к. не е ДЗЛ, ДДСe допустим разход по проекта и е включен в безвъзмездната финансова помощ.
Видно от запитването в рамките на същият проект агенцията ще осъществява и други доставки – доставка на плаващи и брегови навигационни знаци, която включва инсталиране на част от тях и тестването им на мястото на доставката в акваторията на пристанище Русе, както и доставка и инсталиране на хидрометеорологични станции по българския бряг на река Дунав.
В запитването е посочено, че оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г. е с териториален обхват и че в обявлението за обществена поръчка е вписано, че мястото на доставката е акваторията на р.Дунав при 491 км., т.е. на територията на страната. Предвид проекта на договора корабът се доставя на възложителя, франко гр.Русе и доставката се счита за приета с подписване на приемо – предавателен протокол, като предварително в района на доставката корабът се тества. Собствеността върху кораба се прехвърля на възложителяслед подписване на приемо предавателния протокол.
Поставени са следните уточняващи въпроси:
1.Може ли да се приеме, че мястото на изпълнение на доставката на плавателния съд е на територията на страната?
2.Ако доставчикът е чужда фирма, подлежи ли същият на регистрация по ЗДДС?
Във връзка с изложената в запитването не достатъчно ясна фактическа обстановка и предвид факта, че към същото не е приложен изготвеният проект на договор, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС, изразяваме следнотостановище:
Считаме, че данъчното третиране на доставките свързани с корабостроителна дейност е в зависимост от конкретните договорни отношения между контрагентите относно вида на извършената доставка – доставка на услуга, свързана с корабостроителна дейност или доставка на стока- плавателен съд.
В първоначалното запитване с вх.№………. е посочено, че предмета на обществената поръчка по ЗОП е “Покупка на специализиран плавателен съд”. С предоставения отговор с наше писмо, с изх.№ ………… г., предвид изложеното в запитването, изразихме становище относно определянето на мястото на доставката на плавателен съд, когато същата се счита задоставка със стока, по смисъла на ЗДДС.
Прехвърлянето на собствеността върху стока не е от значение когато мястото на доставката се определя по чл.17, ал.2 от ЗДДС за стока, която се превозва от доставчика, получателя или от трето лице.
В изготвения отговор на първоначалното запитване посочихме, че когато е налице доставка със стока, която се превозва и корабът се намира до превоза си на територията на държава членка или трета страна, мястото на доставката е извън територията на страната, като в този случай за доставчика от държава членка или трета страна е приложимо законодателството на съответната държава членка или трета страна.
Прехвърлянето на собствеността върху стоката е от значение когато мястото на доставката се определя по чл.17, т.1 от ЗДДС за стока, която не се превозва – това емястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността.
От допълнително проведен телефонен разговор след постъпване на уточняващото запитване стана ясно, че след провеждане на процедура по ЗОП, въз основа на представените документи, на спечелилия доставчик ще бъде възложено изграждане на кораб, с който ще се извършват хидрографски проучвания, след което корабът ще се достави навъзложителя, франко гр. Русе, където същият предварително ще се тества.
При така изложена фактическа обстановка доставката свързана с изграждане на кораб би могла да се определи като доставка с услуга.
Видно от запитването Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” е централна администрация на изпълнителната власт в съответствие с чл.38, ал.1, т.5 от Закона за администрацията и не е ДЗЛ, съгласно разпоредбата на чл. 3, ал.5 от ЗДДС.
Съгласно чл.3, ал.6 от ЗДДС данъчно задължено лице, което извършва и освободени доставки и/или доставки или дейности извън рамките на независимата икономическа дейност, както и данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на данък върху добавената стойност, са данъчно задължени лица за всички получени услуги.
Предвид гореизложеното за да се счита за данъчно задължено лице за всички получени услуги, данъчно незадълженото юридическо лице, предвид разпоредбата на чл.3, ал.6 от ЗДДС следва да е регистрирано за целите на данъка върху добавената стойност лице.
Ако приемем, предвид изложеното в запитването, че Изпълнителна агенция „………….” e данъчно незадълженото юридическо лице, което не е регистрирано лице по ЗДДС, същото няма да се счита за ДЗЛ за получените услуги, съгласно чл.3, ал.6 от ЗДДС. В този случай при сключване на договор от агенцията като данъчно незадължено юридическо лице за извършване настроителна услуга с доставчик чужда фирма, мястото на доставката, предвид чл.45 от Директива 2008/8/ЕО на съвета от 12 февруари за изменение на Директива 2006/112/ЕО, ще е там където доставчикът е установил стопанската си дейност. Ако обаче тези услуги се предоставят от постоянен обект на доставчика, който се намира на място, различно от мястото, където е установил стопанската си дейност, мястото на доставката на тези услуги е мястото където се намира този постоянен обект.
В тази хипотеза доставката ще е с място на изпълнение извън територията на страната и за доставчика ще е приложимо законодателството на съответната държава членка или трета страна.
Ако приемем, че Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” независимо, че не е регистрирано по ЗДДС юридическо лице, ноизвършва независима икономическа дейност, за която се счита за ДЗЛ, както и че е ДЗЛ, което извършва и дейност извън рамките на независимата икономическа дейност и на основание чл.3, ал.6 от ЗДДС е ДЗЛ за всички получени услуги, считаме, че е налице следното данъчно третиране:
Съгласно чл. 97а от ЗДДС на регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2.
Предвид ал.4 на чл.97аза лицата по ал. 1 и 2 възниква задължение за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие), като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък.
Разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС указва, че мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност.
При сключване на договор от ИА ………. като ДЗЛ, с доставчик чуждестранно лице, за изграждане на кораб, мястото на изпълнение на доставката, предвид чл.21, ал.2 от ЗДДС ще е на територията на страната.
В чл.82, ал.2 от ЗДДС е посочено, че когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката, при доставка на услуги – когато получателят е данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6.
Предвид специалната разпоредба на чл.31, т.3 от ЗДДС /която се прилага само в случай, че доставката е с място на изпълнение на територията на страната/, доставката свързана със строителство на кораби е облагаема доставка с нулева ставка.
В чл.38б от ППЗДДС е посочено, че в случаите, когато за доставките изброени в глава IV, данъкът е изискуем от получателя, на основание чл.82 от закона, получателят следва да разполага с относимите към него документи по тази глава, удостоверяващи обстоятелствата за облагане на доставката с нулева ставка.В конкретния случай тези документи са визирани в чл.27, ал.1 от ППЗДДС:
– договор за строителство на кораб;
– фактура за доставката
Предвид изложеното в тази хипотеза, ако е налице доставка с услуга, свързана съсстроителство на кораб, предвид договореностите на агенцията, в качеството и на ДЗЛ възложител, с доставчик чуждестрана фирма, която е с място на изпълнение на територията на страната, данъкът ще бъде изискуем от получателя по доставката, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната. За да се приложи нулева ставка на данъка агенцията следва да разполага с относимите документи, удостоверяващи обстоятелствата за облагане на доставката с нулева ставка, визирани в чл.27, ал.1 от ППЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар