ЗДДС, чл.3,ЗДДС, чл.68,ЗДДС, чл.113,ЗДДС, чл.114

Изх. № 53-00-941
13.12. 2012г.
Чл.3, чл.68, чл.113 и чл.114от ЗДДС
Фактическа обстановка
Взискател заплаща на частен съдебен изпълнител (ЧСИ) такса за образуване на изпълнително дело.
Поставен въпрос:
Следва ли ЧСИ да издаде документ (фактура или сметка) на платилия таксата за образуване на изпълнително дело взискател с оглед упражняване право на приспадане на данъчен кредит от последния ?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
За извършваните от ЧСИ изпълнителни и други действия, се събират такси иразноски, чиито размери са определени в Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители (обн. ДВ, бр.35 от 28.04.2006 г., приета с ПМС № 92 от 19.04.2006г.)- (ТТР към ЗЧСИ). Таксите и разноските се заплащат авансово от взискателя, но са за сметка на длъжника. За събиране на таксите по изпълнението, ЧСИ изготвя подписана от него сметка в два или повече еднообразни екземпляра, единият от които се връчва на задълженото лице.  В сметката се посочват разпоредбите, въз основа на които се дължат таксите, материален интерес при пропорционалната такса, сумите на дължимите такси и допълнителни разноски, размерът на получената предплата и последиците при неплащане (чл. 78-80 отЗЧСИ, т. 33 и т. 34 от ТТР). Образецът на сметката е даден в приложение № 6 към чл.22, ал.2 от Наредба № 4 от 06.02.2006 г. за служебния архив на ЧСИ (обн. ДВ, бр.16 от 21.02.2006 г.). Сметката съдържа необходимата за първичен счетоводен документ информация съгласно изискванията на чл.7, ал.1 от Закона за счетоводството.
Дължимите на ЧСИ такси за извършваните от тях действия по изпълнението нямат характеристиката на държавни такси, а са възнаграждения на частни лица, упражняващи юридическа професия. Следователно като лица, упражняващи свободна професия, ЧСИ извършват независима икономическа дейност съгласно разпоредбата на чл.3, ал.2 от ЗДДС и попадат в обхвата на задължените по чл.3, ал.1 от ЗДДС лица. На основание чл. 113, ал.1 от ЗДДС за регистрирания за целите на с.з. ЧСИ възниква задължения да издаде данъчен документ – фактура за извършената от него облагаема доставка на услуга или при получаване на авансово плащане. Фактурата се издава най-малко в два екземпляра – за доставчика и за получателя и следва да съдържа данните, посочени в чл.114, ал.1 от ЗДДС.
Нерегистрираният по ЗДДС ЧСИ не следва даиздава фактура на получателя, а само сметка съгласно чл. 79, ал.1 отЗЧСИ. Регистрираният за целите на ЗДДС ЧСИ може да не издаде фактура на получател на услуга, когато последният е незадължено по ЗДДС физическо лице (чл.113, ал. 3, т.1 и т.7, б.”а” от ЗДДС).
Разпоредбата на чл. 68, ал.1 т.1 и 2 от ЗДДС дефинира данъчният кредит като сума на ДДС, която регистрирано по ЗДДС лице има право да приспадне от данъчните си задължения по с.з. за получени от него услуги по облагаеми доставки или извършено от него авансово плащане преди да е възникнало данъчното събитие за облагаема доставка. За да упражни регистрираният по ЗДДС взискател право на приспадане на данъчен кредит за получена от ЧСИ облагаема доставка на услуга, свързана с осъществяване на действия по принудително изпълнение срещу длъжник (или при авансовото й заплащане),следва да са изпълнени изискванията начл. 69-72 от ЗДДС, а именно:
-да притежава данъчен документ, съставен в съответствие с изискванията на чл. 114 и 115 от ЗДДС;
-да използва услугата за целите на извършваните от него облагаеми доставки;
– да липсват ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит, посочени в чл.70, ал.1 от ЗДДС;
-да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право, или в един от следващите 12 данъчни периода.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагане на нулева ставка по чл.28, т.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставка на стоки между две регистрирани по ЗДДС дружества

Изх. №26-Р-24Дата:23.06.2012 год.ЗДДС, чл. 17, ал. 1;ЗДДС, чл. 17, ал. 2;ЗДДС, чл. 28, т. 1.Относно: Прилагане на нулева ставка по чл.28, т.1 от Закона за

поставените въпроси

2_2020/29.07.2008г.ЗДДФЛ, чл. 9, чл. 13,ал. 3,чл. 29, т. 1, б.”а”,ЗДДСчл. 113, чл. 118НаредбаН-18, чл. 4Отправeно е писмено запитване доОтдел „Данъчно осигурителна практика”към Дирекция„Управление на изпълнението”

начина на регистриране и отчитане на приходите на денонощен автоматичен видеоклуб, съгласно чл.чл. 25 и 27 от Наредба № Н-18/2006 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фиска

Изх. №24-33-38Дата: 01.04.2008 год.Относно: начина на регистриране и отчитане на приходите на денонощен автоматичен видеоклуб, съгласно чл.чл. 25 и 27 от Наредба № Н-18/2006 за

2_14/05.01.2018г.

2_14/05.01.2018г.ЗКПО чл.10 и чл.33 В Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“ … е постъпило писмено запитване относно дейността на „––––––––––“ ЕООД, заведено с вх.№ 14/––––––––.