ЗДДС, чл.41, т. 4

2_2331-1/12.09.2008г.
ЗДДС,чл.41,т.4
В Дирекция „ОУИ”-е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № ,в коетое изложена следната фактическа обстановка:
Във връзка с въвеждане в експлоатация на Ледена пързалка в спортно-развлекателен комплекс „” с решение на Общински съвет –са приети цени на предлаганите услуги – входен билет, наем на кънки и наем на гардероб. Ледената пързалка, като съоръжение е собственост на Община , предоставена за поддръжка и експлоатация на общинско предприятие „”. Общинското предприятие е създадено на основание Закона за общинската собственост.
При така изложената фактическа обстановка е поставен въпросът следва ли при събиране на приходите от входен билет, наем на кънки и наем на гардероб да се приложи разпоредбата на чл.41, т.4 от ЗДДС?
Предвид изложената фактическа обстановка, изразяваме следното принципно становище:
Освободена доставка, съгласно чл.41, т.4 от ЗДДС е услугата, пряко свързана със спорта и физическото възпитание, когато е предоставена от спортни организации по Закона за физическото възпитание и спорта, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като организации, определени за извършване на общественополезна дейност.
В чл.10, ал.2 от Закон за физическото възпитание и спорта, като спортни организации са определени спортните клубове, спортните федерации и националните спортни организации.
В редица разпоредби на ЗФВС е регламентирано спортните организации да се регистрират като юридически лица с нестопанска цел, чиято основна цел е осъществяване на тренировъчна, състезателна и организационно- административна дейност по един или няколко вида спорт и развиване и популяризиране на физическото възпитание и спорта.
От изложеното в запитването е видно, че услугите – ползване на ледената пързалка, отдаването под наем на кънки и гардероб се предоставят от общинско предприятие, създадено с решение на Общинския съвет.
Общинското предприятие няма характер на спортна организация по смисъла на Закона за физическото възпитание и спорта, не е регистрирано по ЗЮЛНЦ, като организация за извършване на общественополезна дейност, предвид което разпоредбата на чл.41,т.4 от ЗДДС не може да намери приложение.
Общинското предприятие, съгласно чл.52, ал.1 от ЗОС е специализирано звено на общината за изпълнение на дейности, финансирани от общинския бюджет. Чрез общинските предприятия, създадени по реда на Закона за общинската собственост общината може да осъществява самостоятелно стопанска дейност / чл.51,ал.2 от ЗОС/.
По смисъла на чл.3, ал.1 от ЗДДС, данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. В ал.2 от същата разпоредба е определен обхватът на понятието „Независима икономическа дейност“.
Съгласно чл. З, ал. 5 от ЗДДС органите на местно самоуправление не са данъчно задължени лица за извършваните от тях дейности или доставки в качеството им на орган на местна власт, дори и когато събират такси, възнаграждения или вноски за тези дейности и доставки, с изключение на изрично посочени дейности и доставки по т.1 и т.2 от същата разпоредба.
Легално определение на понятието “дейности или доставки, извършвани от държавата, държавните и местните органи в качеството им на орган на държавната или местната власт“ е дадено в § 1, т.7 от ДР на ЗДДС. Това са дейностите или доставките, извършени от лице, създадено със закон, когато:
а) се извършватвизпълнениенаправомощиятаму, произтичащиот
нормативен акт, и не могат да се извършват от търговец, освен ако това му е
възложено със закон;
б) е установена такса с нормативен акт.
Предвид гореизложеното за извършените от Общината доставки е налице хипотезата на чл.З, ал.5, т.2 от ЗДДС и Общината е данъчно задължено лице по смисъла на ЗДДС, доколкото същите ще доведат до значително нарушаване на правилата за конкуренция.

Оценете статията

Вашият коментар