ЗДДС, чл.41

1466/23.08.2010 г.
чл.41 от ЗДДС
Дружеството е регистрирано като център за професионално обучение, в който извършва професионално обучение,за което притежава лицензия, издадена от Националната агенция за професионално образование. Посочвате, че като обучаваща организация имате сключен договор за обучение с Бюрото по труда по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007 г.- 2013 г. Посочвате също, че обучаваните курсисти предават във фирмата ваучери, получени от Бюрото по труда, които в края на обучението се описват и предават от фирмата в Бюрото по труда, като на база на тези ваучери Бюрото по труда заплаща на дружеството.
Поставяте следните въпроси:
1.Получените приходи от Бюрото по труда, за професионалното обучение на курсистите по программа «Развитие на човешките ресурси» 2007 – 2013 г., освободени доставки ли са;
2.Следва ли да се издават фактури, във връзка със заплатените средства от Бюрото по труда, т.к. същото е посредник и не желае да получава фактури.По какъв начин следва да се отразят сделките в дневника за продажби;
3. Има ли право дружеството на данъчен кредит по фактурите за разходи и консумативи, които са свързани изцяло с центъра за професионално обучение?
С оглед изложената в запитването фактическа обстановка и получената допълнителна информация към запитването, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС, изразявам следното становище:
Към запитването е получена допълнителна информация– споразумение между Агенциятапо заетостта, в качеството и на възложител и «В»ООД като доставчик на услуги, заведена свх.№1466-2/08.09.2010 г. В т.I на споразумението е посочено, че възложителят възлага, а доставчикът на услуги приема да извършва обучение срещу ваучери на представители на целевите групи по процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, реализирани по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Посочено е също, че обучението срещу ваучери следва да бъде изцяло съобразено с приложимата за целта законова и подзаконова нормативна уредба и в частност ПМС №251/21.10.2009 г.
Съгласно чл.1, ал.2 от ПМС №251 право да предоставя ваучери за обучение по реда на постановлението има единствено Агенцията по заетостта в качеството и на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Агенцията по заетостта изплаща на доставчиците на услуги, извършващи обучение срещу ваучери по реда на постановлението, средства в размер на стойността на ваучера за съответното обучение.
Съгласно чл.41 от ЗДДС освободена доставка е:
1. предучилищната подготовка и възпитание, училищното или университетското образование, професионалното образование и обучение, следдипломното обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията, предоставяни от:
а) детски градини, училища или обслужващите ги звена по Закона за народната просвета, институции в системата на професионалното образование и обучение по Закона за професионалното образование и обучение или културно-просветни или научни институции;
б) висши училища по Закона за висшето образование;
Предвид гореизложеното, доставката се счита за освободена, когато е извършена от институция в системата на професионалното образование и обучение по Закона за професионалното образование и обучение и е свързана с осъществяване на професионално образование и обучение.
В случая, осъществените от Вас, като център за професионално обучение по Закона за професионалното образование и обучение, услуги, ще се считат за освободени доставки, когато същите са свързани с професионално образование и обучение.
Съгласно чл.113 от ЗДДСвсяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това, освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117.
В ал.3 на същия член са изрично посочени случаите, при които фактура може да не се издава:
1. за доставки, по които получателят е данъчно незадължено физическо лице;
2. за доставки на финансови услуги по чл. 46;
3. за доставки на застрахователни услуги по чл. 47;
4. за продажби на самолетни билети;
5. при безвъзмездни доставки;
6. за доставки на услуги по глава осемнадесета;
Освободените доставки не са сред случаите, за които не се издава фактура, предвид което за извършените услуги, свързани с професионално образование и обучение следва да издадете на възложителя на услугата – Агенция по заетостта,данъчен документ – фактура, която да отразите в дневника за продажби.
Относно правото на приспадане на данъчен кредит по фактурите за разходи и консумативи, които са свързани изцяло с центъра за професионално обучение, следва да имате предвид, че съгласно чл.70, ал.1, т.1 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит не е налице независимо, че са изпълнени условията на чл.69 или 74, когато стоките или услугите са предназначении за освободени доставки по глава четвърта от ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар