ЗДДС, чл.39, т. 4

1481/08.10.2012
Чл.39, т.4 ЗДДС
В писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Варна с вх. № ……………… сте изложили следната фактическа обстановка:
ЕООД „…….” е лечебно заведение, регистрирано по Закона за лечебните заведения и извършва специализирано болнично лечение на очни заболявания на пациенти по договор със Здравна каса и срещу заплащане. На основание чл.39, т.1 от ЗДДС оказваните медицинските услуги са освободени доставки.
До промяната в Закона за медицинските изделия пациентите са осигурявали сами необходимите за лечението им медицински изделия, които не са се заплащали от Националната здравноосигурителна каса по клинични пътеки. При извършване на лечението дружеството не е отчитало като разход, съответно като приход тези медицински изделия.
Съгласно чл.82б, ал.1-3 от Закона за здравето, в сила от 17.07.2012г., лечебните заведения са длъжни да осигурят на пациентите си необходимите за лечение медицински изделия чрез болничните си аптеки. Когато медицинските изделия не се заплащат от Националната здравноосигурителна каса или от Републиканския бюджет, пациентите ги заплащат по цени, на които са закупени от лечебното заведение.
Посочили сте разпоредбата на чл.86, ал.2, т.2 от Закона за здравето, която указва, че при хоспитализация пациентът има право лечебното заведение да му осигури нужните медицински изделия по доставна стойност, когато не се заплащат от Националната здравноосигурителна каса или от бюджета.
Описали сте следните особености на използваните медицински изделия: изделията са от типа „Инвазивно медицинско изделие за продължителна употреба” по смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за медицинските изделия; влагат се при хирургично лечение в болнични условия; закупуват се от болницата, заприхождават се в болничната аптека и се отпускат при лечение на хоспитализирани пациенти по доставна стойност; болничната аптека няма право да извършва продажби на медицинските изделия.
Посочили сте също, че при лечение на очни заболявания се прилага определен диагностично-лечебен алгоритъм и оперативни методи. Този алгоритъм изисква влагането на медицински изделия при хирургичното лечение като неразделна част от лечебната процедура. Когато Националната здравноосигурителна каса или бюджетът не заплаща влаганите медицински изделия, Законът за медицинските изделия и Законът за здравето задължават лечебното заведение да ги предостави, а пациентът да ги заплати по цената, по която ги е закупило лечебното заведение. Медицинските изделия са изчерпателно описани за всяка Клинична пътека в таблица „Скъпо струващи медицински изделия за провеждане на лечение” към приложение № 16 на Националния рамков договор 2012г., Клинични пътеки за очни заболявания от № 131 да № 139.
Поставили сте следните въпроси:
1. Извършването на доставка на медицински изделия в резултат на императивната разпоредба на нормативен акт, без при това да се формира печалба или доход, може ли да се приеме за независима икономическа дейност на дружеството по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗДДС?
2. Предоставянето на медицински изделия от страна на ЕООД „……….” на пациентите по силата на Закона за здравето формира ли облагаем оборот за целите на задължителната регистрация по ЗДДС на дружеството?
Предвид, че Националната агенция за приходите не е компетентна да определи в коя от посочените в чл.2, ал.1 от Закона за медицинските изделия категории попадат използваните от лечебното заведение медицински изделия, настоящото становище по приложението на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ има принципен характер.
Освободените от облагане с данък върху добавената стойност доставки и придобивания са посочени с Глава четвърта от ЗДДС. Данъчните основи на освободените доставки с изключение на доставките по в чл.46 и 47 от ЗДДС, когато последните представляват основна дейност на лицето, не участват при определяне на облагаем оборот за целите на задължителната регистрация по чл.96 от ЗДДС.
Извършването на здравни /медицински/ услуги и пряко свързаните с тях услуги, оказвани от здравни заведения и детски ясли по Закона за здравето и от лечебни заведения по Закона за лечебните е освободена доставка, съгласно чл.39, т.1 от ЗДДС.
Доставката на имплантируеми медицински изделия, задвижвани с енергия, генерирано в човешкото тяло, или от земното претегляне, както и активно имплантируеми медицински изделия, когато доставката им е част от здравните услуги по т.1 на чл.39 също представлява освободена доставка на основание чл.39, т.4 от ЗДДС. Легална дефиниция наизползваното в разпоредбата понятие „активно имплантируемо медицинско изделие” е дадена в §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за медицинските изделия, където препраща §1, т.53 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС. „Активно имплантируемо медицинско изделие” е активно медицинско изделие, което е предназначено да бъде частично или изцяло имплантирано чрез хирургическа или чрез медицинска интервенция в човешкото тяло или чрез медицинска интервенция в естествените отверстия на човешкото тяло и да остане в тялото след интервенцията. В § 1, т.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за медицинските изделия е указано, че „активно медицинско изделие” е медицинско изделие, чието функциониране зависи от източник на електрическа или друга енергия, различна от енергията генерирана в човешкото тяло, или от земното претегляне.
С оглед гореизложеното, при предоставяне на медицинско изделие от страна на лечебното заведение на пациент на основание чл.82б, ал.3 от Закона за здравето ще възникне освободена доставка само когато изделието е от типа „активно имплантируемо медицинско изделие”.
Когато по силата на чл.82б, ал.3 от Закона за здравето, лечебното заведение предоставя на пациент медицинско изделие, различно от посоченото в §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за медицинските изделия, заплатеното от пациента възнаграждение по доставката участва при определяне на облагаем оборот за целите на задължителната регистрация по чл.96 от ЗДДС на дружеството.

Оценете статията

Вашият коментар