ЗДДС, чл.45

2_2256/03.07.2007г.
ЗДДС, чл.45
С писмо, заведено в регистъра на Дирекция “ОУИ” се поставят следните въпроси, във връзка с приложението на чл.45 ЗДДС:
1. „Нова” ли е всяка сграда, която има степен на завършеност „груб строеж” от гледна точка на периода, в който е придобила тази степен на завършеност.
2. „Нова” ли е всяка сграда, която е узаконена с удостоверение за търпимост по § 16 от ПЗ на ЗУТ.
В запитването не е изложена конкретна фактическа обстановка, поради коетоизразеното становище е принципно:
Съгласно разпоредбата на чл.45, ал.3 от ЗДДС, освободена доставка е доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях.
За целите на закона, понятието „нови сгради” е дефинирано с §1, т.5 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС. В закона са посочени следните възможности, съгласно които „нови сгради” са тези за които:
а/ към датата, на която данъкът за доставката и им е станал изискуем, са с етап на завършеност „груб строеж”, или
б/ към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, не са изтекли 60 месеца считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване по реда на Закона за устройство на територията.
„Груб строеж” по смисъла на § 1,т.46 от ДР на ЗУТ е сграда или постройка, на която са изпълнени ограждащите стени и покривът, без или със различна степен на изпълнени довършителни работи.
В ЗДДС не са предвидени други изисквания, съгласно които една сграда се счита за нова, в случаите когато лицето не разполага с разрешение за ползване, издадено по реда на ЗУТ и когато сградата, към датата на която данъкът е станал изискуем е с етап на завършеност „груб строеж”. Данъчното третиране по ЗДДС на доставките със сгради е обвързано с условията и реда за издаване на разрешение за ползване, респ. удостоверение за въвеждане в експлоатация след завършването на строежа и въвеждането в експлоатация.
В случаите, когато няма издадено разрешение за ползване, издадено по реда на ЗУТ или протокол обр. 16, издаден на основание на Наредба № 7/26.07.99г., Наредба № 7/22.05.2001г. и Наредба № 3/31.07.2003г. при определяне на една сграда като нова е необходимо да се изследват всички други документи, от които може да се направи извод, че сградата не е нова, като например това може да е акт за общинска собственост, от който да е видна датата на въвеждане в експлоатация.
Когато е налице незаконно строителство следва да разполагате с удостоверение, че строежът е допустим и търпим, издадено на основание §16 от ПЗР на ЗУТ от техническата служба при общината по местонахождение на имота. Времето на извършване на незаконния строеж се установява с всички доказателствени средства, допустими по ГПК, включително и с декларации.
При прехвърляне право на собственост върху „нова сграда” или на части от нея, както и при прехвърляне на право на собственост на прилежащ терен и учредяването и прехвърлянето на други вещни върху прилежащия терен към такава сградата е налице доставка, която е облагаема по смисъла на чл.45, ал.3 и ал. 5 от ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар