ЗКПО, чл.248

2_2252-2/26.09.2009г.
ЗКПО, чл.248
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Регионален исторически музей – гр.има собствен БУЛСТАТ, издаден на основание ПМС № 19/23.03.1977г. Исторически музей – гр. , като културен институт е преобразуван с ПМС №… считано от …… в Регионален исторически музей гр. . Издадена е и Заповед № ……. на Кмета на Община …… С решение № ….. по протокол № ….от …. от заседание на Общински съвет гр. …. на основание §27 от ПЗР на ЗДБ за 2002г. е разрешено от …….. в дейност „Музеи и художествени галерии” във функция „Култура” да бъде прилагана система на Делегирани бюджети.
В запитването е посочено, че музеят е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Община…… и е дейност на Дирекция „Култура и духовни дейности” при Община ….. На основание §32 от ПЗР на ЗДБРБ за 2003г. приходите и разходите на Регионален исторически музей гр. ….., катодейност в системата на културата, прилагаща системата на “делегирани бюджети“ се набират и отчитат в съответствие с Единната бюджетна класификация и се включват в консолидирания бюджет на Община ……
Сградите на музеите са публична общинска собственост и са заведени в баланса на Община ……….
Цените на услугите, предоставяни от Регионален исторически музей се определят ежегодно с решение на Общински съвет гр. …..
Посочено е, че услугите в Регионален исторически музей… са услуги, които се предоставят от Община …. на основание чл.6, ал.2 от ЗМДТ и чл.7,т.3 от Закон за общинските бюджети.
С оглед изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:
Колко процента данък върху приходите следва да внася Регионален исторически музей-гр. ….?
На основание изложената фактическа обстановка изразяваме следното принципно становище:
Разпоредбата на чл.28, ал.1 от Закон за културното наследство определя държавните, регионалните и общинските музеи като културни и научни институти, които се създават, управляват, финансират, преобразуват и закриват при условията и по реда на този закон и на Закона за закрила и развитие на културата.
По силата на чл.9, ал.1 от Закон за закрила и развитие на културата регионалните културни институти са юридически лица със самостоятелен бюджет, които осъществяват културна дейност основно на територия, определена с акта на учредяването им.
От приложеното към запитването ПМС № … е видно, че Исторически музей гр. …. е преобразуван считано от 01.07.2000г. в Регионален музей със седалище гр.и територия, на която осъществява културна дейност – области …. и …..
Като регионален културен институт на основание чл.4 от ПМС….., във връзка с чл.9, ал.3, т.1 и т.2 от Закона за закрила и развитие на културата за основната си дейностсе финансира от общината, на чиято територия е седалището му,от допълнителни средства от републикански бюджет и от вноски, които правят в бюджета му общините, на чиято територия регионалният културен институт развива дейност, като техният размер се определя ежегодно с решение на Общинския съвет.
Разпоредбата на чл. 5, ал. 4, т.2, във връзка с чл. 1, т. 7 от ЗКПО предвижда, че с алтернативен на корпоративния данък се облагат приходите от сделки по чл.1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество на бюджетните предприятия.
По смисъла на §1,т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството „бюджетни предприятия” са държавните и общинските органи, техните структурни единици и всички икономически обособени лица, прилагащи бюджети, бюджетни сметки, извънбюджетни сметки и фондове по смисъла на Закона за устройството на държавния бюджет и Закона за общинските бюджети, както и държавните фондове и институции по задължителното обществено, здравно и друго осигуряване, държавните висши училища, Българската академия на науките, Българската национална телевизия, Българското национално радио и други лица и структурни единици, чиито сметки и операции се включват от Министерството на финансите в консолидираната фискална програма.
Предвид гореизложеното, Регионален исторически музей- гр. ….., катоюридическо лице със самостоятелен бюджет е бюджетно предприятие по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗСч и няма качество на Община.
Съгласно чл. 248 от ЗКПО приходите на бюджетните предприятия от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, се облагат с данък върху приходите по реда на глава тридесет и трета.
Данъчна ставка на данъка върху приходите е в размер на 3 на сто .

Оценете статията

Вашият коментар