ЗДДС, чл.45, aл. 1

2_1639-1/15.11.2012 г.
чл.45, ал.1 от ЗДДС.
През месец октомври 2012г. сте закупили земеделска земя от физическо лице. Земята не е УПИ по смисъла на ЗУТ. По придобиването на земята са направени разходи за нотариални такси. Поставяте следните въпроси:
1.Имате ли право на данъчен кредит за платените нотариални такси по фактурата, издадена от нотариус?
2.Последващата продажба на земята освободена доставка ли е?
3.При последваща продажба на земята следва ли да се направи корекция на ползвания данъчен кредит?
При така изложената фактическа обстановка,предвид действащите разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/, изразявам следното становище:
Правото на приспадане на данъчен кредит и доставкитес право на данъчен кредит са регламентирани в разпоредбите на чл. 68 и чл. 69 от ЗДДС.Ограничениятана правото наприспаданена данъчен кредитса изброени вчл. 70 от с.з., като съгласно т.1 правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо, че са изпълнени условията на чл.69 или чл.74, когато стоките или услугите са предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта „Освободени доставки и придобивания”. По силата начл.45 , ал.1 от ЗДДС освободена доставка е прехвърлянето на правото на собственост върху земя, учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя, както и отдаването и под наем или аренда. Разпоредбата на ал.7 на чл.45 от ЗДДСдава възможност на доставчика да избере доставката да бъде облагаема.
Съгласно гореизложеното,при условие, че последващата доставка на земеделска земяе облагаема по силата на чл.45, ал.7 от ЗДДС, за платения данък няма да важат ограниченията на чл.70, т.1 от ЗДДС и данъчен кредит може да бъде упражнен по общите правила на закона. При условие, че последващата доставка е освободена на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС за платения данък ще са налице ограниченията по чл.70, т.1 от с.з. и за получателя по доставката няма да възникне право на приспадане на данъчен кредит.
Ако е упражнено правото на приспадане на данъчен кредит и за последващата доставка е приложен режим на освободена по чл.45, ал.1 от ЗДДС, за ползвания данъчен кредит следва да се извърши корекция по реда на чл.79, ал.1 от ЗДДС.По силата на тази норма регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки или услуги и в последствие ги използва за освободени доставки или за доставки или дейности, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит, дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит. Корекцията, съгласно ал.7 на чл.79 от .с.з.,се извършвав данъчния период, през който са възникнали съответните обстоятелства, чрез съставяне на протокол за извършената корекция и отразяването му в дневника за продажбите и справкатадекларация за този данъчен период.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »