ЗДДС, чл.45, aл. 1,ЗДДС, чл.45, aл. 5,ЗДДС, чл.26, aл. 3

5_ 07-00-5/17.05. 2011г.
ДДС, чл.45, ал.1; ал.5
ДДС, чл.26, ал.3
В подаденото запитване, постъпило в Дирекция ОУИ е изложена следната фактическа обстановка:
С Решение № ….на Об С е одобрено изменение на ЗРП- ЦГЧ на град …. за визираните в решението квартали. С оглед одобреното изменение ЗРП регулация е необходимо предприемането на процедурни действия по прекратяване на съсобственост между Общината и физическите лица, собственици на новообразувани имоти.
Нанесените верни имотни граници на тези имоти по стар регулационен план не могат да бъдат възстановени, тъй като съгласно с влязлото в сила изменение на ЗРП-ЦГЧ, част от същите имоти попадат в улица и общински имоти.
Имотите, за които следвада бъдат предприети действия по прекратяване на съсобственост, съгласно одобрения изменен ЗРП-ЦГЧ, представляват три аналогични случая.
Поставените въпроси са:
1.Предстоящите сделки, доставки ли са по смисъла на ЗДДС?
2.Предстоящите сделки, облагаеми ли са по смисъла на ЗДДС?
3.Каква следва да бъде данъчната основа?
С оглед изложената фактическа обстановка и относимата към запитването нормативна уредба, изразяваме следното принципно становище:
Относно решенията, с които на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА се прекратява съсобстветостта ( на Община Е с физически лица върху УПИ) чрез продажба на съответната част на Общината, следва да имате предвид, че:
Доставките, свързани със земя и сгради и тяхното данъчно третиране е регламентирано в чл. 45 от ЗДДС и чл. 44 от ППЗДДС.
Съгласно чл. 45,ал.1 от ЗДДС освободена доставка е прехвърлянето на собственост върху земя, учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя, както и отдаването и под наем или аренда.
Същевременно в ал. 5 на чл. 45 от ЗДДС са изброени доставки, по отношение на които ал. 1 не се прилага. Сред тях е прехвърлянето на правото на собственост върху урегулиран поземлен имот по смисъла на Закона за устройство на територията, с изключение на прилежащия терен към сгради, които не са нови. Видно от текста на разпоредбата, за да се определи вида на имота ЗДДС използва дадени легални дефиниции в друг нормативен акт, в случая Закона за устройство на територията /ЗУТ/. В дефинитивната си част последният прави ясно разграничение между “поземлен имот“ и “урегулиран поземлен имот“.
По смисъла на § 5, т. 2 и 11 от ДР на ЗУТ “урегулиран поземлен имот“ или урегулиран имот“ е поземлен имот, за който с подробен устройствен план са определени граници, достъп от улица, път или алея, конкретно предназначение и режим на устройство, а “поземлен имот“ е част от територията, включително и тази, която трайно е покрита с вода, определена с граници съобразно правото на собственост.
При условие, че земята не представлява урегулиран поземлен имот по смисъла на ЗУТ към датата на продажбата, доставката е предмет на освободена доставка, съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗДДС.
Съгласно чл. 3 от ЗДДС данъчно задължено по този закон лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.
За Общината продажбата или замяната е независима икономическа дейност, съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗДДС, тъй като същата действа като гражданскоправен субект при пазарни условия, поради което е налице доставка с характер – облагаема или освободена, в зависимост от предмета на доставката.
Съгласно разпоредбите на чл. 26 от ЗДДС, данъчна основа по смисъла на този закон е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема или освободена. Данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Така определената данъчна основа се увеличава с допълнителни елементи, изброени в чл. 26, ал. 3 от закона.
В данъчната основа, съгласно чл. 26, ал. 3, т. 1 от ЗДДС се включват и всички други данъци и такси, дължими за доставката; както и по ал. 3, т. 2 съпътстващите разходи, начислени от доставчика на получателя.
Следва да се има предвид, че режийните разноски по параграф 3 от ПЗР на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДДС/ представляват съпътстващи разходи, начислени от доставчика на получателя, пряко свързани с доставката на недвижимия имот, и с тях се увеличава данъчната основа на същата при продажба на имоти държавна собственост по реда на Закона за държавната собственост.
Аналогично е и данъчното третиране на режийните разноски във връзка с разпореждането с недвижими имоти – общинска собственост, регламентирани в съответните наредби на общинските съвети.
Предвид Вашето запитване Ви уведомявам, че данъчна основапо реда на чл. 27, ал. 1 от ЗДДС се определя когато прехвърлянето насобствеността на УПИ е предмет на последваща доставка ,а по реда на чл.27, ал.3 във връзка с чл.27, ал.1 от същия при сделки между свързани лица.
При продажбата на земя – частна общинска собственост, характерът на доставката зависи от вида на земята, предмет на доставката. Ако имота представляваУПИ – доставката е облагаема. Когато земята няма характер на урегулиран поземлен имот по смисъла на ЗУТ,и не е упражнено правото на избор по чл. 45, ал. 7 ЗДДС – доставката е освободена.
В случай, че с подробен устройствен план за населено място или за част от него се урегулират неурегулирани дотогава поземлени имоти или се извършва изменение на устройствения план, е възможно да се придават площи към съществуващи поземлени/урегулирани имоти и същевременно се отнемат части от същите. В тези случаи както Общината, така и лицето – собственик не извършват независима икономическа дейност във връзка с регулацията и уреждане на сметките по нея. Това не е дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, а дейност на Общината по уреждането на обществените отношения, свързани с устройството на територията и урегулиране, и застрояване на териториите и поземлените имоти. Поради това промяната на границите на имотите и в тази връзка уреждането на сметките по регулацияса извън предметния обхват на ЗДДС.
Относно решенията, касаещи прекратяване на съсобственост чрез откупуване частта на физическо лице, респективно случаите, в които Общината придобива право на собственост чрез покупко-продажба на част от УПИ от физически лица, следва да се има предвид, че:
Доколкото физическите лица (съсобственици)извършват инцидентно разпоредителни сделки с недвижими имоти, то тези действия на разпореждане ще бъдат извън предметния обхват на ЗДДС.
В случай, че физическите лица извършват разпоредителни сделки с УПИ нееднократно,то същите ще осъществяват независима икономическа дейност по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗДДСидоставките ще са облагаеми по реда на ЗДДС.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Приложение на ЗДДФЛ.

2_184 / 04.02Относно: приложение наЗДДФЛ.Постъпило е Ваше писмено запитване, заведено по регистъра на Дирекция „ОУИ” гр. с вх.№ …/04.02.2011г., препратено по компетентност от ТД…., офис

прилагането на режима за „обратно начисляване“ на данък при доставки на услуги по обработка на отпадъци съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

3_169/28.01.2019 г. ЗДДС, чл. 21, ал. 2;ЗДДС, чл. 113, ал. 1;ЗДДС, чл. 114, ал. 1, т. 12;ЗДДС, чл. 163а; ЗДДС, Приложение № 2 към глава

Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката на услуга по монтаж на оборудване, извършвана на територията на страната

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката на услуга по монтаж на оборудване, извършвана на територията на страната В

Третиране на доставка на услуга по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ 235

ОТНОСНО: Третиране на доставка на услуга по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …………. постъпи Ваше писмено запитване

paste