ЗЗО, чл.40, aл. 3, т. 2

5_ 20-00-107/17.08.2009г.
ЗЗО, чл.40, ал.3, т.2
Фактическа обстановка: Лице до 26-годишна възраст е студент в Германия.
Въпрос : как следва да се коригира здравния статус за периода на обучение и какви документи следва да се представят?
Съгласно разпоредбата на чл.40, ал.3, т.2 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/, за сметка на републиканския бюджет се осигуряват студентите –редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст, в случай, че не са осигурени по реда на чл.40, ал.1 от ЗЗО.
В Закона за здравното осигуряване не е предвиден специален ред за осигуряване настуденти в чуждестранни висши училища и следва да се приложи общата разпоредба.
Видно от гореизложеното, за да сте осигурна за сметка на републиканския бюджет следва да отговаряте на следните условия:
-да не сте навършила 26-годишна възраст;
– обучението трябва да е редовна форма;
В ЗЗО няма разпоредба, по силата на която лицата, отговарящи на цитираните по-горе условия дължат здравноосигурителни вноски за своя сметка за периодите на краткотрайни завръщания в България.
Статута си на студент в Германия следва да удостоверите чрез документ от висшето учебно заведение, удостоверяващ периодитеи формата на обучение. Същият следва да е преведен от лицензирана фирма.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Прилагане на Регламент (ЕО) №883/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №883/2004)

Изх. № 12-00-394Дата: 11.07.2018 год. КСО, чл. 4, ал. 1, т. 1; ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 1; Регламент №883/2004, 11(3)(а). ОТНОСНО: Прилагане на

Наличие на основание за регистрация на основание чл.96, ал.10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) (в сила от 01.01.2020 година)

ОТНОСНО: Наличие на основание за регистрация на основание чл.96, ал.10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) (в сила от 01.01.2020 година) В Дирекция

Приложението на ЗДДС при доставка на стока с получател данъчно задължено лице от трета страна, която се транспортира до държава членка на ЕС

2_ 306/22.04.2016 г.ЗДДС чл.12, ал.1;ЗДДС чл.7, ал.1ЗДДС чл.28 Относно: Приложението наЗДДС при доставка на стока с получател данъчно задължено лице от трета страна, която се

документиране на възстановена сума за платен ДДС при внос съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

3_1053/22.03.2014г.чл.26 ЗДДСчл.113 ЗДДСОтносно: документиране на възстановена сума за платен ДДС при вноссъгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)Според изложеното в запитването дружеството

данъчно облагане по ЗДДС на доставки на газ, транспортиран чрез газопроводи – част от система за природен газ, разположена в ЕС, или чрез мрежа, свързана с такава система

.№ 24-34-80Дата: 19.08.2011 год.ЗДДС, чл. 19;ЗДДС, чл. 86, ал. 3.Относно: данъчно облагане по ЗДДС на доставки на газ, транспортиран чрез газопроводи – част от система

Запитване, свързано с Приложението на чл. 5 от ДОПК

Изх. № 24-30-144Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: Запитване, свързано с приложението на чл. 5 от ДОПКУВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДУЛЕВА,По повод на Ваше запитване, относно възможността за

Eczanem