ЗДДС, чл.45, aл. 5, т. 1,ЗДДС, чл.67, aл. 2

Изх. № 08-П-2
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
На поставените от Вас въпроси, свързани с влизането в сила на новия Закон за данък върху добавената стойност, Ви уведомяваме следното:
Фактическа обстановка
Открити са и проведени търгове за продажба на урегулирани поземлени имоти – общинска собственост – през 2005 г. и 2006 г., като договорите, с които се прехвърля правото на собственост и плащанията по тях са извършени през 2007 г.
Както сте посочили в запитването си, тези сделки представляват облагаеми доставки по смисъла на чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС. За целите на данъчното облагане е важен моментът на възникване на данъчното събитие, което в конкретния случай е с подписването на договорите през 2007 г. Прехвърлянето право на собственост по реда на Закона за общинската собственост се осъществява чрез сложен, смесен фактически състав, всички факти от който следва да са налице, за да възникнат правните последици. Последният факт по продажбата – сключването на договорите – е възникнал през 2007 г., поради което считаме, че и данъчното събитие възниква тогава. Прилага се материалният данъчен закон, който е в сила към тази дата, а именно -новият ЗДДС.
Следва да съобразите и разпоредбата на чл.67, ал.2 от ЗДДС – ако при обявяването на процедурите и в договорите не сте изрично посочили, че данъкът дължи отделно, приема се, че той е включен в договорената цена.
//

Оценете статията

Вашият коментар