ЗДДС, чл.45,ЗДДС, чл.67, aл. 2,ЗДДС, чл.26

Изх. № 24-30-18
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
На поставения от Вас въпрос, свързан с влизането в сила на новия Закон за данък върху добавената стойност, Ви уведомяваме следното:
Фактическа обстановка
Открит и проведен е търг за продажба на имот — държавна собственост, представляващ терен и сгради извън регулация — през 2006 г., като договорът, с който ще се прехвърли правото на собственост и плащанията по него ще се извършат през 2007 г.
Както сте посочили в запитването си. сделката за земята представлява освободена доставка /чл, 45, ал.1 от ЗДДС/, както и за сградите, ако те не са нови /чл.45, ал.З от ЗДДС/. Определение на понятието „нови сгради“ е дадено в § 1, т.5 от ДР на ЗДДС. За целите на данъчното облагане е важен моментът на възникване на данъчното събитие, което в конкретния случай е с подписването на договора през 2007 г. Прехвърлянето право на собственост по реда на Закона за държавната собственост се осъществява чрез сложен, смесен фактически състав, всички факти от който следва да са налице, за да възникнат правните последици. Последният факт по продажбата — сключването на договора – ще възникне през 2007 г., поради което считаме, че и данъчното събитие възниква тогава. Прилага се материалният данъчен закон, който е в сила към тази дата, а именно – новият ЗДДС.
ДДС ще бъде дължим, ако доставчикът като данъчно задължено лице, упражни правото си да избере доставката да бъде облагаема /чл.45, ал.7 от ЗДДС/.
Следва да съобразите разпоредбата на чл.67, ал.2 от ЗДДС – ако при обявяването на процедурата за продажба и в договора не е изрично посочено, че данъкът се дължи отделно, приема се, че той е включен в договорената цена.
Данъчната основа ще се определи при условията на чл.26, ал.1 от ЗДДС, като ще се увеличи със стойността на местния данък по ЗМДТ и режийните разноски /чл.26, ал.З, т. 1 и т.З от ЗДДС/.
//

Оценете статията

Вашият коментар