ЗДДС, чл.47

5_20-00-1273/29.10.2008г.
ЗДДС, чл.47
1. Представляваното от Вас дружество осъществява своята дейност чрез директни продажби на застрахователни полици и чрез посредничеството на агенти посредством сключени агентски договори.Освен комисионните възнаграждения, които изплащате на посредниците, на всеки посредник се изплащат и допълнителни суми за покриване на административни разходи, свързани с посредническата им дейност по продажбата на застрахователните полици, като разходи за телефон, ток, вода, канцеларски материали, консумативи за техника, набиране и обучение на агенти, печат на материали за обучението им, наем на зали и т.н. Стойността на тези разходи е лимитирана до определен процент от достигнатия премиен приход от съответния посредник. За тези разходи посредниците издават фактури към „Х” ЗЕАД, като начисляват 20% ДДС върху цялата стойност.
При така изложената фактическа обстановка е зададен въпрос далифактурирането на такъв тип разходи от посредниците към „Х” се счита за облагаема доставка по смисъла на ЗДДСи следва ли да се облага с 20% ДДС или попада в обхвата на чл.47, ал.2 от ЗДДС?
2. Представляваното от Вас дружество, реализира приходи във вид на получени такси от издаване на удостоверения за застрахователни оценки на МПС на клиенти, по повод прехвърлителни сделки. Посочено е също, че тези удостоверения могат да се издават само от застрахователни дружества. В тази връзка е зададен въпрос дали таксата за удостоверения попада в обхвата на чл.47, ал.1 от ЗДДС
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпроси Ви уведомявам следното:
По т.1 от запитването
Извършваните плащания от Ваша страна към застрахователните агенти, нямат характер на самостоятелна доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и чл.9 от ЗДДС, доколкото са предназначени за покриване на разходи свързани с извършваната от тях посредническа услуга.
Имайки предвид разпоредбата на чл.26, ал.2 от ЗДДС, според която данъчната основа на доставката се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, следва, че уговореното обезщетение за извършените от доставчикът разходи във връзка с доставката, представлява част от данъчната основа на доставката.
Върху така формиранатаданъчна основа на доставката на посредническата услуга, доколкото последната е предмет на освободена доставка по смисъла на чл.47 от ЗДДС, то на основание чл.26, ал.1 във връзка с чл.25, ал.5, т.2от ЗДДС не следва да се начислява ДДС.
По т.2 от запитването
На облагане с данък върху добавената стойност подлежат всички облагаеми доставки на услуги съгласно чл. 2 от ЗДДС, които са с място на изпълнение на територията на страната и не са с предмет на освободени доставки.
Разпоредбата на чл.47 от ЗДДС определя като освободена доставка извършването на услуги при условията и по реда на Кодекса за застраховането от застрахователи и презастрахователи и от застрахователни брокери и застрахователни агенти.
За да се приеме, че посочените услуги са застрахователниследва да се има предвид, че основното в застрахователна сделка е, съгласно общоприетото разбиране, това, че застрахователят предприема, в замяна на предварително заплащане на премия, да предостави на застрахования, в случай на материализиране на покрит риск, услуга, договорена при сключване на договора. Т.е. застрахователната услуга е услугата, предоставена от застрахователя към застрахования при осъществяване на застрахователния риск.. Следва да се има предвид, че застрахователната сделка непременно включва съществуването на договорни отношения между доставчика на застрахователната услуга и лицето, чиито рискове са покрити от застраховката, т.е. застрахованата страна. В този смисъл извършваната от Вас услуга по издаване на удостоверение за застрахователна стойност не може да се определи като застрахователна услуга по смисъла на чл.47 от ЗДДС.
Директор:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

определяне на задълженото лице при авансово удържане на данък за доходите от наем, получен от физическо лице /наемодател/ -от наемател юридическо лице.

5.Изх.№ 53-01-13/29.08.2011г. ЗДДФЛ чл. 44; чл. 45, ал.4; чл. 50, ал.4относноопределяне на задълженото лице при авансово удържане на данък за доходите от наем, получен от

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) на неустойка по договор за концесия

Изх. № 04-18-1Дата: 18.02.2014 год. ЗДДС, чл. 26, ал. 1; ЗДДС, чл. 26, ал. 2; ППЗДДС, чл. 84.Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху

paste