ЗДДС, чл.48

. №53-04-380
09.06. 2016 г.
чл. 48 от ЗДДС
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
„Н“ АД организира онлайн хазартни игри, съгласно лиценз за лото игра “Н – онлайн игри“, издаден с решение номер: … от 20.10.2015 г. на ДКХ, както и лиценз за залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, организирани онлайн, издаден с решение номер: …………………. на ДКХ. Съгласно чл. 47б от Закона за харарта (ЗХ), при онлайн хазартните игри всички залагания и изплащания на печалби се осъществяват по безкасов път, през банковата сметка на организатора и при спазване на утвърдените правила на организатора по чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ. При регистрацията на всеки участник към потребителския му акаунт се привързва персонална игрална сметка, от която той прави своите залози и по която му се изплащат печалбите. Участниците със създаден акаунт на игралния сайт са надлежно идентифицирани съобразно изискванията на ЗХ.
Във връзка с организирането и провеждането на онлайн залаганията, „Н“ АД желае да предложи на участниците предплатени карти, чрез които да могат удобно да захранват своите потребителски сметки. Предплатените карти ще се издават от името и за сметка на „Н“ АД. Картите могат да бъдат разпространявани в дистрибуторската мрежа на организатора и се продават единствено на лица над 18-годишна възраст. След закупуване на картата, ще се изтрива поле, зад което има код. Кодът следва да се въведе при вход в потребителския акаунт на играча, след което съответната стойност се зарежда по индивидуалната му игрална сметка. Самата предплатена карта не представлява залог (не съдържа предвиждане). Предплатената стойност по картата обаче ще може да се ползва само и единствено за захранване на игрални сметки. Те нямат каквато и да било покупателна стойност извън това си предназначение.
Получените суми от продадени карти постъпват по сметката за организиране на хазартната онлайн игра на „Н“ АД регулярно. Ако разпространението е чрез дистрибутор, той получава комисион.
Ползването на предплатените карти е възможно само за онлайн хазартната дейност, като стойността им не може да се осребри в магазин, букмейкърски пункт и/или друг търговски обект. Чрез картите участникът може единствено, посредством онлайн достъп през потребителския интерфейс на игралния сайт на организатора: да регистрира (захрани игралната си сметка) предплатената стойност и да осъществи залог или да поиска изтегляне (възстановяване) на сумата по указания в игралните правила на сайта начин. Предплатената карта представлява средство за захранване на онлайн игрална сметка по договор с организатора за участие в онлайн хазартна игра, т.е. инструмент за организиране на хазартна дейност.
Предплатените карти са без универсална покупателна способност и могат да се използват само и единствено в процеса на организиране и провеждане на онлайн залози за участие в хазартни игри.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Следва ли да се счита за освободена доставка по смисъла на чл. 48 от ЗДДС, продажбата на предплатени карти от типа на описаните по-горе, с които може единствено да се захранват игралните сметки на участниците в онлайн залагания по смисъла на ЗХ, организирани от издателя им?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 48 от ЗДДС, организирането на хазартни игри по смисъла на ЗХ еосвободена доставка.
От изложеното във фактическата обстановка на запитването е видно, че предплатените карти ще бъдат използвани като средство за захранване на игралната сметка, а не като платежен инструмент. Сама по себе си номиналната стойност на предплатената карта представлява парични средства, чието предоставяне е извън обхвата на ДДС, тъй като по силата на чл. 2 от ЗДДС обект на облагане с данък върху добавената стойност е:
1.всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга;
2. всяко възмездно вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната, извършено от регистрирано по този закон лице или от лице, за което е възникнало задължение за регистрация;
3. всяко възмездно вътреобщностно придобиване на нови превозни средства с място на изпълнение на територията на страната;
4. всяко възмездно вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната на акцизни стоки, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, което не е регистрирано по този закон;
5. вносът на стоки.
На облагане с ДДС би подлежало закупуването на стоки или получаването на услуги срещу представянето на предплатената карта, прието от доставчика като заплащане или част от заплащане.
Сумата, която клиентите заплащат в обектите на дружеството или на дистрибутор, няма характер на плащане по доставка, тъй като хазартната игра се извършва чрез залагане на паричните средства в игралната сметка на участника.
Предвид изложеното, при продажбата на предплатените карти от дружество-дистрибутор не следва да се начислява ДДС, но такъв се дължи от дружество-дистрибутор при предоставяне на услугата по разпространение на картите срещу получаване на възнаграждение за това. В последния случай дружество-дистрибутор извършва посредническа услуга на „Н“ АД, която не попада в обхвата на освобождаването по чл. 48 от ЗДДС. Следователно, тази доставка е облагаема по смисъла на чл. 12 от ЗДДС и за дистрибутора възниква задължение за начисляване на данък върху добавената стойност, както и право на приспадане на данъчен кредит при наличие на условията по ЗДДС. За извършената посредническа услуга, се издава данъчен документ по реда и в сроковете на чл. 113 от ЗДДС, като издаденият документ следва да намери отражение в дневника за продажби и справка-декларацията на дистрибутора
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »