ЗДДС, чл.50, т. 1,ЗДДС, чл.41, т. 1, буква а

Изх. № 53-01-9/19.07.2011 г.
ЗДДС, чл.41, т.1, б.”а” от ЗДДС
чл.50, т.1 от ЗДДС
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Фирмата на ЕТ притежава лиценз на център за професионално обучение , издаден през 2003 г. от НАПОО (Национална агенция за професионално образование и обучение). Същата извършва професионално обучение за професия „Водач на МПС за обществен транспорт в специалности: Вътрешни и международни превози на пътници” и „Вътрешни и международни превози на товари”.
ЕТ … е доставчик на обучение и извършва обучения срещу ваучери по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” към Агенцията по заетостта. Същите сделки са освободени доставки по смисъла на чл.41, т.1 от ЗДДС.
С цел привличане на курсисти, като бонус към основния курс, доставчикът на услуги иска да проведе и обучение на курсиста за придобиване на карта за квалификация на водача.
ЕТ кандидатства за издаване на удостоверение за регистрация за организирането на тези курсове за водачи в ИА „Автомобилна администрация”. Удостоверението за провеждането на курсовете се издава на основание чл.7б, ал.5 от Закона за автомобилните превози от Изпълнителния директор на ИА АА.
Поставените въпроси в запитването са:
– Какви ще бъдат доставките за провеждане на цялото обучение, включващо основния курс на обучението и обучението за издаване на карта на водача/курсистите-облагаеми или освободени по смисъла на ЗДДС?
– Стойността на ваучера за обучението на един курсист е 500 лв. Следва ли да се третира обучението на курсиста по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” като една доставка и каква ще бъде тя по смисъла на ЗДДС?
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба Ви уведомявам следното:
Съгласно разпоредбата на чл.41, т.1, б.”а” от ЗДДС, предучилищната подготовка и възпитание, училищното или университетското образование, професионалното образование и обучение, следдипломното обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията, обучението за придобиване на ключови компетентности, предоставяни от детски градини, училища или обслужващите ги звена по Закона за народната просвета, институции в системата на професионалното образование и обучение по Закона за професионалното образование и обучение, доставчици на обучение за придобиване на ключови компетентности, включени в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта или културно-просветни или научни институции;
Във връзка с гореизложеното, доставките на услуги, свързани с обучение за придобиване на ключови компетенции, предоставяни след 01.01.2011 г., могат да бъдат квалифицирани като освободени,ако са изпълнени специалните условия, разписани в чл.41, т.1, б.”а” от ЗДДС.
От изложената в запитването фактическа обстановка е видно, че ЕТ „…е доставчик на обучение срещу ваучери по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” към Агенцията по заетостта. В тази връзка провежданите обучения за професия „Водач на МПС за обществен транспорт в специалности: Вътрешни и международни превози на пътници” и „Вътрешни и международни превози на товари” следва да се разглеждат като освободени доставки, съгласно чл.41, т.1, б.”а” от ЗДДС.
По отношение обучението за придобиване на карта за квалификация на водача, следва да имате предвид, че доколкото същото се предоставя като „бонус” към основния курс, то същото следва да се третира като освободена доставка, ако са налице условията на чл.50, т.1 от ЗДДС, съгласно който освободена е доставката на стоки или услуги, за които не е било упражнено правото на приспадане на данъчен кредит по отношение на начисления данък при тяхното производство, придобиване или внос.

Оценете статията

Вашият коментар