прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Изх. № 53-01-6/ 22.04.2013 г.
ЗДДФЛ, чл. 26, ал. 7, чл. 50
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” . е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-01-6/ 14.02.2013 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
Едноличен търговец (EТ) не е поискал пререгистрация в търговския регистър в определения съгласно разпоредбата на § 4, ал. 1 от ПЗР на Закона за търговския регистър (ЗТР) срок -до 31. 12. 2011 г., в резултат на което по силата на нормата на § 5, ал.1 от ПЗР на ЗТР търговската му регистрация е заличена. След заличаването му като ЕТ, физическото лице продължава да развива търговска дейност. През 2013 г. лицето подава декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за извършваната търговска дейност през 2012 г., като попълва приложение № 2 „за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец”. Органите по приходите са уведомили подателя на декларацията, че приложениетоне може да бъде технически обработено (въведено в системата на НАП) само с посочен ЕГН на задължено лице, което няма ЕИК, определен от ТР.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Как следва да бъде подадена декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ и може ли имуществото на заличения ЕТ да премине към новоучреденото еднолично ООД, чийто собственик е физическото лице ?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпроса и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Едноличният търговец като субект на търговското право е физическо лице, което се регистрира под определено наименование, за да има право да извършва търговска дейност. След заличаване на регистрацията като едноличен търговец в търговския регистър, физическото лице губи търговската си правосубектност.
Поради обстоятелството, че в конкретния случай физическото лице е продължило да осъществява стопанска дейност и след заличаване му като ЕТ в търговския регистър, считано от 01.01.2012 г. по силата на нормата на §5, ал.1 от ПЗР на ЗТР, то приложима е разпоредбата на ал. 7 на чл. 26 от ЗДДФЛ. Последната приравнява данъчния му статус с този на лице, регистрирано като ЕТ. Облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец е формираната по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане данъчна печалба (чл. 26, ал.1 от ЗДДФЛ). Следователно нерегистрираното като ЕТ физическо лице трябва да определи годишната данъчна основа за 2012 г. по реда на чл. 28 от ЗДДФЛ за доходите от извършваната от него стопанска дейност от 01.01.2012 г.насетне и да подаде за
2012 г. годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, като попълни Приложение № 2 „за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец” (образец 2021). В Приложение № 2 заличеният от търговския регистър търговецът следва да се идентифицира с изписване само на име и ЕГН.
При извършена проверка бе установено, че при въвеждане в базата данни на НАП на Приложение № 2, в което не е посочен ЕИК на търговеца, а само неговото ЕГН, има техническа особеност – алгоритъм, който следва да се съблюдава, за да бъде правилно обработена декларацията. За отстраняване на възникналия проблем директорът на дирекция „Обслужване” при ТД на НАП … е дал указания на органите по приходите от обслужващия Ви офис „…..” при ТД на НАП …..
Регистрацията на едно лице като ЕТ му дава права на търговец, но тя не раздвоява физическото лице в две различни негови качества, дори имуществото на предприятието на ЕТ да може да се отграничи от неговото лично имущество. Затова след прекратяване дейността на физическото лице като търговец, респ. заличаването му от търговския регистър, отговорността за задълженията, произтичащи от търговската му дейност по време на регистрацията му като ЕТ, продължава да се носи от физическото лице, макар и вече последното да няма търговска правосубектност. Така за публичните задължения, произтичащи от извършваната от ЕТ стопанска дейност, физическото лице отговаря неограничено с цялото си имущество, поради което и тези задължения са отразени в данъчно-осигурителната сметка на физическото лице с идентификация по ЕГН.
Доколкото след заличаването на ЕТ от търговския регистър имуществото на предприятието на ЕТ като съвкупност от права и задължениясе поемат от физическото лице, последното може да направи непарична вноска (апорт) на конкретно право, което има стойностен /паричен/ израз, в капитала на новоучреденото ЕООД по реда на чл. 72 и 73 от Търговския закон (ТЗ) или посредством отчуждителна сделка (продажба, дарение) да го прехвърли на дружеството.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *