ЗДДС, чл.5,ЗДДС, чл.6,ЗДДС, чл.2, т. 1,ЗДДС, чл.44, aл. 1, т. 2,ЗДДС, чл.44, aл. 1, т. 3

Изх. № 53-02-545/26.11.2012 г.
чл. 2, т. 1 от ЗДДС
чл. 5 от ЗДДС
Чл. 6 от ЗДДС
чл. 44, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗДДС
§ 3 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища (наредбата)
В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” …. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-02-545 от 18.09.2012 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Сдружение „ХХХХХХХХ” (ХХХХХХХХ, сдружението) е неправителствена организация с нестопанска цел, представител за България на Международната конфедерация за студентски пътувания. Като такъв ХХХХХХХХ разпространява международни карти с наименования Международна студентска лична карта (ISIC, картата), Международна преподавателска лична карта (ITIC) и Международна младежка пътническа карта (IYTC).
ISIC е одобрена от ЮНЕСКО и с разпоредбата на § 3 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища (наредбата) е регламентирано право на студентите да получат такава карта, с изобразен върху нея отличителен знак на съответното висше училище. Според информацията в интернет-страницата на ХХХХХХХХ картата е поименна и върху нея се поставя снимка на притежателя, без която картата е невалидна.
Картата се предоставя на учащия след заплащането на членски внос, с което студентът придобива статут на асоцииран член на ХХХХХХХХ, и служи за удостоверяване на качеството му на такъв и статута му на учащ, при което студентът получава възможност да ползва намаления на цените и други преференции при потребяването на различни стоки и услуги от доставчици, посочени на сайта на ХХХХХХХХ. Стандартните ISIC карти са валидни една академична година, считано от 01.09 на текущата година до 31.12 на следващата.
Съгласно сключените договори между ХХХХХХХХ и образователни институции в страната съответният университет или училище се ангажира да събира членския внос от заинтересуваните и да им осигурява съдействие за издаването на карти без да калкулира надценки. Събраните суми се превеждат на ХХХХХХХХ.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1.Облагаема доставка ли е предоставянето на картата и следва ли образователните институции да начисляват ДДС при заплащането на членския внос от учащите?
2.Приложими ли са разпоредбите на чл. 44, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗДДС?
По така зададените въпроси, фактическата обстановка и относимата към тях нормативна уредба изразявам следното становище:
По първи въпрос
Обект на облагане с ДДС, съгласно чл. 2, т. 1 от ЗДДС е всяка възмездна облагаема доставка на стока. Съгласно чл. 5 от същия закон стока е всяка движима вещ. Чл. 6 от ЗДДС определя доставката на стока в общия случай като прехвърляне на право на собственост или друго вещно право върху стоката.
Видно от изложената фактическа обстановка, в случая липсва доставка, която да бъде третирана като облагаема и върху чиято данъчна основа да бъде начислен ДДС. Това следва от факта, че ХХХХХХХХ и образователните институции не предоставят на учащите стоки и услуги, които биха могли да бъдат предмет на облагаеми доставки. Членството в ХХХХХХХХ предоставя на учениците и студентите възможност да ползват преференциите, които доставчиците на стоки и услуги предоставят на членовете на сдружението, но самите стоки и услуги са предоставяни от други правни субекти.
Самата карта в случая, независимо от материала, от който е изработена, няма характера на вещ и стока, а представлява частен свидетелстващ документ, който удостоверява статута на нейния притежател като учащ и член на сдружението. Поради това предоставянето на ISIC няма характер на доставка.
Елементът възмездност при предоставянето на картата също липсва, поради това, че учащият заплаща членския си внос в определения от сдружението размер, а не цена за закупуване на ISIC. Себестойността на картата може, и е логично да съставлява елемент, който влияе върху размера на членския внос, но това не придава на картата характер на стока, нито характеризира предоставянето й като възмездно. Този елемент би бил налице в случай, че за издаването на картата е определена цена, отделна от размера на дължимия членски внос.
Да се възприеме становище в смисъл, че предоставянето на картата съставлява прехвърляне на право на собственост върху нея, съответно облагаема доставка, би означавало, че притежателят на картата може да извършва прехвърлителни сделки с нея, както всеки собственик на една вещ, съответно да прехвърля другиму правата, предоставени му от членството в ХХХХХХХХ. Това, обаче, би противоречало на правилата за ползване на картата, която е поименна, и би могло да доведе до противоречие с правилата за нейното издаване, в случай, че приобретател по прехвърлителната сделка се окаже лице, което не е учащ. Следва да бъде отбелязан и факта, че ISIC се издават със срок на валидност, в течение на който техните притежатели могат да ползват предоставяните им преференции, което не е характерно за отношенията, свързани със собствеността, при които собственикът може да упражнява правото си без ограничения във времето.
По втори въпрос
Разпоредбите на чл. 44, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗДДС са приложими само в случай на осъществени доставки, които по принцип са облагаеми. Доколкото в случая липсва доставка изобщо, то и горепосочените разпоредби не намират приложение.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *