ЗДДС, чл.130, aл. 2,ЗДДС, чл.130, aл. 3,ЗДДС, чл.9, aл. 1,ЗДДС, чл.9, aл. 2,ЗДДС, чл.41, т. 4

Изх. № 53-02-56
17.05. 2018 г.
чл. 9, ал. 1 и 2 от ЗДДС
чл. 41, т. 4 от ЗДДС
чл. 130, ал. 2 и ал.3 от ЗДДС
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната
Сдружение „BBB”() е юридическо лице с нестопанска цел учредено в обществена полза, което притежава спортен лиценз по реда на чл.17 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС).
Сдружение „BBB”е едноличен собственик на капитала на „Б” ЕООД.
С договор от 04.01.2011 г. сдружение BBB като възложител възлага на „Б” ЕООД, като изпълнител да управлява всички маркетингови, рекламни и медийни права по отношение марката, състезанията и публичните прояви на BBB, за срок от 10(десет) години, в т.ч. но не изчерпателно правата по повод организирани под егидата на Международната федерация по състезания за световна и европейска купа, световни и европейски първенства, олимпиади, всякакви други състезания, прояви и проектиорганизирани от BBB, като за този период „Б” ЕООД става изключителен носител на изброените права. Изпълнителят също така получава правото да извършва от името на BBB и всякаква друга стопанска дейност, която би била присъща на BBB във връзка с осъществяване на заложените йв закона и устава цели.
Срещу преотстъпените права „Б” ЕООД се задължава да поеме за своя сметка:
?закупуването на съоръжения за провеждане на ски състезания по календара на BBB;
?кофинансиране (съвместно финансиране) с BBB на състезания от спортния й календар;
?финансиране на организация за детски направления в алпийски ски дисциплини към BBB ;
?финансиране на спортно-тренировачни лагери на националните отбори към BBB в страната и чужбина, в т.ч. всички разходи по настаняване, транспорт, изхранване, заплащане на допълнителни такси за ползване на спортни съоръжения, както и всички специфични разходи, свързани с гореописаните дейности;
?финансиране участието в международни състезания на спортистите от националните отбори към BBB в страната и чужбина, в т.ч. всички разходи по настаняване, транспорт, изхранване, заплащане на допълнителни такси за ползване на спортни съоръжения, както и всички специфични разходи, свързани с гореописаните дейности;
?финансиране за закупуване на екипировка на националните отбори към BBB, в т. ч.обувки, щеки, предпазни кори и протектори, гащеризони, тренировъчни и представителни спортни ски екипи, анцузи, маратонки, каски, очила, медицинско и рехабилитационно оборудване, в т.ч. вакси, инструменти, машини, както и всякакво друго оборудване и екипировка, свързано с подготовката и участиетов състезания на националните отбори към BBB.
В изпълнение на договора от 04.01.2011 г. „Б” ЕООДот свое име и за своя сметка сключва договори за реклама с трети лица /приложени садва договора с рекламодатели/.
Отново в изпълнение на същия договор „Б” ЕООД за своя сметка закупува ски съоръжения, пълна ски екипировка и консумативи, които са дадени за използване отсъстезатели при тренировка и/или състезания.
Собствеността върху съоръженията, оборудването, екипировката и всички други активи остава на „Б” ЕООД.
Във връзка с това задължение, както и за изпълнението на рекламните договори „Б” ЕООД закупува стоки и услуги, за които ползва право на пълен данъчен кредит.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:
Как следва да се третира доставката по смисъла на ЗДДС между Сдружение „BBB” и „Б” ЕООД по повод сключения договор за отстъпване на всички маркетингови, рекламни и медийни права по отношение марката, състезанията и публичните прояви на BBB срещу финансиране от страна на „Б” ЕООД на детски школи, спортни лагери, състезания от спортния календар на BBB, закупуване на екипировка, хранителни добавки, оборудване и други подобни.
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към нея нормативна уредба, изразявам следното становище:
Представеният договор между BBB и „Бл” ЕООД представлява двустранен консенсуален договор, с който двете страни поемат изпълнението на нееднородни насрещни задължения.
За да се определи данъчното третиране на тези задължения по ЗДДС, те следва да бъдат разграничени в зависимост от правния им характер.
Тълкуването на договоренитеклаузи води до извода, че в случая са налице две основни насрещни престации :
– прехвърляне на маркетингови, рекламни и медийни права от BBB към „Б” ЕООДи
– поемане на задължения от „Б” ЕООД да предоставя на BBB стоки и услуги, свързани с дейността й на спортна организация.
І. По отношение прехвърлянето на права от BBB.
В чл. 10, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорткато спортни организации са определени спортните клубове, спортните федерации и националните спортни организации. Съгласно чл. 14, ал. 1 от същия закон спортните федерации са доброволни сдружения на спортни клубове по един или сходни видове спорт, които координират развитието, практикуването и администрирането на съответния вид спорт на национално ниво на територията на страната и ги представляват пред държавата и международните спортни организации. Спортните федерации се регистрират, като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност.
Съгласно чл. 62, ал. 1 от ЗФВС спортните организации, които са юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, се финансират от:
1. членски внос и индивидуални и колективни такси;
2. трансфер на състезатели;
3. приходи от участия в спортни състезания;
4. приходи от предоставени спортни услуги на граждани;
5.приходи от реклама, телевизионни и други права на
разпространение;
6. дарения и спонсорство;
7. предоставени средства от държавата, общините;
8. от управлението на собственото имущество;
9. предоставени средства от международни спортни организации;
10. други приходи от дейности по физическо възпитание и спорт.
По силата на чл.19, ал.1, т.11 от ЗФВС спортните федерации, получили спортна лиценция, имат право да притежават правата за реклама, за телевизионно и радио разпространение на спортни състезания, организирани от тях.
БФСки като юридическо лице, попадащо в обхвата на чл. 14 от ЗФВС, безспорно притежава правата по чл. 19, ал. 1, т. 11 от същия закон и може да се разпорежда с тях по предвидения ред.
Споредразпоредбата на чл. 24, т. 1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година “доставка на услуги“ означава всяка сделка, която не представлява доставка на стоки, а според член 25 ,буква «а» от същата директива доставката на услуги, наред с другото, може да включвапрехвърляне на права върху нематериална вещ, независимо дали при това се оформя документ за собственост.
Аналогична е разпоредбата на чл. 9, ал. 1 и 2 от ЗДДС, според която за доставка на услуга се смятапродажбата или прехвърлянето на права върху нематериално имущество.
Предвид клаузите на сключения договор възложителят (BBB) възлага наизпълнителя (”Б” ЕООД) да управлява всички маркетингови, рекламни и медийни права по отношение на марката, състезанията и публичните прояви на възложителя за периода на действие на договора, като за този период изпълнителят става изключителен собственик на тези права.
С оглед на това считам, че от страна на възложителя е извършена доставка на услуга по чл. 9, ал. 2, т.1 от ЗДДС имаща за предмет прехвърляне на права върху нематериално имущество.
Съгласно чл. 41, т. 4 от ЗДДС услугите, пряко свързани със спорта или физическото възпитание, предоставяни от спортни организации по ЗФВС, които са регистрирани по ЗЮЛНЦ като организации, определени за извършване на общественополезна дейност са освободени доставки. Видно от текста на разпоредбата, за да се третира една услуга като освободена по този ред, следва да са изпълнени следните условия:
?Услугата да е пряко свързана със спорта или физическото възпитание;
?Услугите да са предоставяни от спортни организации по Закона за физическото възпитание и спорта;
?Тези организации да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като организации, определени за извършване на общественополезна дейност.
В конкретният случай прехвърлянето на всички притежавани от BBB маркетингови, рекламни и медийни права по отношение марката, състезанията и публичните прояви, може да се определи като услуга по предоставяне или прехвърляне на права, която не е пряко свързана със спорта или физическото възпитание. Тази доставка на услуга не е сред изрично посочените като облагаеми с нулева ставка на данъка, както и сред освободените такива, регламентирани вчл. 41 от ЗДДС, поради което за данъчното й третиране са приложими общите разпоредби назакона.
ІІ. По отношение задълженията на „Б” ЕООД за предоставяне на стоки и услуги на BBB
Срещу преотстъпените му с договора права изпълнителят се задължава да поеме за своя сметка закупуване на съоръжениязапровеждане на ски състезания по календара на BBB, кофинансиране на състезания, финансиране на разходи за участие в международни състезания, в т.ч. всички разходи по настаняване, транспорт, изхранване и др., закупуване на ски екипировка, както и всяко друго оборудване и екипировка, свързани с подготовката и участие в състезания на националните отбори към BBB.
Тези задължения се квалифицират като доставка на стока по чл.6 от ЗДДС (закупуване съоръжения, екипировка и др.) и доставка на услуга по чл. 9 от ЗДДС (настаняване, транспорт, изхранване и др.).
ІІІ. По отношение насрещния характер на двете доставки (бартер).
Липсата на уговорено парично заплащане по конкретна доставка в рамките на този договор не обосновава тълкуването, че не са налице доставки между двете лица. Възмездността в случая се осъществява по отношение на насрещните престации на страните. Предоставянето на правата от страна на възложителя се извършва по силата и в рамките на действащия между страните договор, който в цялост по своята същност е възмезден. След като има поети задължения за насрещно престиране следва да сеприлагат специалните правила за облагане при бартер.
Когато е налице доставка, по която възнаграждението (изцяло или частично) е определено в стоки или услуги, за целите на ЗДДС се приема , че са налице две насрещни доставки, като всеки от доставчиците се смята за продавач на това, което дава, и за купувач на това, което получава.
Предвид гореизложеното в конкретния случай е изпълнена хипотезата на чл.130 от ЗДДС, тъй като:
– вместо плащане на цената на преотстъпените рекламни права, от които изпълнителят черпи икономическа изгода – извършва доставки имащи за предмет реклама той се задължава даизвършва определени в договора действия;
– както за прехвърлените права от страна на възложителя, така и по отношение на поетите ангажименти от страна на изпълнителяняма договорено парично възнаграждение, а насрещните престации се изразяват в предоставяне на стоки и/ или услуги;
– налице са две отделни доставки – доставка по прехвърляне на права, доставчик, по която е BBB и доставка на стоки и/ или услуги, доставчик, по която е „Б” ЕООД.
Разпоредбата на чл. 130, ал. 2 и ал.3 от ЗДДС(в сила от 01.01.2009 г.) регламентира, че за всяка от двете доставки данъчното събитие възниква по общите правила на закона, като първата по време доставка представлява авансово плащане за втората по време доставка.
Данъчната основа на извършените доставки според чл. 26, ал. 7във връзка с чл.130 от ЗДДС, когато възнаграждението е определено изцяло или частично в стоки или услуги (плащането се извършва изцяло или частично в стоки или услуги), е пазарната цена на предоставяната стока или услуга, изчислена към датата, на която данъкът е станал изискуем.
Дефиниция за „пазарна цена“ е дадена в пар.1, т.8 от ДР на Данъчно-осигурителен процесуален кодекс(ДОПК)- “Пазарна цена“ е сумата без данъка върху добавената стойност и акцизите, която би била платена при същите условия за идентична или сходна стока или услуга по сделка между лица, които не са свързани.
Съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗДДСданъчното събитие възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена.
Съгласночл. 12, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ППЗДДС/, с изключение на случаите по чл. 25, ал. 3, 4 и 5 от закона услугата се счита за извършена по смисъла на закона на датата, на която възникват условията да бъде признат приходът от нея съгласно Закона за счетоводството(ЗСч) и приложимите счетоводни стандарти.
В СС 18 “Приходи“, в раздел “Признаване на приходи от извършване на услуги“, в т. 7.1 и 7.2 е посочено, че приходът, свързан със сделка за извършване на услуги, се признава в зависимост от етапа на завършеност на сделката към датата на съставянето на счетоводния баланс, при условие че резултатът от сделката може да се оцени надеждно.
Резултатът от сделката за извършване на услуги се оценява надеждно, когато са изпълнени едновременно следните условия: а) сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена; б) предприятието има икономическа изгода, свързана със сделката; в) етапът на завършеност на сделката за извършване на услуги към датата на съставянето на счетоводния баланс може надеждно да се определи; г) разходите, направени по сделката, както и разходите за завършване на сделката могат надеждно да бъдат измерени.
При отразяването на прихода в счетоводнитерегистри, следва да се спазва изискването на т. 5.1.б. “г“ от СС 18 “Приходи“: приходът се признава едновременно с извършените разходи, с оглед спазването на принципа на съпоставимостмежду приходите и разходите.
Спазване на принципа за съпоставимост между приходи и разходи е изискване и на Закона за счетоводството. Разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 4 от ЗСч изисква счетоводството да се осъществява и финансовите отчети се съставят при съобразяването на основния счетоводен принцип: съпоставимост между приходите и разходите – разходите, извършени във връзка с определена сделка или дейност, да се отразяват във финансовия резултат за периода, през който предприятието черпи изгода от тях, а приходите да се отразяват за периода, през който са отчетени разходите за тяхното получаване.
В разглежданият случайпредвид факта, че правата са преотстъпени за десетгодишен срок, както и при спазване на принципа за съпоставимост на приходите и разходите, считам че същите следва да се оценяват за всеки единпериод по отделно. С оглед сезонната специфика на провежданите състезания по зимни спортове,датата на данъчното събитие подоставката на права, следва да се съобрази с датата на официалното приключване на ски сезона, съобразно приетия спортен календар на федерацията.
Аналогично на горното за доставката на„Б” ЕООД,щевъзникнеданъчно събитие и задължение за дружеството да начислиДДС върху пазарната цена науслугата по организиране и провеждане на спортни състезания и тренировачни лагери, и върху пазарната цена на всяка предоставена стока, изчислена към датата, на която официално приключва ски сезона, съобразно приетия спортен календар на федерацията.
Следва да се има предвид, че юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, придобили статута на данъчно задължени лица по реда на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС в случаите, когато същите извършват независима икономическа дейност, подлежат на регистрация по ЗДДС, съгласно условиятаза задължителна регистрацияпо реда на чл. 96 от ЗДДС.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по ДОПК се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 4 от ДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *