ЗДДС, чл.6, aл. 3, т. 2,ЗДДС, чл.2

2_988-1/01.07.2011г.
ЗДДС, чл.2, чл.6, ал.3, т.2
В Дирекция ОУИ –…. е постъпило Ваше писмено запитване, заведено по регистъра на Дирекция ОУИ гр. ….. в което сте изложили следната фактическа обстановка:
С решение № …по протокол № … от 26.05.2011г. на Общински съвет гр. …… е прието Община ….. да дари на ….. ЕООД самостоятелен обект с площ 5940 кв.м., с предназначение – гараж, примодалитет: минимални инвестиции в обособения обект в размер на левова равностойност на 1800000 евро и срок за въвеждане в експлоатация – три години, считано от датата на сделката. При неизпълнение на поетия ангажимент ще е налице основание за разваляне на сделката, като Община ….. няма да дължи заплащане на направените подобрения.
Съгласно АОС № ….. от …..2011г. имотът представлява самостоятелен обект в сграда, изградена в груб строеж, със степен на завършеност на обекта 63% със застроена площ 5940 кв.м. и с предназначение – гараж в сграда на един етаж, за който СМР са изпълнени през периода 1990г. – 1995 г.
Посочвате, че за имота Община ……. не е ползвала пълен или частичен данъчен кредит, предвид, че същият е бил предназначен за използване като тунел, представляващ част от инфраструктурата в града.
Поставили сте следния въпрос: може ли да се приеме, че в случая не се касае за доставка на стока по смисъла на чл.6, ал.3, т.2 от ЗДДС и за Общината не възниква задължение за начисляване на ДДС?
На основание изложената от Вас фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на ЗДДС и ППЗДДС изразяваме следното принципно становище:
Съгласно чл.2 от ЗДДС обект на облагане с данък върху добавената стойност са възмездните облагаеми доставки на стоки или услуги. Дарението по своята гражданско- правна същност е безвъзмездна доставка.
За целите на ЗДДС в §1, т.8 от ДР на закона е дадено легалното определение на понятието “Безвъзмездна доставка“, според което безвъзмездна е доставката, при която няма възнаграждение или стойността на даденото многократно надхвърля полученото.
С разпоредбата на чл.6, ал.3, т.2 от ЗДДС е предвидено изключение съгласно, което за възмездна доставка на стока се смята и безвъзмездното прехвърляне на собственост или друго вещно право върху стоката на трети лица, когато при производството, вноса или придобиването й е приспадната изцяло или частично данъчен кредит.
В запитването посочвате, че при придобиване на сградата не е упражнено право на приспадане на пълен или частичен данъчен кредит. В този случай разпоредбата на чл.6, ал.3, т.2 от ЗДДС няма да намери приложение, тъй като условия предвидените в същата не са изпълнени, предвид което разпореждането със съответния актив ще е извън обхвата на ЗДДС по аргумент на чл.2, т.1 от закона и за доставката не следва да се начислява ДДС.
Следва да имате предвид, че ако при придобиването на недвижимия имот е упражнено право на приспадане на данъчен кредит, при разпореждане с актива е налице доставка, която е приравнена на възмездна. В случай, че същата е облагаема, на датата на възникване на данъчното събитие на доставката, данъкът става изискуем и за Общината, като доставчик на основание чл.82. ал.1 от ЗДДС възниква задължение за начисляване на данъка по реда чл.86, ал.1 от закона. Доставката следва да се документира с протокол от регистрираното лице – доставчик на основание чл. 117,ал. 1, т.З от ЗДДС.
В този случай данъчната основа на доставката се определя по реда на чл.27, ал.1, т.1 и не може да бъде по – ниска от данъчната основа при придобиване на недвижимия имот или от себестойността му.

Оценете статията

Вашият коментар