ЗДДС, чл.63

02_4705/15.12.2006г.
ЗДДС,чл.63
Разполагате с данъчни фактури, в които сте посочена като получател в качеството Ви на физическо лице.
Въпросът Ви е:
Имате ли право като физическо лице на възстановяване на начислен данък върху добавената стойност по данъчни фактури, в които сте посочена като получател.
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и действащата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл. 63 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/данъчен кредит е сумата от начислен данък по този закон на регистрирано лице за получена от него стока или услуга по облагаема доставка или за осъществен от него внос на стоки в рамките на данъчния период, която лицето има право да приспадне, освен когато този закон предвижда друго.
Видно от запитването Вие не сте регистрирано по ЗДДС лице, поради което нямате право на данъчен кредит, т.е нямате право на възстановяване на начисления Ви и заплатен от Вас като физическо лице данък върху добавената стойност, за получена от Вас стока или услуга.
Право на данъчен кредит имат само регистрираните по смисъла на ЗДДС лица.

Оценете статията

Вашият коментар