ЗДДС, чл.68

Изх.№ 5_23-22-715/ 29.06.2010г.
ЗДДС, чл.68
Поставеният в запитването въпрос се отнася до правото на приспадане на данъчен кредит за закупени стоки и получени услуги във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Управление на човешките ресурси”
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба Ви уведомявам следното:
Относно третирането на ДДС при изпълнение на проекти по Оперативните програми е издадено Указание на Министерството на финансите № 91-00-502/27.08.2007г. на основание §6 от ПЗР от Постановление № 62 на МС от 21.03.2007г., с което са приети правила за допустимост на разходите по оперативни програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. С § 1, т.1 от ДР на постановлението е въведено понятието „възстановим ДДС” – това е сумата на платения данък върху добавената стойност, която регистрираното по реда на ЗДДС лице има право да приспадне от задълженията си по този закон, включително когато, като е имало това право, не го е упражнило. Съгласно т.12 от горецитираното указание невъзстановим данък (допустим разход за финансиране от Оперативните програми) е налице, когато стоките и услугите, финансирани по Оперативната програма са предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта от ЗДДС, за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето.
Условията и редът за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит са уредени в разпоредбите на чл.68 – чл.72 от ЗДДС. Съгласно чл.70, ал. 1, т. 2 от с.з. правото на приспадане на данъчен кредит не е налице когато стоките и услугите, финансирани по Оперативните програми са предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето. Ако в качеството си на бенефициент на безвъзмездната финансова помощ използвате получените стоки и услуги за безвъзмездно предоставянето (например обучения и обучаваните не заплащат за обучението) е налице безвъзмездна доставка на услуга и предвид ограничението на чл.70, ал.1, т.2 на ЗДДС, за кооперацията няма да възникне право на приспадане на данъчен кредит. В случай, че услугата е възмездна, то на следващо място е необходимо да се прецени дали същата попада в обхвата освободените доставки по смисъла на Глава четвърта от ЗДДС.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »