ЗДДС, чл.69

Изх.№ 20-00-169 от
2011 г.
чл. 69 ЗДДС
В писмото е посочено, че институтът е изпълнител по “Договор за субсидия по мярка – многобройни бенефициенти” на Изпълнителна агенция за здравеопазване и потребители за мярката „Оценка на безопасността на произведените наноматериали чрез характеризиране на потенциална генотоксична опасност – НАНОГЕНОТОКС”. Съгласно финансовите условия на договора не могат да бъдат признати разходи за ДДС, докато бенефициента не докаже, че не може да го възстанови, съгласно приложимото национално законодателство.
Въпросът, който се поставят в запитването е:
1.Има ли институтът право на приспадане на данъчен кредит при извършването на покупки във връзка с горепосочения договор?
Предвид гореизложеното и съобразявайки относимата към него нормативна уредба, изразяваме следното становище:
Правото на данъчен кредит е регламентирано в чл.69 от ЗДДС. Съгласно ал.1 лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки. Предвид това, следва да се прецени доколко изпълнението по договора от страна на института има характер на облагаема доставка, съгласно ЗДДС. Съгласно чл.12 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. Описаната в запитването доставка по „Оценка на безопасността на произведените наноматериали чрез характеризиране на потенциална генотоксична опасност – НАНОГЕНОТОКС”, която институтът следва да извърши към агенцията не попада в обхвата на освободените доставки по смисъла на Глава „четвърта” от ЗДДС. Предвид това, доколкото предоставянето на услугата по оценка от института се извършва като облагаема доставка, то ще е налице право на приспадане на данъчен кредит при извършването на покупки във връзка с горепосочения договор. В случай, че извършването на услугите по оценка не представляват облагаема доставка по смисъла на ЗДДС, то няма да е налице право на приспадане на данъчен кредит при покупки във връзка с описания договор.