ЗДДС, чл.69, aл. 1, т. 1,ЗДДС, чл.27, aл. 3, т. 1

Изх. № 20-00-402
30.10. 2018 г.
чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС
чл. 27, ал. 3, т. 1 от ЗДДС
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
Сдружение „..”е юридическо лице с нестопанска цел учредено в обществена полза, което притежава спортен лиценз по реда на чл.15, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) и е регистрирано лице по реда на ЗДДС.
Във връзка с подписан договор от януари 2011 г.Европейскацентралапредоставя на … безвъзмездно финансови средства за реализиране на проект, който предвижда изграждането на три игрища, трибуна за зрители, административна сграда, възстановителен център с капацитет 100 души и други спомагателни съоръжения.
Въз основа на този договор и решение на Министерски съвет на Р България областният управител на София, е учредил на … безвъзмездно право на строеж за период от 30 години, което да позволи реализирането на проекта, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Съгласно описаното в запитването .. е взело решение да предостави базата за стопанисване, след изграждането й на свое акционерно дружество „.. база” ЕАД, като целта е специфичната дейност по договаряне с български и чуждестранни клубове за ползване на базата и цялостното й управление да се поеме от това дружество, за което ще бъде сключен дългосрочен договор за наем от .. в полза на бъдещия наемател „… база” ЕАД.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. … ще има ли право на данъчен кредит за всички разходи за проектанти, консултанти, строители и др., пряко свързани с изграждането на базата, като след въвеждане в експлоатация на строителния обект по реда на ЗУТ, същият ще бъде отдаден дългосрочно под наем на „.. база” ЕАД?
2. … следва ли да начислява ДДС върху наемните вноски и има ли императивни изисквания за размера на наемната цена?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към нея нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС лицето има право да приспаднеданъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави тогава, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки. Съгласно ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит, посочени в чл. 70, ал.1, т.1 от закона, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когатостоките или услугите са предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта.
С оглед на изложеното в запитването, доколкото Вашите намерения са да отдадете под наем спортната база след нейното изграждане, което е облагаема доставка по смисъла на чл. 12 от ЗДДС, за .. ще е налице право на приспадане на данъчен кредит, както за начисления данък при изграждането на базата, така и за закупените стоки и ползвани услуги във връзка с дейността на … като наемодател.з дневника за покупките.
Съгласно чл. 71, т. 1 от закона, лицето упражнява правото си на приспадане на данъчен кредит, когато притежава данъчен документ, съставен в съответствие с изискванията на чл. 114 и чл. 115 от ЗДДС.
В случай, че на по-късен етап започнете да използвате имуществото за извършването на освободени доставки или едновременно за облагаеми и освободени доставки, то тогава съгласно чл.79 от ЗДДС, следва да се извърши корекция на ползвания данъчен кредит.
По втори въпрос:
По силата на чл. 2, т. 1 от ЗДДС с данък върху добавената стойност се облага всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга.
Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
За целите на ЗДДС данъчната основа е стойността, върху която се начислява или не се начислява данък в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или освободена /чл. 26, ал. 1 от ЗДДС/. Съгласно ал. 2 на същата правна норма, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон.
В разпоредбите на чл. 27 от ЗДДС са посочени специфични случаи за определяне на данъчната основа.
При условие, че доставката е между свързани лица е приложима разпоредбата на чл. 27, ал. 3, т. 1 от ЗДДС, съгласно която данъчната основа е пазарната цена, във следнитехипотези:
а) по-ниска от пазарната цена, доставката е облагаема и получателят няма право на приспадане на данъчен кредит или има право на частичен данъчен кредит, или право на възстановяване на платения данък по реда на чл. 81;
б) по-ниска от пазарната цена, доставката е освободена и доставчикът няма право на приспадане на данъчен кредит или има право на частичен данъчен кредит, или право на възстановяване на платения данък по реда на чл. 81;
в) по-висока от пазарната цена, доставката е облагаема и доставчикът няма право на приспадане на данъчен кредит или има право на частичен данъчен кредит, или право на възстановяване на платения данък по реда на чл. 81.
Пазарната цена на доставяната услуга се определя по методитепосочени в §1, т. 10 от ДР на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Редът и начина за прилагане на посочените вразпоредбата методи е определен в Наредба № Н-9 от 14.08.2006г. за реда и начините за прилагане на методите за определяне на пазарните цени, издадена от министъра на финансите.
Върху така определената пазарна цена, която се приема за данъчна основана доставката, .. следва да начислява ДДС за всяка наемна вноска на датата на данъчното събитие.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на ДОПК се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар