Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 20-00-408/27.10.2011 г.
ЗДДС, чл.26, ал.1ППЗДДС, чл.53, ал.1 и ал.2
чл.67, ал.1 и ал.2 чл.78, ал.1
чл.114
В дирекция ОУИ … е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № … относно приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
… АД е дружество за разработване и внедряване на ERP системи, в това число и счетоводен модул, в който се осчетоводяват данъчни фактури, изготвят ДДС дневници и справки.
Някои клиенти на дружеството работят с крайни цени. В издаваните от тях фактури се налагат закръгляния на данъчната основа на сделката или на ДДС.
При случаи с нечетно количество на закупените стоки е невъзможно да се постигнат математически верни стойности на данъчната основа, ДДС и желаната крайна стойност. Ако се избере данъчната основа да е закръглена надолу, то ДДС също се намалява с една стотинка и отново не може да се постигне договорената стойност.
Поставеният въпрос в запитването е кое трябва да се закръгли така, че издаваните фактури да са съобразени със ЗДДС.
Изложената в запитването фактическа обстановка не касае определянето на Вашите данъчни задължения, поради което изразяваме следното принципно становище:
Съгласно чл.26, ал.1 от ЗДДС, данъчна основа по смисъла на този закон е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или освободена.
На основание чл.67, ал.1 от ЗДДС,размерът на данъка се определя, като данъчната основа се умножи по ставката на данъка. Когато при договаряне на доставката не е изрично посочено, че данъкът се дължи отделно, приема се, че той е включен в договорената цена (чл.67, ал.2 от ЗДДС).
Формулите, чрез които се определя размера на данъка са регламентирани в чл.53 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС).
В чл.53, ал.1 е регламентирано, че размерът на данъка за всяка доставка се определя по следната формула:
Д = (ДО x ДС) / 100, където:
Д е размерът на данъка за конкретната доставка;
ДО – данъчната основа на конкретната доставка;
ДС – съответната данъчна ставка.
А по смисъла на ал.2 от същата розпоредба, когато съгласно закона данъкът се приема за включен в обявената или договорената цена, размерът на данъка се определя по следната формула:
Д = (Ц x ДС) / (100 + ДС), където:
Д е размерът на данъка за конкретната доставка;
Ц – договорената цена с включен данък или обявената цена на дребно по конкретната доставка;
ДС – съответната данъчна ставка.
В настоящия случай, когато е налице крайна цена с включен ДДС, размерът на данъчната основа ще се определи като се спазват горепосочените законови норми.
Чл.114 от ЗДДС регламентира задължителните изисквания към съдържанието на фактурата. В ал.1, т.11 като задължителен реквизит е посочено, че фактурата трябва да съдържа единичната цена без данъка и данъчната основа на доставката, както и предоставените търговски отстъпки и намаления, ако те не са включени в единичната цена; в т.12 – ставката на данъка, а когато ставката е нулева – основанието за прилагането й, както и основанието за неначисляване на данък; т.13 – размера на данъка;
Съгласно чл.78, ал.1 от ППЗДДС бланките на фактурите и известията към тях, издавани от регистрирани по закона лица на основание, различно от регистрация по чл.99, чл.100, ал.2 и чл.152 от закона, трябва да съдържат трайно вписани при отпечатването:
1. пореден номер;
2. гриф „оригинал” на първия екземпляр;
3. наименование, идентификационен номер на лицето, което ще ги издава;
4. идентификационен номер по ЗДДС по чл.94, ал.2 от закона;
Преценката относно законосъобразността на издаваните фактури се прави от органа по приходите в конкретното ревизионно производство.

Оценете статията

Вашият коментар