ЗДДС, чл.69, aл. 1

2_1891 / 07.07.2008г.
ЗДДС, чл.69, ал.1
Съгласно разпоредбата на чл.69, ал.1, т.1 от ЗДДС, има ли право лице, което през определен данъчен период не е извършвало облагаеми сделки да ползва данъчен кредит за стоките и услугите, които регистрирано по този закон лице му доставя през същия данъчен период.
Съобразно действащата нормативна уредба изразяваме следното принципно становище:
Разпоредбата на чл.69 от ЗДДС указва видовете доставки, за които регистрирано по закона лице има право на приспадане на данъчен кредит. Съгласно т.1, ал.1 на с.чл., регистрирано по ЗДДС лице има право да приспадне данъчен кредитза получени от него стоки и услуги от доставчик, също регистрирано по ЗДДС лице, когато те се използват за облагаемата му дейност.
Законът не поставя изискване облагаемите доставки, във връзка с които лицето е получило стоките и услугите да се реализиратпрез един и същи данъчен период за да възникне право на приспадане на данъчен кредит.
Основният принцип, заложен в разпоредбата на чл.69 от закона е доставките да са получени от регистрирано лице и да са предназначени за облагаемата дейност на предприятието.
Независимо от липсата на изискване в закона за реализиране на облагаеми доставки от лицето в същия данъчен период, през койтото е получило стоките и услугите, предназначени за тези облагаеми доставки като условие за ползване правото на приспадане на данъчен кредит, следва да имате предвид, че ползваното право подлежи на доказване при последващ данъчен контрол. Т.е. данъчно задълженото лице следва да разполага с необходимите доказателства, съгласно действащата законодателна уредба, че получените облагаеми доставки, по които е приспаднало данъчен кредит са във връзка с реализирани от него доставки, произтичащи от основната му облагаема дейност.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »