ЗДДФЛ, чл.18,ЗДДФЛ, чл.28, aл. 2

2_1884/19.12.2011
ЗДДФЛ, чл.18
ЗДДФЛ, чл.28, ал.2
Отправили сте писмено запитване до Дирекция „ОУИ” -……свързано с приложението наЗакона за данъците върху доходите на физическите лица / ЗДДФЛ /, в което сте изложили следната фактическа обстановка:
Упражнявате дейност катоедноличен търговец с фирма „…..”. Въз основа на Експертно решение на ТЕЛК №…… от ….02.2008 г. Ви е определена 80 % намалена работоспособност, със срок на инвалидносттадо …02.2011 г.. Уточнявате, че сте навършили възрастза пенсия в срока на действие на решението.
Поставяте въпроса: Имате ли право на данъчни облекчения след изтичане срока на решението?
С оглед на изложенатафактическа обстановка изразяваме следнотостановище съобразно действащата нормативна уредба:
Съгласно чл.18, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), сумата от годишните данъчни основи по чл.17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението. На основание чл.23, т.1 от същия закон, данъчното облекчение се ползва с подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, към която се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК.
Следователно, при годишното облагане данъчното облекчение може да се ползва, при условие, че експертното решение на компетентния орган е влязло в сила и срокът на инвалидност не е изтекъл към 1 януари на съответната данъчна година или инвалидността е с пожизнен срок. Във вашия случай, ако имате доходи, които формират годишна данъчна основа по чл.17 от ЗДДФЛ, имате право да ползвате данъчното облекчение за 2011 г., предвид обстоятелството, чесрокът на експертното решение не е изтекъл към 01.01.2011 г. Същият изтича на …02.2011 г..
Общата годишна данъчна основа по чл.17 от ЗДДФЛ е сумата от годишните данъчни основи по чл.25-за доходи от трудови правоотношения, по чл.30-за доходи от друга стопанска дейност, по чл.32-за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на праваили имущество, по чл.34-за доходи от прехвърляне на права или имущество, по чл.36-за доходи от други източници.
По отношение на едноличните търговци относимата разпоредба ечл.28, ал.2 от ЗДДФЛ.Определената по чл.28, ал.1 годишна данъчна основа за доходите от стопанска дейност се намалява със:
1. направените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от годишната данъчна основа по ал. 1, както и с внесените през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки “Живот“ в общ размер до 10 на сто от годишната данъчна основа по ал. 1;
2. разликата между 7920 лв. и размера на ползваното облекчение по чл.18, ал.1, включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението – за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган;
3. разликата между направените през годината осигурителни вноски по чл.9а от Кодекса за социално осигуряване и размера на ползваното облекчение по чл.20.
По отношение на 2012 и следващите данъчни години:
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, обнародван в ДВ бр.99 от 16.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г., в §10а от преходните и заключителни разпоредби е създадена нова ал.3,по силата на която лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, както и лицата, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на този закон, независимо от определения в експертното решение срок.

Оценете статията

Вашият коментар