fbpx

ЗДДС, чл.69, aл. 2,ЗДДС, чл.17, aл. 1

Изх.№ 20-00-212 от
2011 г.
чл.17, ал.1, чл.69, ал.2 от ЗДДС
В писмото е посочено, че дружеството е българско юридическо лице, регистрирано по ЗДДС. Сделките, които извършва дружеството са следните:
1. Дружеството купува 5 контейнера с галванизирана тел и гвоздеи от китайско дружество, които са предназначени за износ за Ангола. Дружеството организира и плаща морски превоз от Китай до Ангола, застрахова стоката за всички рискове от Китай до Ангола и плаща разходи за издаване на сертификат в Китай. Дружеството продава стоката в Ангола без същата стока да влиза на територията на ЕС.
2. Дружеството купува 900т обло желязо от испански производител, предназначено за износ извън ЕС. Дружеството продава стоката на белгийско дружество като стоката се манифестира за износ пред пристанищните и митнически власти от испанското дружество – доставчик, а коносамента за морски превоз се издава на името на белгийското дружество-купувач и се експортира за Африка.
3. Дружеството купува 500т обло желязо на кангали от швейцарско дружество, произведени в Украйна и предназначени за износ за Мали. Дружеството организира и плаща морски превоз и застрахова стоката за всички рискове от Одеса до Дакар, и я продава на дружество в Мали. Стоката не влиза на територията на ЕС.
4. Дружеството купува 500т ламарина на рулони от южноафриканско дружество, предназначени за износ за Мали. Стоката се продава на белгийско дружество като се товари в Южна Африка и се разтоварва на пристанище Дакар, без да влиза на територията на ЕС.
Въпросите, които се поставят в запитването са:
1.Търговските сделки, извършвани от дружеството, в кои клетки на справка-декларацията и дневника на продажбите по ЗДДС следва да се отразят?
2.Кои конкретно членове от ЗДДС третират тези сделки?
Предвид гореизложеното и съобразявайки относимата към него нормативна уредба, изразяваме следното становище:
Съгласно чл.17, ал.1 от ЗДДС място на изпълнение при доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността или при фактическото предоставяне на стоката по чл. 6, ал. 2., а съгласно ал.2 -място на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя. Предвид това и от описанитев запитването четири случая на доставки на стоки е видно, че и в четирите от тях стоката, към момента на придобиването или към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя, се намира на място извън територията на страната и при транспортирането й не влиза на територията на ЕС.
Посочените доставки следва да се отразят в колона 23 от дневника за продажбите – « данъчна основа на доставки по чл.69, ал.2 от ЗДДС, вкл. данъчна основа на доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава членка», съответно в клетка 18 от справката-декларация – « данъчна основа на доставки по чл.69, ал.2 от ЗДДС, вкл. данъчна основа на доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава членка, както и на доставки като посредник в тристранна операция».

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top