fbpx

ЗДДС, чл.69, aл. 2,ЗДДС, чл.17, aл. 1

Изх.№ 20-00-212 от
2011 г.
чл.17, ал.1, чл.69, ал.2 от ЗДДС
В писмото е посочено, че дружеството е българско юридическо лице, регистрирано по ЗДДС. Сделките, които извършва дружеството са следните:
1. Дружеството купува 5 контейнера с галванизирана тел и гвоздеи от китайско дружество, които са предназначени за износ за Ангола. Дружеството организира и плаща морски превоз от Китай до Ангола, застрахова стоката за всички рискове от Китай до Ангола и плаща разходи за издаване на сертификат в Китай. Дружеството продава стоката в Ангола без същата стока да влиза на територията на ЕС.
2. Дружеството купува 900т обло желязо от испански производител, предназначено за износ извън ЕС. Дружеството продава стоката на белгийско дружество като стоката се манифестира за износ пред пристанищните и митнически власти от испанското дружество – доставчик, а коносамента за морски превоз се издава на името на белгийското дружество-купувач и се експортира за Африка.
3. Дружеството купува 500т обло желязо на кангали от швейцарско дружество, произведени в Украйна и предназначени за износ за Мали. Дружеството организира и плаща морски превоз и застрахова стоката за всички рискове от Одеса до Дакар, и я продава на дружество в Мали. Стоката не влиза на територията на ЕС.
4. Дружеството купува 500т ламарина на рулони от южноафриканско дружество, предназначени за износ за Мали. Стоката се продава на белгийско дружество като се товари в Южна Африка и се разтоварва на пристанище Дакар, без да влиза на територията на ЕС.
Въпросите, които се поставят в запитването са:
1.Търговските сделки, извършвани от дружеството, в кои клетки на справка-декларацията и дневника на продажбите по ЗДДС следва да се отразят?
2.Кои конкретно членове от ЗДДС третират тези сделки?
Предвид гореизложеното и съобразявайки относимата към него нормативна уредба, изразяваме следното становище:
Съгласно чл.17, ал.1 от ЗДДС място на изпълнение при доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността или при фактическото предоставяне на стоката по чл. 6, ал. 2., а съгласно ал.2 -място на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя. Предвид това и от описанитев запитването четири случая на доставки на стоки е видно, че и в четирите от тях стоката, към момента на придобиването или към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя, се намира на място извън територията на страната и при транспортирането й не влиза на територията на ЕС.
Посочените доставки следва да се отразят в колона 23 от дневника за продажбите – « данъчна основа на доставки по чл.69, ал.2 от ЗДДС, вкл. данъчна основа на доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава членка», съответно в клетка 18 от справката-декларация – « данъчна основа на доставки по чл.69, ал.2 от ЗДДС, вкл. данъчна основа на доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава членка, както и на доставки като посредник в тристранна операция».

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

дължими осигурителни вноски върху договорено възнаграждение на ликвидатор.

Изх.№ 26-Д-402Дата:24.8.2016 год. КСО, чл. 4, ал. 1, т. 7; КСО, чл. 6, ал. 8; КСО, чл. 6, ал. 9; КСО, чл. 6, ал. 11; КСО, чл. 10; ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 1; ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 6; ЗЗО, чл. 40, ал. 7.ОТНОСНО: дължими осигурителни вноски върху договорено възнаграждение на ликвидатор.По

освобождаване от данък върху добавената стойност за официални нужди, предвидено в Споразумението между Правителството на Република България и Правителството на Съединените американски щати за сътрудни

1_101/22.07.2010относно: освобождаване от данък върху добавената стойност за официални нужди, предвидено в Споразумението между Правителството на Република България и Правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната По повод Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ”-гр………….. с вх. № ………..2010 г., изразяваме следното принципно становище:Със Споразумението между Правителството на Република България и Правителството

свободното движение, държавите – членки продължават да прилагат Регламент на Съвета № 1408/71 и Регламент № 574/72 с Норвегия, Лихтенщайн, Исландия и Швейцария.

2_ 1677/07.10.2010 г.КСО – чл.4аЗДДФЛ – чл.42НООСЛБГРЧМЛ – чл.20От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че дружеството Ви извършва корабен мениджмънт съгласно разпоредбите на чл.225а от Кодекса на търговско мореплаване. Имате сключени договори с чуждестранни корабособственици от Европейския съюз и от трети страни.Една част от поверените Ви кораби плават под Малтийски флаг, а

Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на отстъпки, предоставяни на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) по реда на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда з

ЗДДС, чл. 26, ал. 5, т. 1 ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на отстъпки, предоставяни на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) по реда на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от

Становище по прилагането на разпоредбите на чл. 34 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Изх. №М-24-36-23Дата: 15.05.2015 год. ЗАНН, чл. 34; НК, чл. 80, ал. 1, т. 5; НК, 81, ал. 3.Относно: Становище по прилагането на разпоредбите на чл. 34 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Във връзка с Ваше писмо, получено по електронен път в ЦУ на НАП с вх. № ………………2015 г., по повод писмено

данъчно третиране на доставките на битови, производствени, опасни и строителни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците, както и услуги по техния добив, обработка и преработка;

Изх. №26-К-84Дата:26.02.2008 г.относно: данъчно третиране на доставките на битови, производствени, опасни и строителни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците, както и услуги по техния добив, обработка и преработка;Във връзка с поставените въпроси във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26 – К – 84/ 25.09.2007г. е изложена следната

определяне окончателния размер на месечния осигурителния доход на едноличен търговец за 2011 г.

3_394/11.02.2014 г. КСО – чл. 6, ал. 8ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 2Относно: определяне окончателния размер на месечния осигурителния доход на едноличен търговец за 2011 г. Съгласно изложената фактическа обстановка задълженото лице е регистрирано като ЕТ „…………” с БУЛСТАТ ………. В годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, Приложение 2 за доходи

прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

5_Изх.№ 53-00-333/ 25.04.2013г. ЗДДФЛ, чл. 29, чл. 43, ал.4, чл. 55, ал. 1 ДОПК, чл. 103 и чл. 104, ал. 1 и ал. 2В дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика” …….. е постъпило писмено запитване, прието с Вх. №53-00-333/21.03.2013 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и

Scroll to Top